BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lavruk Alexander (Interregional Academy of Personnel Management, Ukraine)
Title
State Management of Development of Dairy Cattle Breeding in Ukraine
Państwowe zarządzanie rozwojem hodowli bydła mlecznego na Ukrainie
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2018, t. 45, nr 4, s. 27-35, wykr., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Administracja publiczna, Państwo, Hodowla zwierząt, Mleczarstwo, Rozwój
Public administration, State, Animal husbandry, Dairy, Development
Note
JEL Classification: K390, Q180, Q280.
streszcz., summ.
Abstract
Przeprowadzono teoretyczne uzasadnienie roli państwa i uzasadniono konieczność wykorzystania skutecznej administracji państwowej w rozwoju hodowli zwierząt na Ukrainie. Omówiono państwowe zarządzanie w odnowionych tradycjach hodowli bydła mlecznego. Badania opierają się na wykorzystaniu państwowych zasobów informacyjnych, generalizacji rozwoju naukowego krajowych i zagranicznych naukowców, osobistych obserwacjach. Pod uwagę wzięto obecny stan funkcjonowania inwentarza żywego, wykorzystanie potencjału genetycznego stada, wykorzystanie intensywnych technologii produkcji mleka, mających na celu zwiększenie konkurencyjnej produkcji zwierzęcej. Celem głównym jest wskazanie kluczowych czynników bezpośrednio wpływających na potencjał hodowli krów i zwiększających jej produktywność. Podkreślana jest konieczność zwiększenia bezpośredniego wsparcia państwa i wzmocnienia administracji państwowej procesu jego dystrybucji w hodowli bydła mlecznego. Przedstawiono tendencje i kierunki państwowego doskonalenia intensywnego rozwoju branży mleczarskiej. (abstrakt oryginalny)

The theoretical substantiation of the role of the state is analyzed and the necessity of using effective state management in the development of animal husbandry in Ukraine is substantiated. The state management in the renewable traditions of dairy cattle breeding is investigated. Research is based on the use of state information resources, generalization of scientific developments of domestic and foreign scientists, personal observations. The current state of functioning of animal husbandry, use of genetic potential of herd, application of the intensive technologies of production of milk directed on increase in production of competitive animal products is studied. The main goal is the key factors that directly affect the potential of cows breeding and increase their productivity are identified. The necessity of increase of direct state support and strengthening of state management of the process of its distribution in dairy cattle breeding is argued. Tendencies and directions of improvement of public administration of intensive development of branch of dairy cattle breeding are offered. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Byriak, Yu.P. (2001), Administratyvne pravo Ukrainy [Administrative law of Ukraine], Pravo, Kharkov, Ukraine.
 2. Bandurka, O.O. (2004), "Public administration problems of clarifying the concept and defining the boundaries of its use", Scientific Bulletin of the National Academy of internal Affairs of Ukraine, vol. 3, pp. 26-32.
 3. Kovbasyuk, Yu.V. Troshchinsky, V.P. and Surmin, Yu.B. ( 2010), Entsyklopedychnyi slovnyk z derzhavnoho upravlinnia [Encyclopaedic dictionary of public administration], NADU, Kyiv, Ukraine.
 4. Knyazev, V. M. and Bakumenko, V. D. (2002), Derzhavne upravlinnia: slovnyk-dovidnyk [Public administration: reference dictionary], Vydavnytstvo UADU, Kyiv, Ukraine.
 5. Lesechko, M. and Rudnitskaya, R. (2010), "Methodological approaches to the assessment of public administration in Ukraine", Scientific herald, [Online], vol. 5 ("Democratic governance"), available at: http://www.lvivacademy.com/ vidavnitstvo_1/visnik5/fail/+Lesechko.pdf (Accessed 16 October 2018).
 6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2016), The Law of Ukraine "About the farm", available at: http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1067-19 (Accessed 16 October 2018).
 7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2016), The Law of Ukraine "About breeding business in animal husbandry", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3691-12 (Accessed 16 October 2018).
 8. Semenko, S.V. (2011), "Criteria for assessing the effectiveness of state management of economic security in the field of quality control of goods, works and services", Scientific Bulletin of the Academy of municipal management, [Online], vol. 3, available at: http://www.archive. nbuv.gov.ua (Accessed 16 October 2018).
 9. State Statistics Service of Ukraine (2017), "Silske hospodarstvo Ukrainy 2016: statystychnyi zbirnyk" [Agriculture of Ukraine 2016: Statistical yearbook], Derzhkomstat, Кyiv, Ukraine.
 10. State Statistics Service of Ukraine (2017), "Tvarynnytstvo Ukrainy 2016: Statystychnyi zbirnyk" [Farming In Ukraine In 2016: Statistical yearbook], Derzhkomstat, Кyiv, Ukraine.
 11. Shafritz, J.M. Hyde, A.C. (2015) Classics of Public Administration. Brooks: Cole Publishing Company Pacific Grove, California, USA.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.042
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu