BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Porowska Dominika (Uniwersytet Łódzki)
Title
Interdyscyplinarność marketingu w świetle psychologicznych aspektów działań marketingowych
Interdiscipilarity in Marketing in the Light of Psychological Aspects of Marketing Activity
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2018, t. 45, nr 4, s. 17-26, wykr., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Marketing, Psychologia, Metody heurystyczne
Marketing, Psychology, Heuristics methods
Note
JEL Classification: L 21; M 31.
streszcz., summ.
Abstract
Współcześnie jednym z głównych wyzwań, które stoją przed marketingiem jest konieczność zrozumienia motywacji konsumenta i czynników, które znacząco wpływają na podejmowane przez niego decyzje. Niniejszy artykuł przedstawia kluczowe aspekty psychologicznych aspektów marketingu, które uświadamiają rolę podświadomych procesów zachodzących w czasie podejmowania decyzji konsumenckich oraz prezentuje wyniki badań opartych o dwie wybrane heurystyki. (abstrakt oryginalny)

Nowadays, one of the major challenges facing marketing is the need of understanding consumer's motivations and factors which influence their choices. This article presents key marks of the psychological aspects of marketing. It is raising awareness of the role in subconscious processes which is taking place in consumer's decision making. Results of this research are presented based on two selected heuristical aspects of making such choices. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antonides G., Van Radij W.F., (2010), [w:] Światowy G., Zachowania konsumentów, PWE, Warszawa.
 2. Ariely D., (2008), Potęga irracjonalności. Ukryte siły, które wpływają na nasze decyzje, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław.
 3. Aronson E., Wilson T., Akert R., (1997) Psychologia społeczna, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 4. Białoń L. (red.), (2011) Zarządzanie marketingiem, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.
 5. Camerer C.F., Loewenstein G., Rabin B., [w:] Zalega T., (2015) Ekonomia behawioralna jako nowy nurt ekonomii - zarys problematyki, "Studia i Materiały", nr 1, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania UW.
 6. Dudziak S., (2013) Ekonomia behawioralna - interdyscyplinarne podejście do zachowań ekonomicznych, "Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr 32.
 7. Jaworska E., (2015) Poznawcze aspekty formułowania sądów i podejmowania decyzji w rachunkowości behawioralnej - wybrane zagadnienia, "Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 389.
 8. Jonassen, C. T., (1959) Contributions of Sociology to Marketing, "Journal of Marketing", vol 24.
 9. Kahneman D., (2011) Thinking, Fast and Slow, Farrar, Straus and Giroux.
 10. Kozielski R., Mardosz A., Matuszewska A., (2017) Sukces rynkowy organizacji, wyd. Nieoczywiste, Warszawa.
 11. Lipka A., (2015) Ograniczona racjonalność i heurystyki w zachowaniu nabywców, "Współczesne Problemy Ekonomiczne", nr 11.
 12. Łupicka A., (2016) Paradygmaty w nauce o zarządzaniu. Potrzeba uściślenia versus bogactwo ujęć paradygmatycznych jako wartość, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol 1.
 13. Mowell J.C. [w:] Światowy G., (2010) Zachowania konsumentów, PWE, Warszawa.
 14. Raela M., Herseni T., [w:] Gradinaru A., (2014) Behavioral Economics and the need of psycholgy in economic research [w:] The USV Annals of Economics and Public Administrations, vol. 14.
 15. Rosa G. (red.), (2012) Zarządzanie marketingowe, wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 16. Rudawska E., Frąckiewicz E., Karwowski J., Karwowski M., (2008) Zarządzanie marketingowe, PWE, Warszawa.
 17. Rudnicki L. [w:] Woś J., Rachocka J., Kasperek-Hoppe M., (2011) Zachowania konsumentów - teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 18. Silk A. J., (2008) Czym jest marketing?, Wydawnictwo Rebis, Poznań.
 19. Sobczyk G., (2008) Współczesny marketing. Trendy. Działania, PWE, Warszawa.
 20. Stasiuk K., Maison D., (2014) Psychologia konsumenta, PWN, Warszawa.
 21. Światowy G., (2010) Zachowania konsumentów, PWE, Warszawa.
 22. Wensley R., Witz B.A. (2002), (red.), Handbook of marketing, wyd. Sage, Londyn.
 23. Wilkinson, N, (2015) [w:] Zalega T.,Ekonomia behawioralna jako nowy nurt ekonomii - zarys problematyki, "Studia i Materiały", nr 1.
 24. Winick C., (1961) Anthropology's Contributions to Marketing, "Journal of Marketing", vol 25.
 25. Woś J., Rachocka J., Kasperek-Hoppe M., (2011) Zachowania konsumentów - teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.041
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu