BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zagórna-Goplańska Maja (Politechnika Opolska)
Title
Osobowościowe uwarunkowania nowoczesnych organizacji społecznych
Personality Conditioning of Modern Social Organisations
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2018, t. 45, nr 4, s. 59-75, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Organizacja, Organizacje społeczne, Nauki społeczne
Organisation, Social organisations, Social sciences
Note
JEL Classification: J24, L31.
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł podejmuje próbę rekonstrukcji teorii osobowości społecznej i jej roli w procesie tworzenia nowej cywilizacji ludzkości, w oparciu o teorię F. Znanieckiego, J. Kozieleckiego oraz kilku innych znaczących reprezentantów nauk społecznych. Budowanie nowoczesnej organizacji ściśle związane jest z kreowaniem nowoczesnej osobowości, a więc takiej, która jest w stanie nie tylko dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości, ale przede wszystkim potrafi tą rzeczywistość tworzyć. Przedstawione przez socjologów i psychologów wizje nowoczesnych rozwiązań nic nie tracą na swojej aktualności, a wprost przeciwnie, w miarę upływu lat i zdobywania nowych doświadczeń społecznych, nabierają nowego znaczenia. Tak jest np. w przypadku roli mikrostruktur w kształtowaniu nowoczesnej osobowości, postaw i zachowań, czy też odrzucenia przesadnej wiary w postęp technologiczny oraz automatyczny i decydujący wpływ wielkich zmian systemowych i strukturalnych na funkcjonowanie życia społecznego, a w tym i jego immanentnej części-organizacji społecznych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to reconstruct the theory of social personality and its role in the process of creating a new civilization of humanity, based on the theory of F. Znaniecki, J. Kozielecki and several other significant representatives of the social sciences. Building a modern organization is closely related to creating a modern personality, that is, one that is able not only to adapt to the changing reality, but above all it can create this reality. The visions of modern solutions presented by sociologists and psychologists do not lose their relevance, on the contrary, as the years pass and new social experiences are gained, they acquire a new meaning. This is the case, for example, in the role of microstructures in the shaping of modern personality, attitudes and behaviors, or the rejection of excessive faith in technological progress and the automatic and decisive impact of major systemic and structural changes on the functioning of social life, and in its immanent part - social organizations. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beck U., (2002), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności,wyd. Scholar, Warszawa.
 2. Coleman J., (1988), Social Capital In the Creation of Human Capital, American Journal of Sociology, Suplement 94.
 3. Fukuyama F., (1997), Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa-Wrocław
 4. Giddens A., (1990), The Consequences of Modernity, Cambridge: Polity Press.
 5. Król H., Ludwiczyński A.,(2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi - tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, wyd. PWN, Warszawa
 6. Kumar K., (1978) Prophecy and Progress: The Sociology of Industrial and Post-Industrial Society, Harmondsworth, Penguin.
 7. KozieleckiJ., (1998), Człowiek wielowymiarowy, wyd. Żak,Warszawa
 8. Kozielecki J., (1987), Koncepcja transgresyjna człowieka, wyd. PWN,Warszawa.
 9. Linton R., (1975), Kulturowe podstawy osobowości, PWN, Warszawa
 10. Oleksiuk A., (2009), Inwestowanie w kapitał ludzki w Polsce, wyd. Economicus, Szczecin
 11. Putnam R., (2009), Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Warszawa 2009, Warszawa
 12. Riesman D.,(1971), Samotny tłum, wyd. PWN, Warszawa
 13. Szczepański M.S., Śliz A., (2011), Innowacyjny świat- innowacyjna gospodarka, [w:] Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, r. LXIII-z.2,UAM,Poznań.
 14. Sztompka P., (2002), Socjologia, wyd. Znak, Kraków
 15. Sztompka P., (2007), Zaufanie, wyd. Żak, Kraków
 16. Znaniecki F., (1974), Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, wyd. PWN, Warszawa
 17. Znaniecki F., (1971), Nauki o kulturze, wyd. PWN, Warszawa
 18. Znaniecki F., (1973), Socjologia wychowania, tom II,, wyd. PWN, Warszawa
 19. Putnam R., (1995), Demokracja w działaniu, wyd. Znak Kraków i Fundacja S. Batorego Warszawa
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.045
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu