BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siryi Jevhen (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)
Title
The Role of "Deprivation" in the Conceptualization of Social Tension in the Ukrainian Society
Source
Economics, Management and Sustainability, 2016, vol. 1, nr 1, s. 42-48, bibliogr. 24 poz.
Keyword
Napięcia społeczne, Konflikty społeczne, Wskaźnik deprywacji, Funkcja ważności
Social tension, Social conflicts, Deprivation indicator, Validity function
Note
JEL Classification: A14, C31, H55
summ.
Country
Ukraina
Ukraine
Abstract
This article attempts to expand interpretational ability of the deprivational paradigm for social tensions (ST). This is due to the conceptual uncertainty, weak presentability and possible underestimation of gnoseological resource of the deprivation theory. This article attempts to construct a semantic core concept of ST using components of T. Gurr's and J. Davis' deprivation theory, theory of frustration by J. Dollard, stress theory by R.K. Merton, and the related theories and concepts that complement and extend the gnoseological potential of deprivation theory. We have performed explicative analysis of deprivation regarding social context, justified and evaluated gnoseological potential of deprivation as a semantic core of conceptualization of social tension. We have analyzed social characteristics of typicality of today's Ukrainian society. We have accentuated the significance and potential of the deprivational paradigm regarding the explanation of social tension, in modern Ukrainian realities that have developed over the past decades. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Berkovits, L. (2001). Agressiya: prichiny, posledstviya, kontrol [Aggression: Causes, Consequences and Control]. Spb.: Russia. [in Russian].
 2. Dahrendorf, R. (1959). Class and Class Conflict in Industrial Society. Stanford, Stanford University Press.
 3. Davies, James C. (1962). Toward a theory of revolution. American Sociological Review, 27.
 4. Davies, James C. (1971). When Men Revolt and Why. New York: Free Press.
 5. Entsiklopediya sovremennoy yuridicheskoy psikhologii [Encyclopedia of modern legal psychology]. (2015). Retrieves from: http://www.legal_psychology.academic.ru/425/ [in Russian].
 6. Garr, T. (2005). Pochemu lyudi buntuyut [Why Men Rebel]. SPb.: Piter. [in Russian].
 7. Gurr, T. (1970). Why Men Rebel. Princeton: Princeton University Press. [in Russian].
 8. Klimov, I. (2015). Deprivatsiya. Bol'shaya Rossiyskaya Entsiklopediya [Deprivation. Currency converter]. Retrieved from: http://bigenc.ru/sociology/text/1948445. [in Russian].
 9. Levada, Yu. (2001). "Chelovek sovetskiy": problema rekonstruktsii iskhodnykh formform ["Soviet man": the problem of the reconstruction of the original forms]. Monitoring obshhestvennogo mnenija: jekonomisesie i social'nye peremeny = Monitoring of public opinion: economics and social changes, 2(52), 7-16. [in Russian].
 10. Merton, R. (2006). Sotsial'naya teoriya i sotsial'naya struktura [Social Theory and Social Structure]. Moscow, Russia: AST. [in Russian].
 11. Meshcheryakov, B., & Zinchenko, V. Bol'shoy psikhologicheskiy slovar [A significant psychological dictionary]. (2015). Retrieves from: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/dict/ [in Russian].
 12. Mitrokhin, V.I. (2000). Sushchnost' i kriterii sotsial'noy napryazhennosti [The nature and intensity of social criteria]. Moscow, Russia. [in Russian].
 13. Oberschall, A. (1973). Social Conflict and Social Movements. Englewood Cliffs, Prentice Hall.
 14. Osipov, G. (1998). Sotsiologicheskiy entsiklopedicheskiy slovar [Sociological Encyclopedic Dictionary]. Moscow: INFRA-M NORMA. [in Russian].
 15. Ozhiganov, Ye. (2008). Politicheskaya napryazhennost': imitatsionnoe modelirovanie i rannee preduprezhdenie. [Political tensions: simulation and early warning]. Analiticheskiy vestnik = Analytical bulletin, 9(354), 10-21. [in Russian].
 16. Rumyantseva, T. G. (1994). Ponyatie agressivnosti v sovremennoy zarubezhnoy psikhologii [The concept of aggression in modern foreign psychology]. Moscow. [in Russian].
 17. Shtompka, P. (1996). Sotsiologiya sotsial'nykh izmeneniy [Sociology of social change]. Moscow: Aspekt Prese. [in Russian].
 18. Siryi, Ye. (2014). Transformatsiini zminy tsinnisnoi systemy ukrainskoho suspilstva u systemi koordynat: «tradytsiia - modern» [Transformational change the value system of Ukrainian society in the coordinate system "tradition - modern"]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia sotsiolohichna = Bulletin of Lviv University. Series sociological, 7, 3-18. [in Ukrainian].
 19. Siryi, Ye. (2016). Doslidzhennia sotsialnoi napruzhenosti v ukrainskomu transformatsiinomu sotsiumi [The study of social tension in Ukrainian society transformation]. Aktual'nі pitannja, problemi ta perspektivi rozvitku gumanіtarnogo znannja u suchasnomu іnformacіjnomu prostorі: nacіonal'nij ta іnternacіonal'nij aspekti. Monreal-Rubizhne, 193-196. [in Ukrainian].
 20. Smelser, N. (1962). Theory of Collective Behavior. N.Y.: Free Press.
 21. Sotsial'naya rabota: slovar'-spravochnik [Social work: Dictionary Directory]. (1998). Moscow: Kontur.[in Russian].
 22. Spesivtseva, O. (2009). Sotsial'no-ekonomicheskie izmeneniya kak genezis deprivatsiy [Socio-economic changes in both the genesis of deprivations]. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta = Bulletin of the Chelyabinsk State University, 14(152), 84-86 [in Russian].
 23. Sushyi, O.V. (2015). Dynamika politychnykh i psykholohichnykh protsesiv u suchasnii Ukraini [The dynamics of political and psychological processes in modern Ukraine]. Collection of articles "Scientific studies of social and political psychology", 5, 38. [in Ukrainian].
 24. Zhalilo, Ya., Kononenko, K., & Yablonskyi, V. (2014). Systemna kryza v Ukraini: peredumovy, ryzyky, shliakhy podolannia [Systemic Crisis in Ukraine: preconditions, risks and ways to overcome]. Kyiv, Ukraine: NІSD. [in Ukrainian].
Cited by
Show
ISSN
2520-6303
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14254/jems.2017.1-1.4.
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu