BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rapacewicz Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Analiza związków między datą rozegrania spotkania a stopą zwrotu z akcji spółek giełdowych zaangażowanych w sponsoring sportowy
The Analysis of the Relationship Between Matchday and Rate of Return of Publicly-Traded Companies Involved in Sport Sponsoring
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 4, cz. 2, s. 91-101, tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Akcje, Stopa zwrotu akcji, Model GARCH, Sponsoring, Kluby piłkarskie
Shares, Stock rate of returns, GARCH model, Sponsoring, Football clubs
Note
streszcz., summ.
Abstract
CCel - artykuł ukazuje badanie wpływu czynników nieekonomicznych na stopy zwrotu z akcji spółek sponsorskich notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W pracy zbadano związki między dniem rozegrania meczu przez kluby piłkarskie występujące w Ekstraklasie a stopami zwrotu spółek giełdowych, które je sponsorują. Metodologia badań - w artykule posłużono się literaturą, która odnosi się do poruszanego problemu, na podstawie której wybrano dynamiczne modele ekonometryczne typu (G)ARCH, które wykazywały największą wartość poznawczą w badaniu tego typu związków. Wyniki - wynikiem przeprowadzonych badań jest wykazanie, iż dzień rozgrywania meczu piłkarskiego przez drużynę Ekstraklasy wpływa na cenę akcji sponsora danej drużyny. Oryginalność/wartość - wartością pracy jest jedna z pierwszych prób zidentyfikowania związków między informacjami sportowymi a cenami akcji na rynku polskim. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Article shows study on the influence of noneconomic factors in the fluctuation of rates of return of companies involved in sponsoring listed on the Warsaw Stock Exchange. The author is focused on the correlations between polish Ekstraklasa football clubs matchday and rates of return of companies involved in sponsoring. Methodology - This article were used previous literature methodology which demonstrate the highest cognitive value in researches of this type of relationship which are GARCH-type models. Findings - the result of the study is to indicate the relationship between polish club matchday and rate of return of its sponsor. Originality/value - The value of the work is one of the first attempts to identify the relationship between sport information and stock prices in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Akaike, H. (1974). A New Look at the Statistical Model Identification. IEEE Transactions on Automatic Control, 6 (19), 716-723.
 2. Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 3 (31), s. 307-327.
 3. Club Licensing Benchmarking Report Financial Year 2016 (2018). The European Club Footballing Landscape.
 4. Delloite (2017). Badanie: Zaangażowanie firm w sektor piłki nożnej w Polsce.
 5. Delloite (2018a). Annual Review of Football Finance.
 6. Delloite (2018b). Football Money League.
 7. Engle, R. (1982). Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of UK Inflation. Econometrica, 4 (50), 987-1007.
 8. Fort, R. (2005). The Golden Anniversary of the Baseball Players' Labor Market. Journal of Sports Economics, 4 (6), 347-358.
 9. Majewska, A., Majewski, S. (2018). Econometric Modelling of Market Prices of Football Clubs. Aestimatio. The IEB International Journal of Finance, 17, 2-17.
 10. Majewski, S. (2015). Is it a Business Feeding on Emotions or an Act of Altruism? The Case of Financing Football in Poland. Folia Oeconomica Lodziensis, 1 (310), 71-85.
 11. Nelson, D.B. (1991). Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach. Econometrica, 2 (59), 347-370.
 12. Rosienkiewicz, M., Detyna, J. (2013). Analiza efektywności metod wyboru zmiennych objaśniających do budowy modelu regresyjnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 309, 214-235.
 13. Shi, X., Kobayashi, M. (2009). Testing for Jumps in the EGARCH Process. Mathematics and Computers in Simulation, 9 (79), 2797-2808.
 14. Sloane, P.J. (1971). The Economics of Professional Football: The Football Club as a Utility Maximiser. Scottish Journal of Political Economy, 2 (18), 121-146.
 15. Sznajder, A. (2007). Charakterystyka rynku sportu profesjonalnego. Gospodarka Narodowa, 10, 45-65.
 16. UEFA (2017). The European Club Footballing Landscape.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.94/2-07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu