BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hryniuk Iryna (Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ukraine)
Title
Depreciation as a Source of Current Capital Financing of Enterprises
Amortyzacja jako źródło finansowania majątku obrotowego przedsiębiorstw
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2018, t. 45, nr 4, s. 49-58, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Kapitał własny, Amortyzacja, Zysk
Ownership capital, Amortization, Profit
Note
JEL Classification: E11.
streszcz., summ.
Abstract
Finansowanie aktywów jest kluczowym zagadnieniem w pracy menedżerów. Wiele badaczy traktuje amortyzację jedynie jako źródło odnowienia aktywów trwałych, pomijając fakt, że środki te pozostaną w obrotowym kapitale i finansują bieżącą działalność przedsiębiorstw, do momentu bezpośredniego odnowienia aktywów trwałych. Z tego powodu jest ważne bardziej szczególnie zbadać kapitał własny i jego składniki jako źródła finansowania majątku obrotowego. Celem artykułu jest uzasadnienie funduszu amortyzacji jako źródła bieżącego finansowania kapitału, w przeciwieństwie do powszechnego poglądu na finansowanie ze względu na deprecjację aktywów trwałych. (abstrakt oryginalny)

Funding of assets is a central issue in the work of managers. Most researchers consider depreciation only as a source of renewal of fixed assets, leaving out the fact that these funds will remain in current capital and finance the current activities of the company, until the moment of direct renewal of non-current assets. It considers to expedient to consider in more detail the equity capital and its components as sources of current capital financing. The aim of the article is to substantiate the depreciation fund as the source of current capital financing, as opposed to the widespread view of financing due to the depreciation of highly non-current assets. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bednarski L., (2001), Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wrocław, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego.
  2. Chumachenko M., (2004), Amortization deductions are an essential source of financing of enterprise investments (Амортизаційні відрахування - суттєве джерело фінансування інвестицій підприємства). "Бухгалтерський Oблік і Aудит", vol. 8, p. 6-9.
  3. Holov S., (2004), Concepts of depreciation and it influence on accounting and management in modern conditions (Концепції амортизації та їх вплив на облік і управління в сучасних умовах). "Бухгалтерський Oблік і Aудит", vol. 8, p. 9-15.
  4. International Accounting Standard 16 Property, Plant and Equipment. http://www.frascanada.ca/ international-financial-reporting-standards/resources/unaccompanied-ifrss/item45609.pdf
  5. Khomyn P., Pyrig I., (2007), Depreciation: economic content and method of reflection (амортизація: економічний зміст та методика відображення). Фінанси України, vol. 6, p. 22-30
  6. Lovinska L., (2006), Accrual of depreciation is a way to regulate the balance sheet valuation of long-term assets (Нарахування зносу - спосіб регулювання балансової оцінки довгострокових активів). Фінанси України, vol. 7, p. 92-100
  7. Marx К., (1984), Capital: Critique of Political Economy v. 2 (Penguin Classics) 2. Moskow: Политиздат: p. 116.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.044
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu