BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ważna Elżbieta (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu)
Title
Polityka społeczna państw Unii Europejskiej w aspekcie realizacji koncepcji zrównoważonego wzrostu gospodarczego
Social policy of EU Member States in view of the pursuit of sustainable economic growth
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2018, nr 4, s. 85-104, tab., biblogr. 20 poz.
Keyword
Konkurencyjność międzynarodowa, Miary konkurencyjności gospodarki, Wzrost gospodarczy, Gospodarka
International competitiveness, Economic competitiveness measure, Economic growth, Economy
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Jednym z nadrzędnych priorytetów krajów Unii Europejskiej jest realizacja strategii rozwoju społeczno-gospodarczego w warunkach poszanowania środowiska naturalnego. Realizację tak określonej strategii możemy nazwać polityką zrównoważonego rozwoju. Wynika to bezpośrednio z treści pojęcia zrównoważony rozwój. Celem rozważań prowadzonych przez autorkę jest nie tylko zidentyfikowanie szans i zagrożeń, ale także uzasadnienie, że zarówno w teorii, jak i zwłaszcza w praktyce życia społeczeństw bezpodstawne jest obecnie odrębne analizowanie przebiegu rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego. Te trzy elementy rozwojowe powinno się rozpatrywać łącznie, ponieważ są one ściśle wzajemnie uwarunkowane. Kompleksowe ujęcie rozwoju powinno zawierać także czynniki przestrzenne i regionalne.(abstrakt oryginalny)

One of the imperative priorities of the European Union countries is the pursuit of the strategy of the social-economic development in the respect of the natural environment. The implementation of the strategy which is defined like that can be named the policy of sustainable development. It results directly from the concept of sustainable development. The aim of the considerations is not only to identify the chances and challenges, but the justification that both in theory and especially in the practice of life of societies, it is unjustified at present to analyse separately processes of economic, social and environmental development. These three developmental elements should be investigated altogether, because they are closely conditioned and linked to each other. The comprehensive conceptualization of the development should also include spatial and regional factors.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balas A., Molenda A., Koncepcja doboru wskaźników zrównoważonego rozwoju Polski oraz narzędzie ich udostępniania i prezentacji, "Optimum Studia Ekonomiczne'' nr 2 (80), 2016.
 2. Gabryszak R., Przeobrażenia europejskich państw opiekuńczych (welfare state), [w:] R. Gabryszak, D. Magierek, Europejska polityka społeczna, Difin, Warszawa 2011.
 3. Grave B., What Is Welfare and public Welfare, [w:] The Routledge Handbook of the Welfare State Routledge, Taylor and Francis Group, Abingdon 2013.
 4. Grewiński M., Inwestycyjna polityka społeczna oparta na usługach w kierunku nowego modelu welfare state, red. M. Grewiński, A. Karwacki, Wydawnictwo WSP im J. Korczaka w Warszawie, Warszawa 2015.
 5. GUS, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2011.
 6. Gutmann A., Democracy and the Welfare State, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1998.
 7. Kleinmann M., A European Welfare State? European Union Social Policy in Context, Polgrave, Hounmills-Basingstoke-Hampshire 2002.
 8. Leibfried S., Welfare States, Construction, Deconstruction, Reconstuction, Legitimation, Achievement and Integration, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton 2008.
 9. Mazur-Wierzbicka E., Koncepcja zrównoważonego rozwoju w praktyce społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej, "Ekonomia" nr 4 (21), 2012.
 10. Nagórny W., Polityka społeczna a rozwój społeczno-gospodarczy, "Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie", "Pragmata Tes Oikonomias" 2011.
 11. Osuch-Rak E., Proczek M., Monitorowanie zrównoważonego rozwoju w UE i w Polsce na przykładzie emisji "gazów cieplarnianych" w przemyśle chemicznym, "Przemysł Chemiczny" nr 95/7, 2016.
 12. Pieńkowski D., Koncepcje sprawiedliwości w teorii ekonomii zrównoważonego rozwoju, [w:] Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo WSE w Białymstoku, Białystok 2011.
 13. Piętak Ł., Zrównoważony wzrost gospodarczy w teoriach i modelach wzrostu i rozwoju gospodarczego, "Gospodarka w praktyce i teorii" nr 2 (43), Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016.
 14. Rubaj P., Cywilizacyjny wymiar polityki "państwa dobrobytu" w XXI w. - bezpieczeństwo socjalne w warunkach silnej międzynarodowej konkurencji ekonomicznej, "Ekonomista'' nr 2, 2016.
 15. Rubaj P., Zmiany międzynarodowej konkurencyjności Szwecji w drugiej połowie XX wieku w aspekcie ewolucji szwedzkiego modelu "państwa dobrobytu", Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.
 16. Śleszyński J., Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej, [w:] Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska w gospodarce, red. B. M. Dobrzańska, D. Kiełczewski, Wydawnictwo WSE w Białymstoku, Białystok 2007.
 17. Walzer M., Socializing the Welfare State, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1998.
 18. Wosiek R., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Aspekty teoretyczne, "Zeszyty Naukowe UE w Katowicach" nr 269, 2016.
 19. Zalega T., Rozwój zrównoważony a ekonomia zrównoważonego rozwoju - zarys problematyki, "Studia i Materiały'' nr 1, 2016.
 20. Zgliczyński W. S., Polityka społeczna w państwach UE - wydatki i rozwiązania modelowe,"Infos" nr 10/233, 2017.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu