BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Keil Svetlana (Uniwersytet Warszawski)
Title
Specjalizacja i jej znaczenie dla innowacji - perspektywa historyczna w odniesieniu do koncepcji strategii inteligentnej specjalizacji
Specialization and its Meaning for Innovation - a Historical Perspective with Regard to the Concept of Smart Specialisation Strategy
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2018, t. 45, nr 4, s. 77-87, bibliogr. 30 poz.
Keyword
Innowacje, Polityka innowacyjna, Organizacja i zarządzanie
Innovations, Innovation policy, Organisation and management
Note
JEL Classification: O20, O31, O38, N01.
streszcz., summ.
Abstract
Koncepcja strategii inteligentnej specjalizacji stanowi nowatorskie podejście polityki innowacyjnej Unii Europejskiej względem regionów. Ze względu na nowość koncepcji, dorobek naukowy z zakresu tematyki jest stosunkowo nieliczny. Mimo to, poszczególne zagadnienia, nawiązujące do koncepcji były już wcześniej poruszane w zakresie ekonomii i nauk o zarządzaniu. Celem danego artykułu jest przedstawienie wątku w świetle rozwoju myśli ekonomicznej i uplasowanie koncepcji strategii inteligentnej specjalizacji w zakresie istniejących teorii organizacji i zarządzania innowacjami. (abstrakt oryginalny)

The concept of smart specialisation strategy is a novel approach to innovation policy of European Union in the regions. Because of its novelty, amount of scientific work on the topic is relatively small. Nevertheless, particular issues relating to the concept have been formerly discussed within the fields of economics and management studies. The purpose of this article is to discuss the topic in the light of development of economic thought and to place the smart specialisation strategy concept within existing theories in the field of organisation theory and innovation management. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altenburg, T., Schmitz, H., Stamm, A. (2008), Breakthrough? China's and India's Transition from Production to Innovation, "World Development",nr. 36(2), ss. 325-344.
 2. Beaudry, C., Schiffauerova, A. (2009), Who's right, Marshall or Jacobs? The localization versus urbanization debate, "Research Policy", nr. 38(2), ss. 318-337.
 3. Boschma, R., Gianelle, C. (2014), Regional Branching and Smart Specialisation Policy, S3 Policy Brief Series 06/2014. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 4. Carlsson, B. (2006), Internationalization of innovation systems: A survey of the literature, "Research Policy", nr. 35(1), ss. 56-67.
 5. Cooke, P. (2016), Four minutes to four years: The advantage of recombinant over specialized innovation - RIS3 versus 'smartspec', "European Planning Studies", Vol. 24(8), ss. 1494- 1510.
 6. David, P. A. (1999), Krugman's Economic Geography of Development: Negs, Pogs, and Naked Models in Space, "International Regional Science Review", nr. 22, ss. 162-172.
 7. Fagerberg, J. (2003), Schumpeter and the revival of evolutionary economics: An appraisal of the literature, "Journal of Evolutionary Economics", nr. 13(2), ss. 125-159.
 8. Foray, D. (2015), Smart Specialisation. Opportunities and Challenges for Regional Innovation Policy. London and New York: Routledge.
 9. Freeman, C. (1995). The ‚national system of innovation' in historical perspective, "Cambridge Journal of Economics", nr. 19(1), ss. 5-24.
 10. Eisenhardt, K. M., Martin, J. A. (2000), Dynamic capabilities: what are they?, "Strategic management journal", nr 21(10-11), ss. 1105-1121.
 11. Frenken, K., Van Oort, F., Verburg, T. (2007), Related Variety, Unrelated Variety and Regional Economic Growth, "Regional Studies", nr. 41(5), ss. 685-697.
 12. Glaeser, E. L., Kallal, H. D., Scheinkman, J. A., & Shleifer, A. (1992), Growth in cities, "Journal of political economy", nr. 100(6), ss. 1126-1152.
 13. Hausmann, R., Rodrik, D. (2003), Economic development as self-discovery, "Journal of Development Economics", nr. 72, ss. 603-633.
 14. Iammarino, S., Piva, M., Vivarelli, M., Von Tunzelmann, N. (2012), Technological Capabilities and Patterns of Innovative Cooperation of Firms in the UK Regions, "Regional Studies", nr. (46)10, ss. 1283-1301.
 15. Landreth, H., Colander, D. C. (2002), History of economic thoght. 4th edition, Boston and Toronto: Houghton Mifflin Company.
 16. Lundvall, B.-Å. (2007), National innovation systems - Analytical concept and development tool, "Industry and Innovation", nr. 14(1), ss. 95-119.
 17. Kirzner, I. M. (1997), Entrepreneurial discovery and the competitive market process: An Austrian approach, "Journal of Economic Literature", nr. 35(1), 60-85.
 18. Komisja Europejska (2014). National/Regional innovation strategies for smart specialisation (RIS3): Cohesion Policy 2014-2020, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/ informat/2014/smart_specialisation_en.pdf [08.02.2016].
 19. Komisja Europejska: Smart Specialisation Platform, http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/ entrepreneurial-discovery-edp [24.11.2018]
 20. Malmberg, A., & Maskell, P. (1997), Towards an explanation of regional specialization and industry agglomeration, "European Planning Studies", nr 5(1), 25.
 21. McCann, P., & Ortega-Argilés, R. (2013), Transforming european regional policy: A resultsdriven agenda and smart specialization, "Oxford Review of Economic Policy", Vol. 29(2), pp. 405-431.
 22. Mokyr, J. (2010), The contribution of economic history to the study of innovation and technical change: 1750-1914, [w] Handbooks of economics: economics of innovation, (red.) Hall, H. B., Rosenberg, N., nr. 1, s. 11-50, Elsevier: Amsterdam, Boston, Heidelberg, London, New York, Oxford, Paris, San Diego, San Francisco, Singapore, Sydney, Tokyo.
 23. Porter, M. E. (1998), Clusters and the new Economics of Competition, "Harvard Business Review", nr. 76(6), ss. 77-91.
 24. Porter., M. (1990), The Competitive Advantage of Nations, "Harvard Business Review" nr. marzeckwiecień, ss. 71-91.
 25. Prahalad C. K, Hamel G. (1990), The core competence of the corporation, "Harvard Business Review", nr. 68(3), ss. 79-91.
 26. Teece, D., Pisano, G. (1994), The dynamic capabilities of firms: An introduction, "Industrial and Corporate Change", nr. 3(3), ss. 537-556.
 27. Teece, D. J., Pisano, G., Shuen, A. (1997), Dynamic capabilities and strategic management, "Strategic Management Journal", nr. 18(7), ss. 509-533.
 28. Van der Panne, G., van Beers, C. (2006), On the Marshall-Jacobs controversy: It takes two to tango, "Industrial and Corporate Change", nr. 15(5), ss. 877-890.
 29. Von Tunzelmann, N., Wang, Q. (2007), Capabilities and production theory, "Structural Change and Economic Dynamics", nr. 18(2), ss. 192-211.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.046
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu