BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepańska-Przekota Anna (Politechnika Koszalińska)
Title
Ocena zastosowania zagranicznych kontraktów terminowych w zarządzaniu ryzykiem cenowym na rynku pszenicy w Polsce
Assessment of the Use of Foreign Futures Contracts in Price Risk Management in the Wheat Market in Poland
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 4, cz. 2, s. 113-124, rys., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Kontrakty terminowe, Kontrakty futures, Hedging, Ryzyko walutowe
Fixed-period contracts, Futures contracts, Hedging, Currency risk
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem pracy jest rozpoznanie możliwości redukcji zmienności cen gotówkowych pszenicy przez producenta krajowego, przy wykorzystaniu kontraktów terminowych futures z giełd MATIF i CBOT. Metoda badania - Porównano wynik finansowy ze strategii bez użycia kontraktów z wynikiem finansowym ze strategii z użyciem kontraktów. Wykorzystano do tego statystyki opisowe. Ceny kontraktów futures przeliczano na PLN według kursu zmiennego oraz według kursu stałego, co umożliwiło ocenę ryzyka walutowego. Wynik - Istotnym wnioskiem płynącym z analiz jest stwierdzenie, że polski producent rolny nie może w sposób bezpieczny wykonywać operacji hedgingowych na zagranicznych rynkach terminowych. Zauważono, że na rynku pszenicy możliwe jest wykorzystywanie zagranicznych rynków terminowych do budowania strategii nie o charakterze hedgingowym, a o charakterze spekulacyjnym, mimo że jest to narażanie się na świadome ryzyko. Oryginalność/wartość - W pracy poruszono problem wykorzystania zagranicznych rynków terminowych do zarządzania ryzykiem cenowym na krajowym rynku pszenicy. Biorąc pod uwagę, że w Polsce nie istnieje rynek kontraktów futures na produkty rolne, badania zamieszone w pracy mają wymiar aplikacyjny. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the work is to recognize the possibility of reducing the volatility of cash prices on the polish wheat market by using futures contracts from the MATIF and CBOT markets. Design/methodology/approach - The financial result from the strategy was compared without the use of contracts with the financial result from the strategy with the use of contracts. Descriptive statistics were used here. The prices of futures contracts were converted into PLN according to the floating exchange rate and according to the fixed exchange rate, which made it possible to assess the currency risk. Findings - An important issue from the analysis is the statement that the Polish agricultural producer can't safely perform hedging operations on foreign futures markets. It was noticed that on the wheat market, exposing itself to conscious risk, it is possible to use foreign futures markets to build non-hedging but speculative strategies. Originality/value - The paper discusses the problem of using foreign futures markets to manage price risk on the domestic wheat market. Considering that there is no market for futures contracts for agricultural products in Poland, research undertaken at work has an application dimension. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chen, Y.C., Rogof, K., Rossi, B. (2010). Can Exchange Rates Forecast Commodity Prices? Quarterly Journal of Economics, 3 (125), 1145-1194.
 2. Easwarana, R.S. Ramasundaram, P. (2008). Whether Commodity Futures Market in Agriculture is Efficient in Price Discovery? - An Econometric Analysis. Agricultural Economics Research Review, 21 (Conference Number), 337-344.
 3. Garbade, K.D., Silber, W.L. (1983). Price Movements and Price Discovery in Futures and Cash Markets. Review of Economics and Statistics, 2 (65), 289-297.
 4. Gilbert, Ch.L. (2010). Speculative Influences on Commodity Futures Prices 2006-2008. UNCTAD Discussion Paper.
 5. Hayesc, D.J. Xiaodong, D. Yub, C.L. (2011). Speculation and Volatility Spillover in the Crude Oil and Agricultural Commodity Markets: A Bayesian Analysis. Energy Economics, 3 (33), 497-503.
 6. Hazell, P.B.R., Jaramillo, M., Williamson, A. (1990). The Relationship between the World Price Instability and the Prices Farmers Receive in Developing Countries. Journal of Agricultural Economics, 41, 227-243.
 7. Irwin, S.H., Sanders, D.R. (2010). A Speculative Bubble in Commodity Futures Prices? Cross-sectional Evidence. Agricultural Economics, 1 (41), 25-32.
 8. Irwin, S.H., Sanders, D.R., Merrin, R.P. (2009). Devil or Angel? The Role of Speculation in the Recent Commodity Price Boom (and Bust). Journal of Agricultural and Applied Economics, 2 (41), 377-391.
 9. Jerzak, M. (2014). Towarowe instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem cenowym w rolnictwie. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 4 (101), 78-84.
 10. Jerzak, M. (2013). Towarowy rynek terminowy w rolnictwie - determinanty tworzenia i rozwoju w Polsce. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 11. Jones, C.M., Kaul, G., Lipson, M.L. (1994). Transactions, Volume and Volatility. Review of Financial Studies, 7, 631-651.
 12. Just, R.E. (2003). Risk Research in Agricultural Economics: Opportunities and Challenges for the Next Twenty-five Years. Agricultural Systems, 75, 123-159.
 13. Malik, G. (2013). Identyfikacja spekulacji na rynkach terminowych towarów rolnych. Econometrics 4 (42), 140-148.
 14. Parcell, J. Pierce, V. (2000). Introduction to Hedging Agricultural Commodities with Futures. University of Missouri Extension.
 15. Sanders, D.R., Irwin, S.H. (2012). Reappraisal of Investing in Commodity Futures Markets. Applied Economic Perspectives and Policy, 3 (34), 515-530.
 16. Schnepf, R. (2006). Price Determination in Agricultural Commodity Markets: A Primer. United States Department of Agriculture. Congressional Research Services - Report for Congress.
 17. Spratt, S. (2013). Food Price Volatility and Financial Speculation. United Kingdom Futures Agricultures Consortium. Institute of Development. Working Paper 047.
 18. Tomek, W.G., Peterson, H.H. (2001). Risk Management in Agricultural Markets: A Review. The Journal of Futures Markets, 10 (21), 953-985.
 19. Working, H. (1953). Futures Trading and Hedging. American Economic Review, 43, 314-343.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.94/2-09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu