BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sypek Krzysztof (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Zarządzanie strategiczne w polskich publicznych szkołach muzycznych
The Strategic Management in Polish Public Schools of Music
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2018, t. 45, nr 4, s. 37-47, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie szkolnictwem, Szkolnictwo państwowe, Strategiczna Karta Wyników
Strategic management, Education management, State education, Balanced Scorecard (BSC)
Note
JEL Classification: I25, L21.
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł prezentuje wyniki badania pilotażowego, dotyczącego zarządzania strategicznego w polskich publicznych szkołach muzycznych. Celem badania była identyfikacja oraz wskazanie praktyk w zakresie zarządzania strategicznego. Ramę koncepcyjną stanowiła Zrównoważona Karta Wyników. W pilotażu wykorzystano ankietę i pogłębiony wywiad niestandaryzowany. Artykuł wskazuje na potrzebę upowszechnienia wśród kadry kierowniczej szkół muzycznych możliwości wykorzystania Zrównoważonej Karty Wyników. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of a pilot study on strategic management in Polish public music schools. The aim of the study was to identify and identify practices in the field of strategic management. The conceptual framework was the Balanced Scorecard. The pilot used a questionnaire and in-depth non-standardized interview. The article points out the need to popularize among the managers of music schools the possibility of using the Balanced Scorecard. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Fidler B., (2002), Strategic Management for School Development Leading your School's Improvement Strategy, Paul Chapman Publishing, London
  2. Haffer R., (2011), Samoocena i Pomiar Wyników Działalności w Systemach Zarządzania Przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
  3. Haffer R., Glińska-Neweś A., (2013), Pozytywny Potencjał Organizacji jako determinanta sukcesu przedsiębiorstwa. Przypadek Polski i Francji, "Zarządzanie i Finanse", vol. 4, nr 1, Gdańsk.
  4. Kaplan R. S., Norton D. P., (2001), Strategiczna karta wyników Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Karathanos D., Karathanos P., (2005), Applying the Balanced Scorecard to Education, Journal of Education for Business, Volume 80 Issue 4, [online], https://www.tandfonline.com/doi/ abs/10.3200/JOEB.80.4.222-230, [18.02.2019].
  6. Łuczak M., (2003), Strategie w działalności przedsiębiorstwa Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
  7. Stoner J., Wankel C., (1992), Kierowanie, PWE, Warszawa.
  8. Urbanek P., (2017), Zrównoważona karta wyników w procesie zarządzania uczelnią publiczną, Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 472
  9. Zieleniewski J. (1969), Organizacja i zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.043
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu