BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żelazowska Ilona (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Efekt barometru stycznia w funduszach inwestycyjnych akcji jako przykład anomalii sezonowych na rynkach kapitałowych
Other January Effect in Stock Mutual Funds as an Example of Seasonal Anomalies in the Capital Markets
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 4, cz. 2, s. 143-153, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Anomalie sezonowe, Efekty kalendarzowe, Efektywność rynku
Seasonal anomalies, Calendar effects, Market effectiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu było przyjęcie lub odrzucenie hipotezy o występowaniu efektu barometru stycznia na podstawie stóp zwrotu z badanych funduszy inwestycyjnych w latach 2003-2017. Metodologia badania - W badaniu wykorzystano miesięczne stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych. Wyznaczono skumulowane stopy zwrotu, wykorzystano również model regresji liniowej, a badania poddano testowi dla dwóch wariancji bez powtórzeń. Wynik - Różnice w stopach zwrotu wykazały występowanie barometru stycznia w 10 na 15 badanych przypadków. Wyniki są jednak nieistotne statystycznie, a model regresji liniowej jest słabo dopasowany do rzeczywistości, co może wskazywać na małą przydatność modelu do budowania skutecznych strategii inwestycyjnych opartych na barometrze stycznia. Oryginalność/wartość - Badanie przeprowadzono na podstawie stóp zwrotu z funduszy inwestycyjnych. Wcześniejsze badania przeprowadzane w Polsce nie wskazywały jednoznacznych wyników i dotyczyły głównie indeksów giełdowych, pojedynczych spółek i surowców. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The article presents the other January effect. The purpose of the article was to accept or reject the hypothesis about the occurrence of the other January effect, based on the rates of return from the mutual funds in 2003-2017. Methodology/approach - The study uses the monthly rates of return of mutual funds. Accumulated rates of return have been determined. The linear regression model was also used, and the results were tested for two variances without repetition. Findings - Differences in the rates of return have been demonstrated the presence of the other January effect in 10 out of the 15 cases studied. However, the results are statistically insignificant, and the linear regression model is poorly suited to reality, which may indicate the low usefulness of the model for building effective investment strategies based on the other January effect. Originality/value - The study was conduct based on rates of return from mutual funds. Earlier research carried out in Poland did not indicate unequivocal results, and stock market indices and focused on individual companies and raw materials. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bohl, M., Salm, C. (2010). The Other January Effect: International Evidence. European Journal of Finance, 16, 173-182.
 2. Borowski, K. (2018). Analiza barometru stycznia i grudnia na przykładzie 50 indeksów giełd światowych i 32 cen surowców. W: J. Ostaszewski, M. Wrzesiński (red.), Etyka, sprawiedliwość i racjonalność w dorobku nauki o finansach w latach 1918-2018 (s. 177-192). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 3. Cooper, M., McConnell, J., Ovtchinikov, A.(2006). The Other January Effect. Journal of Financial Economics, 82, 315-341.
 4. Czerwonka, M., Gorlewski, B. (2012). Finanse behawioralne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 5. Fama, E. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. Journal of Finance, 25, 383-417.
 6. Hensel, C., Ziemba, W. (1995). The January Barometer: Swiss, European and Global Results. Financial Market and Portfolio Management, 2 (9), 187-196.
 7. Hirsch, J., Hirsch, Y. (2011). Stock Trader's Almanac. Hoboken: Wiley & Sons.
 8. Jajuga, K., Jajuga, T. (2006). Inwestycje, instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Kaeppel, J. (1990). The January Barometer: Myth and Reality. Technical Analysis of Stock and Commodities, 8, 252-254.
 10. Karaszkiewicz, B., Staniec, I. (2017). Wpływ efektu stycznia na WIG20. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, 67 (1214), 87-96.
 11. Keller, J. (2014). Efekt stycznia na polskim rynku akcji - występowanie i cykliczność. W: P. Urbanek, E. Walińska (red.), Ekonomia, finanse i nauki o zarządzaniu wobec wyzwań współczesnych gospodarek (s. 103-114). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 12. Łon, E. (2006). Barometr stycznia. Gazeta Bankowa, 8, 30-33.
 13. Łon, E. (2014). Efekty sezonowe na rynkach akcji. Pieniądze i Więź, 3 (64), 69-77.
 14. Marianowska, M., Szerszyńska, E., Szymański, M. (2016). Anomalie sezonowe na rynkach kapitałowych: efekt stycznia i barometr stycznia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Journal of Capital Market and Behavioral Finance, 1 (3), 35-48.
 15. Reinganum, M.R. (1983). The Anomalous Stock Market Behavior of Small Firms in January: Empirical Tests for Tax-Loss Selling Effects. Journal of Financial Economics, 1 (12), 89-104.
 16. Stivers, C., Sun, L., Sun, Y. (2009). The Other January Effect: International, Style, and Subperiod Evidence. Journal of Financial Markets, 3 (12), 521-546.
 17. Wachtel, S. (1942). Certain Observations on Seasonal Movements in Stock Prices. Journal of Business, 2 (15), 184-193.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.94/2-11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu