BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miciuła Ireneusz (Uniwersytet Szczeciński), Różycka Monika (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie)
Title
Stan rynku kryptowalut w Polsce na tle światowego rozwoju
The State of the Cryptocurrency Market in Poland on the Background of Global Development
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 4, cz. 2, s. 49-59, tab., bibliogr. 24 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Kryptowaluty, Innowacje finansowe, Wirtualna waluta
Cryptocurrencies, Financial innovations, Virtual currency
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest ocena stanu polskiego rynku kryptowalut na tle rozwoju tego rynku na świecie oraz przedstawienie możliwych perspektyw rozwoju. Metodologia badania - W ramach oceny rynku kryptowalut wykorzystano dane ilościowe i jakościowe, zawarte w badaniach statystycznych i raportach ilościowych, krajową i zagraniczną literaturę przedmiotu oraz studia przypadków dla konkretnych rozwiązań wprowadzanych na omawianym rynku. Wynik - Przedstawiono rozwój globalnego rynku kryptowalut i historię najpopularniejszej kryptowaluty, bitcoina. Oceniono stan oraz strukturę polskiego rynku kryptowalut na tle globalnego rynku kryptowalut. Przedstawiono także możliwe ścieżki rozwoju rynku kryptowalut w Polsce i na świecie. Oryginalność/wartość - Omówiono funkcjonowanie systemu finansowego opartego na kryptowalutach i jego znaczenie dla gospodarek oraz wskazano możliwe perspektywy rozwoju rynku kryptowalut w Polsce i na świecie. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the article is to assess the condition of the Polish cryptocurrency market on the background of the development of this market in the world and to present possible development perspectives. Research methodology - As part of the cryptocurrency market evaluation, quantitative and qualitative data included in statistical surveys and quantitative reports, national and foreign literature on the subject and case studies for specific solutions implemented on the discussed market. Findings - The development of the global cryptocurrency market and the history of the most popular cryptocurrency Bitcoin is presented. Assessment of the condition and structure of the Polish cryptocurrency market against the background of the global cryptocurrency market. The possible paths of cryptocurrency market development in Poland and in the world were also presented. Originality/value - An overview of the functioning of the financial system based on cryptocurrencies and its importance for economies. Indication of possible development prospects for the crypto market in Poland and in the world. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abram, G, Szymura, T. (2017). Bitcoin - Still Cryptocurrency or Currency? Pobrano z: http://www.infor.pl/Bitcoin-jeszcze-kryptowaluta-czy-juz-waluta.html#ftn16 (22.04.2018).
 2. Bitcoin.pl. (2018) The Review of Polish Stock Exchanges for Cryptocurrencies. Pobrano z: http://bitcoin.pl/zestawienie-gield (2.05.2018).
 3. Coindesk (2018). Bitcoin (USD) Price. Pobrano z: https://www.coindesk.com/price/ (5.05.2018).
 4. Polskie radio (2018). Cryptocurrencies - Whether Investing in Them Is Safe? Pobrano z: https://www.polskieradio. pl/Artykul/2068287,Jak-uregulowac-obrot-kryptowalutami (30.04.2018).
 5. Chaparro, F. (2018). 97 Percent Bitcoin Are Kept in Only 4 Percent All Portfolios. Pobrano z: https://businessinsider.com.pl/finance/kryptowaluty/analiza-credit-suisse/6g9r9zg (22.04.2018).
 6. Christin, N. (2013). Traveling the Silk Road: A Measurement Analysis of a Large Anonymous Online Marketplace. W: Proceedings of the 22nd International World Wide Web Conference (s. 213-224). Rio de Janeiro.
 7. Investopedia (2018). What Is a Cryptocurrency. Pobrano z: https://www.investopedia.com/terms/c/cryptocurrency.asp (28.04.2018).
 8. Investplus (2018). Cryptocurrencies - Courses. Pobrano z: https://investplus.cz/pl/kryptowaluty-kursy--pln-usd-ranking-kryptowalut/ (20.06.2018).
 9. Jagiełowicz, M. (2018). Cryptocurrencies - To Invest or Not? Pobrano z: https://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/2107569,Kryptowaluty-czy-inwestowanie-w-nie-jest-bezpieczne (21.06.2018).
 10. Luther, W.J. (2016). Cryptocurrencies, Network Effects and Switching Costs. Contemporary Economic Policy, 34, 553-571.
 11. Miciuła, I. (2014). The Concept of FTS Analysis in Forecasting Trends of Exchange Rate Changes. Economics & Sociology, 2 (7), 172-182.
 12. Miciuła, I. (2015). Financial Innovations on the Currency Market as New Instruments to Risk Management. Journal of International Studiem, 1 (8), 138-149.
 13. Miciuła, I., Miciuła, K. (2015). Kluczowe trendy dla budowania biznesu w branży big data. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 863. Studia Informatica, 36, 51-63.
 14. Money. (2018). BitCoin. Pobrano z: https://www.money.pl/pieniadze/bitcoin/ (14.07.2018).
 15. Moneycontrol (2018). Philippines Boxer to Launch His Own Cryptocurrency. Pobrano z: https://www.moneycontrol. com/news/business/cryptocurrency/philippines-boxer-to-launch-his-own-cryptocurrency-2553257.html (21.07.2018).
 16. Piech, K, Kacwin, M. (2017). Stan rynku kryptowalut w Polsce oraz możliwe przychody podatkowe państwa. Pobrano z: https://www.gov.pl/documents/31305/436699/Stan+rynku+kryptowalut+w+Polsce.pdf/ceb489cf--aaf5-fdef-fb04-62724e1b62b9 (3.08.2018).
 17. PolCoin (2014). What is PolCoin? Pobrano z: https://polcoin.pl/ (12.07.2018).
 18. Ratajczak, M. (2018). Niecodzienny protest inwestujących w kryptowaluty. Pobrano z: https://www.money.pl/gospodarka/artykul/rozliczenie-kryptowalut-podatki,185,0,2403001.html (18.07.2018).
 19. Rosic, A. (2018). What is Cryptocurrency: Everything You Need to Know. Pobrano z: https://blockgeeks.com/what-is-cryptocurrency/ (2.08.2018).
 20. Satoshi, N. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Pobrano z: http://bitcoin.org/bitcoin.pdf (4.08.2018).
 21. Tabaka, M. (2018). Polish Investors Are Plunged into the Chaos of Tax Interpretations Regarding Cryptocurrencies. Pobrano z: https://www.spidersweb.pl/2018/04/chaos-w-rozliczeniach-podatkowych-z-kryptowalut.html (26.07.2018).
 22. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 23. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 24. Woźnicki, Ł. (2018). PolishCoin, PolCoin i PLNc - w Polsce są już aż trzy narodowe kryptowaluty. Dlaczego? Pobrano z: http://wyborcza.pl/1,76842,15707096,PolishCoin__PolCoin_i_PLNc_.html (15.07.2018).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.94/2-04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu