BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Andrzejak Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wizualizacja sieci społecznych w identyfikacji liderów zmian
Social Networks Visualizations in Change Leaders Identification
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2018, t. 45, nr 4, s. 101-113, tab., rys., bibliogr. 29 poz.
Keyword
Wizualizacja organizacji, Analiza sieci społecznych, Zmiany organizacyjne
Visualization of the organization, Social Network Analysis (SNA), Organisational change
Note
JEL Classification: L20, L26.
streszcz., summ.
Abstract
Każda zmiana w organizacji uznawana jest za duże wyzwanie, dlatego znalezienie właściwych osób, które będą mogły ją skutecznie przeprowadzić, jest rzeczą niezwykle istotną. Artykuł ma na celu analizę wpływu wyboru liderów zmiany na różne jej konteksty. W analizie wykorzystano możliwości jakie dają wizualizacje sieci społecznych. W pracy wykorzystano studium przypadku dużej organizacji działającej w obszarze usług. Liderów zmiany scharakteryzowano, natomiast dostrzegając różne możliwe konteksty zmiany, przedstawiono ich z perspektywy kilku sieci nieformalnych. (abstrakt oryginalny)

Every organizational change is considered a big challenge. Therefore, selecting right people who would be able to drive any kind of change successfully is very important. This paper aims to analyse the impact of the change leaders selection on different change contexts. Analysis is performed with the usage of various networks visualizations methods. Article is a case study of a large service company. Change leaders characterizations was followed by the analysis of their positions in different informal networks, in various change contexts. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Battista, G.D., Eades, P., Tamassia, R., Tollis, I.G. (1998), Graph Drawing: Algorithms for the Visualization of Graphs. Prentice Hall PTR.
 2. Battista, G.D., Eades, P., Tamassia, R., Tollis, Ioannis G. (1994), Algorithms for Drawing Graphs: an Annotated Bibliography, Computational Geometry: Theory and Applications, Vol. 4, s 235-282.
 3. Bełz, G., (2011), System zarządzania jako regulator odnowy i wzrostu przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 4. Cross, R.L., Paise, S., and Weiss, L.M. (2007). The role of networks in organizational change.
 5. McKinsey Quarterly, (April), [online] , https://www.mckinsey.com/business-f unctions/organization/ our-insights/the-role-of-networks-in-organizational-change [31.10.2018].
 6. De Chiara, R.; Erra, U; Scarano, V., (2003), VENNFS: a Venn-diagram file manager, Information Visualization; s.120-125.
 7. Dong, W., Fu, X., Xu, G., Huang, Y., (2013), An improved force-directed graph layout algorithm based on aesthetic criteria, Journal Computing and Visualization in Science, Vol. 16, No. 3, (June), s. 139-149.
 8. Foucault Welles, B., Xu, W., (2018), Network visualization and problem-solving support: A cognitive study, Social Networks, Vol. 54, s. 162-167.
 9. Frantz, T.L., Carley, K.M., (2005), Treemaps as a tool for social network analysis, s. 1-22.
 10. Grady, V. M., Grady J. D., (2013), The Relationship of Bowlby's Attachment Theory to the Persistent Failure of Organizational Initiatives, Journal of Change Management 13 (2), s. 206-222.
 11. Herman, I., Melancon, G., Scott Marshall, M., (2000), Graph visualization and navigation in information visualization: a Survey, Information Visualization, s.120-125.
 12. Jacobs, R. L., Russ-Eft, D., (2001), Cascade Training and Institutionalizing organizational change. Advances in Developing Human Resources, 3 (4), s. 496-504.
 13. Jasińska, M., (2010), Udział menadżera w sprawnym zarządzaniu organizacją opartą na wiedzy, Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, seria: "Administracja i Zarządzanie", nr 84, s. 59 - 73.
 14. Kobourov S. G., (2013), Force-Directed Drawing Algorithms, In Roberto Tamassia (editor), Handbook of Graph Drawing and Visualization, s. 383-408, CRC Press.
 15. Krackhardt, D., (1993), The Strength of Strong Ties: The Importance of Philos in Organizations. In: N. Nohria and R.Eccles (eds), Networks and Organizations: Structure, Form, and Action, s. 216-239, Boston: Harvard Business School Press.
 16. Kroenke, A., (2016), Menedżer w zmieniającej się organizacji - ujęcie teoretyczne. Przedsiębiorczość i Zarządzanie / Entrepreneurship and Management, 2016, t. 17, z. 4, cz. 3, s. 287-298.
 17. Lines, R., Selart, M., Espedal, B., Johansen, S.T., (2005), The Production of Trust During Organizational Change, Journal of Change Management, Vol. 5, No. 2 (June), s. 221- 245.
 18. Maitlis, S., & Sonenshein, S. (2010). Sensemaking in crisis and change: Inspiration and insights from Weick (1988). Journal of Management Studies, 47 (3), s. 551-580.
 19. McGrath, C., Blythe, J., Krackhardt, D., (1997). The effect of spatial arrangement on judgements and errors in interpreting graphs. Soc. Netw. Vol. 19 (3), s. 223-242.
 20. Onimole, S.O., (2017), Introducing Change in Organization: Implication for Human Resource Development Practitioners, Ife Psychologia, Vol. 25, Iss. 2, (September), s. 383-394.
 21. Oreg, S. (2006). Personality, context, and resistance to organizational change. European Journal of Work and Organizational Psychology, 15 (1), s. 73-101.
 22. Rostek, K., Młodzianowski D., (2018), The Impact of Conscious and Organized Change Management on Efficiency of Functioning the Network Organization, Management and Production Engineering Review, Vol. 9, No. 3, (September), s. 49-58.
 23. Sathiyanarayanan, M., Burlutskiy N., (2015), Design and evaluation of Euler diagram and Treemap for social network visualization, 7th International Conference on Communication Systems & Networks, 2015, 2. 1-6.
 24. Sobka, M., (2014), Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce, Politechnika Lubelska.
 25. Tłuściak-Deliowska, A., (2014), O wykorzystaniu i użyteczności analizy sieci społecznych w badaniu przemocy rówieśniczej w szkole, Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja, Nr 67(3) s. 147-159.
 26. Yasir, M., Imran, R., Irshad, M.K., Mohamad, N.A., Khan, M.M., (2016), Leadership Styles in Relation to Employees' Trust and Organizational Change Capacity, SAGE Open, Vol 6, Iss. 4.
 27. Wawrzynek, Ł. (2017), Analiza sieci społecznych w identyfikacji i wzmacnianiu potencjału innowacyjnego zespołów pracowniczych. Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. Issue 496, s. 183-204.
 28. Zbieg A., Batorski D., Żak B., (2016), How to Select Change Agents in Organizations? A Comparison of the Classical and Network Approaches, Problemy Zarządzania, Vol. 14, nr 4 (64), t. 2, s. 120-143.
 29. Zhu, B., Watts, S., Chen, H., (2010), Visualizing social network concepts, Decision Support Systems, Vol. 49, No. 2, s. 151-161.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.048
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu