BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
MacGregor Pelikánová Radka (Metropolitan University Prague, Prague, Czech Republic)
Title
R&D Expenditure and Innovation in the EU and Selected Member States
Source
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2019, vol. 15, nr 1, s. 13-34, tab., bibliogr. s. 30-32
Issue title
Towards Success in a Competitive Market: The Importance of Entrepreneurship and Innovation
Keyword
Innowacje, Strategia Europa 2020, Badania i rozwój (B+R), Własność intelektualna
Innovations, Europe 2020 Strategy, Research & Development (R+D), Intellectual property
Note
JEL Classification: E61, M15, O31, O32
streszcz., summ.
This contribution was supported by GA CR No. 17-11867S "Comparison of the interaction between the law against unfair competition and intellectual property law, and its consequences in the central European context."
Abstract
Zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności nie da się osiągnąć w naszym wysoce konkurencyjnym, globalnym społeczeństwie bez innowacji. Innowacje są zazwyczaj wynikiem wymagającego finansowo procesu badawczego, który generuje aktywa związane z własnością intelektualną, a mianowicie opatentowanych wynalazków lub pomysłów na cyfryzację i chronionych prawem autorskim lub w inny sposób. UE zdaje sobie z tego sprawę, a jej obecna strategia, Europa 2020, stwierdza, że 3% PKB powinno zostać przeznaczone na badania i rozwój najpóźniej do 2020 r., co powinno zwiększyć poziom innowacyjności i uczynić UE czołowym światowym liderem gospodarczym. Niewątpliwie innowacja jest niezbędna i musi być finansowana. Jednak związek między zaangażowanymi czynnikami a związaną z tym dynamiką jest niejasny i nie otrzymał wystarczającej uwagi naukowej i akademickiej. Aby uczynić pierwszy krok do rozwiązania problemu, należy odpowiedzieć na trzy pytania badawcze. Po pierwsze, jaką część PKB przeznacza się na badania i rozwój, wyrażonych przez GERD, i jaki jest trend GERD w UE i wybranych państwach członkowskich UE? Po drugie, ile złożono europejskich wniosków patentowych i przyznano patenty, jaki był wskaźnik sukcesu i jak postępuje cyfryzacja w UE i wybranych państwach członkowskich UE i jakie są trendy? Po trzecie, czy można implikować możliwość związku między nimi? Odpowiedzi na te trzy pytania opierają się na interdyscyplinarnych badaniach wykorzystujących twarde źródła danych, takich jak bazy danych Eurostatu i EPO, dokumenty urzędowe i / lub legislacyjne, takie jak Europa 2020, literatura naukowa wraz z bezpośrednią obserwacją, wyszukiwanie w terenie i własne doświadczenia autor. Taki konglomerat zróżnicowanych i multidyscyplinarnych danych może być przetwarzany przez niezliczoną ilość odpowiednio dopasowanych metod, zarówno o charakterze ilościowym, jak i jakościowym, i zdominowany przez holistyczną meta-analizę. Wskaźniki, takie jak GERD, statystyki EPO i DESI, są porównywalnie wykorzystywane, obserwując ewolucję ich czasu w całej UE i wybranych państwach członkowskich UE. Ich wybór wynika z motywacji do reprezentacji i stawienia czoła (domniemanemu) stereotypowi na temat państw członkowskich UE oznaczonych jako "dobre" (DE, FR), "leniwe" PIGS (PT, IT, GR, SP), pozostawiając (GB), w szczególności skandynawskie (DK, FI, SW) i centralne (AT, CZ, PL). To oryginalne badanie odpowiada na wszystkie trzy pytania: (i) próg 3% nie jest spełniony w większej części UE, (ii) liczba wniosków patentowych i przyznanych patentów rośnie wraz z cyfryzacją, oraz (iii) możliwy związek między tymi czynnikami i trendami istnieje, ale nie jest rozstrzygający ani drastycznie silny. Generuje to zestaw oryginalnych sugestii, takich jak różnice między państwami członkowskimi UE w zakresie innowacji nie znikają i mimo że próg 3% dla strategii Europa 2020 nie zostanie osiągnięty, liczba opatentowanych wynalazków i praktyczna cyfryzacja mogą nadal rosnąć w całej UE. Konieczne są dalsze i pogłębione badania, które powinny pomóc UE zmienić podejście do innowacji i sprawić, by była bardziej skuteczna i wydajna. Słowa kluczowe: DESI, Europa 2020, GERD, innowacje, własność intelektualna, R&R, badania i rozwój. (abstrakt oryginalny)

Sustainable development and competitiveness cannot be achieved in our highly competitive global society without innovations. Innovations are typically the result of a financially demanding research process generating intellectual property assets, namely patented inventions or ideas for the digital setting and protected by copyright or otherwise. The EU is aware of it and its current strategy, Europe 2020, states that 3% of GDP should be allocated to R&D by 2020 at the latest and this should boost innovation levels and make the EU a top global economic leader. Undoubtedly, innovation is indispensable and needs to be financed. However, the relation of involved factors and the related dynamic are unclear and have not received sufficient scientific and academic attention. To make an initial step to address this vacuum, three research questions are addressed. Firstly, what fraction of GDP goes towards R&D, expressed by GERD, and what is the GERD trend in the EU and selected EU member states? Secondly, how many European patent applications were filed and patents granted, what was the success rate and how has digitalization been progressing in the EU and selected EU member states and what are the trends? Thirdly, can the possibility of a relationship be implied? These three questions are answered based on multi-disciplinary research employing hard data sources, such as Eurostat and EPO databases, official and/or legislative documents, such as Europe 2020, academic literature along with direct observation, field search and the own experience of the author. Such a conglomerate of diversified and multi-disciplinary data is to be processed by a myriad of appropriately matching methods, both of a quantitative and qualitative nature, and dominated by the holistic Meta-Analysis. Indices and indicators, such as GERD, EPO statistics and DESI, are comparatively employed while observing their time evolution in the entire EU and selected EU members. Their selection is made by the motivation to be representative and to face the (alleged) cliche about EU member states labeled as "good" (DE, FR), "lazy" PIGS (PT, IT, GR, SP), leaving (GB), particular Scandinavian (DK, FI, SW) and central (AT, CZ, PL). This highly original study answers all three questions - (i) the 3% threshold is not met in the larger part of the EU, (ii) the number of patent applications and granted patents keep growing along with digitalization, and (iii) the possibility of a relationship between these factors and trends exists, but is not conclusive or dramatically strong. This generates a set of original suggestions, such as that the differences between EU member states regarding innovations do not vanish and that although the Europe 2020 3% threshold is not met, the number of patented inventions and the practical digitalization can still grow across the EU. Further and deeper research is needed and should help the EU to change its approach to innovations and make it more effective and efficient. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balcerzak, A.P. (2015). Europe 2020 Strategy and structural diversity between old and new member states, application of zero unitarization method four dynamic analysis in the years 2004-2013. Economics and Sociology, 8(2), 190-210.
 2. Billon, M., Marco, R., & Lera-Lopez, F. (2017). Innovation and ICT use in the EU: An analysis of regional drivers. Empirical Economics, 53(3), 1083-1108.
 3. Blind, K., Petersen, S., & Riillo, C.A.F. (2017). The impact of standards and regulation on innovation in uncertain markets. Research Policy, 46, 249-264.
 4. Bourgeais, V., & Gebhard, F. (2015). How is the European Union progressing towards its Europe 2020 targets? Eurostat Newsrelease, 38, 2015.
 5. Çolak, M.S., & Ege, A. (2013). An assessment of EU 2020 strategy: Too far to reach? Social Indicators Research, 110(2), 659-680.
 6. Damijan, J., Kostevc, Č., & Rojec, M. (2017). Exporting status and success in innovation: Evidence from CIS micro data for EU countries. The Journal of International Trade & Economic Development, 26(5), 585-611.
 7. De Noni, I., Orsi, L., & Belussi, F. (2018). The role of collaborative networks in supporting the innovation performances of lagging-behind European regions. Research Policy, 47, 1-13.
 8. Dima, A.M., Begu, L., Vasilescu, M.D., & Maasen, M.A. (2018). The relationship between the knowledge economy and global competitiveness in the EU. Sustainability, 10(6), 1-15.
 9. European Commission (2018a). DESI. Retrieved 22 September, 2018, from https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi and https://digital-agenda-data.eu/datasets/desi/visualizations and https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/progress-country
 10. European Commission (2018b). Eurostat - R&D expenditure. Retrieved 22 September, 2018, from https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/R_&_D_expenditure
 11. European Commission (2017). Commission staff working document. Europe's digital progress report. Retrieved 30 June, 2018, from https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/europes-digital-progressreport-2017
 12. European Commission (2015). DESI. Retrieved 30 June, 2018, from https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/desi-2015-country-profiles
 13. European Commission (2010). Communication from the Commission Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Retrieved 30 June, 2018, from http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20- %20EN%20version.pdf
 14. European Patent Office (2018). Statistics. Retrieved 30 June, 2018, from http://www.epo.org/about- us/annual-reports-statistics/statistics.html
 15. Eurostat (2018). Gross domestic expenditure on R&D (GERD). Retrieved 30 June, 2018, from http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_20&plugin=1
 16. Hammadou, H., Paty, S., & Savona, M. (2014). Strategic interactions in public R&D across European countries: A spatial econometric analysis. Research Policy 43, 1217-1226.
 17. Hřebíčková, M., Mottus, R., Graf, S., Jelínek, M., & Realo, A. (2018). How accurate are national stereotypes? A test of different methodological approaches. European Journal of Personality, 32(2), 87-99.
 18. Jones, R., & Tahri, D. (2011). Online selling and contracting. An overview of EU data rules. Computer Law & Security Review, 27(4), 402-406.
 19. Kalanje, Ch. (2018). Role of Intellectual Property in Innovation and New Product Development. WIPO. Retrieved 30 June, 2018, from http://www.wipo.int/sme/en/documents/ip_innovation_development_fulltext.html
 20. Kordoš, M. (2016). Effects of the EU competition policy and strategy symbiosis (pp. 472-479). In International Conference on European Integration. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Faculty of Economics.
 21. Lianos, I. (2010). Shifting narratives in the European internal market: Efficient restrictions of trade and the nature of "economic" integration. European Business Law Review, 21(5), 705- 760.
 22. MacGregor Pelikánová, R. (2017). European myriad of approaches to parasitic commercial practices. Oeconomia Copernicana, 8(2), 167-180.
 23. MacGregor Pelikánová, R. (2014). The dis(harmony) of opinions regarding domain names in the Czech Republic. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D 3/2014, 32(3), 73-84.
 24. MacGregor Pelikánová, R. (2013). Internet my Dearest, what type of European integration is the clearest? Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 61(7), 2475-2481.
 25. Melecký, L. (2013). Use of DEA approach to measuring efficiency trend in old EU Member States (pp. 381-390). In 11th International Conference on Liberec Economic Forum. Sychrov, Czech Republic, September 16-17, 2013.
 26. OECD (2015). Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities. Paris: OECD Publishing. Retrieved 30 June, 2018, from https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual- 2015_9789264239012-en. http://dx.doi.org/10.1787/9789264239012-en
 27. Pakšiová, R. (2016). Understanding of corporate social responsibility in large companies in Slovakia within the context of a sustainable development (pp. 516-525). In Economic Policy in the European Union Member Countries. Karviná: School of Business Administration in Karvina, SU in Opava.
 28. Polanski, P.P. (2015). Towards the single digital market for e-identification and trust services. Computer Law & Security Review, 31(6), 773-781.
 29. Polcyn, J. (2018). Human development level as a modifier of education efficiency. Management-Poland, 22(2), 171-186.
 30. Potužáková, Z., & Öhm, J. (2018). R&D investments, EPO patent applications and the economic heterogeneity within the EU. Review of Economic Perspectives, 18(2), 177-191.
 31. Roszkowska-Menkes, M. (2017). User innovation: State of art and perspectives for future research. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 13 (2), 127-154.
 32. Siemieniako, D., & Gebarowski, M. (2016). How can developers of shopping centre projects stimulate the customers´experiences at trade fairs (pp. 2010-220). In I. Smberova, F. Milichovsky, & O. Zizlavsky (Eds.), 21st International Scientific Conference on Smart and Efficient Economy - Preparation for the Future Innovative Economy. Czech Republic: Brno Univ Technol, Fac Business & Management.
 33. Staníčková, M. (2015). Classifying the EU competitiveness factors using multivariate statistical methods (pp. 313-320). In 2nd Global Conference on Business, Economics and Management and Tourism (BEMTUR). Czech Republic: Procedia Economics and Finance.
 34. Terzić, L. (2017). The role of innovation in fostering competitiveness and economic growth: Evidence from developing economies. Comparative Economic Research, 20(4), 65- 81.
 35. Turečková, K., & Nevima, J. (2017). Cluster analysis in context of ICT sector in NUTS 3 regions of Czech Republic (pp. 313-320). In Proceedings of the 13th International Conference Liberec Economic Forum 2017. Liberec: Technical University of Liberec.
 36. Walburn, D. (2010). Europe 2020. Local Economy, 25(8), 699-702.
 37. Zollo, L., Rialti, R., Ciappei, C., & Boccardi, A. (2018). Bricolage and social entrepreneurship to address emergent social needs: a "deconstructionist" perspective. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 14(2), 19-47.
Cited by
Show
ISSN
2299-7075
Language
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20191511
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu