BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pękala Mirosław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant)
Title
Prywatna emerytura jako składnik pozapłacowego systemu wynagrodzeń i jednocześnie tarcza podatkowa
Private pension as an element of the non-wage salary system and a tax shield
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2018, nr 4, s. 129-139, bibliogr. 42 poz.
Keyword
Emerytury, Wynagrodzenia, Kapitałowy fundusz emerytalny, Dystrybucja ubezpieczeń
Pensions, Remuneration, Capital pension funds, Insurance distribution
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dopełnieniem obecnego bazowego systemu emerytalnego jest prywatna emerytura (opracowana i stosowana jako polisa na życie z UFK), finansowana przez pracodawcę, wliczana w koszty uzyskania przychodów, zbudowana na podstawie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, stanowiąca tarczę podatkową dla przedsiębiorcy, dodatkowo motywująca pracowników, jednocześnie wypełniająca "idee oszczędzania". Tego typu rozwiązanie jest możliwe w obecnym stanie prawnym i nie wymaga żadnych dodatkowych ustaw, ustaleń czy innych deklaracji politycznych. Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (DzU 2017, poz. 2486), jak również ścisły nadzór Komisji Nadzoru Finansowego sprawowany nad towarzystwami ubezpieczeniowymi, które w sposób szczególny są zobowiązane do prowadzenia swoich ksiąg rachunkowych (Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 1994, nr 121, poz. 591), statut, regulaminy oraz sprawozdania finansowe poszczególnych UFK pozwalają wnioskować, iż programy ubezpieczeń na życie z UFK będą pod ścisłym nadzorem odpowiednich organów państwowych i dzięki temu "bezpieczne" dla pracodawców, pracowników i pozostałych konsumentów.(abstrakt oryginalny)

A "private pension" funded by the employer, charged into tax deductible expenses, built on the grounds of unit-linked insurance plans (ULIPs), constituting a tax shield for the entrepreneur, additionally motivating employees and, at the same time, fulfilling the "idea of saving" is an alternative that might complement the current pension system. This kind of solution is possible under the current state of law and requires no additional acts, arrangements or other political declarations. The Insurance Distribution Act of 15 December 2017 (Journal of Laws of 29 December 2017, item 2486) and the Financial Supervision Authority's strict supervision of insurance companies which are particularly required to maintain their accounting records (Accounting Act - Journal of Laws 1994, No. 121, item 591), the statutes, rules and financial statements of the particular ULIPs point to the conclusion that life assurance schemes with ULIPs will be strictly supervised by the competent government agencies and will thus be "safe" for employers, employees and other customers.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aegon TUnŻ, "Plan na przyszłość" ogólne warunki ubezpieczeń, 2018, http://aegon.pl
 2. Analizy Online SA, 2018, http://www.analizyonline.com/pl/o-nas
 3. Analizy Online SA. Notowania, 2018, http://analizy.pl
 4. Bień K., Najlepiej być zdrowym i pracowitym, "Obserwator Finansowy" 2017, Departament Analiz Ekonomicznych NBP, http://www.obserwatorfinansowy.pl/
 5. Bombol M., Portret finansowy Polaków 2015, plany na 2016 rok, Deutsche Bank, Warszawa 2017.
 6. Długoterminowe oszczędzanie, postawy strategie i wyzwania, red. nauk. J. Rutecka- -Góra, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
 7. Felis P., Finansowanie zadań publicznych w Polsce red. P. Russel, SGH, Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, Warszawa 2017.
 8. Fundacja Kronenberga przy banku Citi Handlowy, http://www.citibank.pl/poland/ kronenberg/polish/1207
 9. Góra M., System emerytalny w Polsce - Kilka istotnych uwag, Polska Grupa Emerytalna SGH, Warszawa 2017.
 10. Góra M., Rutecka J., Elastyczny system emerytalny a potrzeby jego uczestników, SGH w Warszawie, 05.2013, http://www.ekonomista.info.pl/
 11. Góra M., Sztanderska U., Wprowadzenie do analizy lokalnego rynku pracy - Raport opracowany w ramach projektu "Analiza sytuacji na wybranych powiatowych rynkach pracy" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 1.1, schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.
 12. Kamieński W., Główne świadczenia stron umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, "Rozprawy Ubezpieczeniowe'' nr 2 (17), 2014, s. 56-58.
 13. Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 12.2017, http://fip.uek.krakow.pl/katedry/katedrafinansow/o-katedrze/
 14. Komisja Nadzoru Finansowego, 2018, https://www.knf.gov.pl/
 15. Konferencja naukowa "Długoterminowe oszczędzanie", Polska Grupa Emerytalna SGH (PPG-SGH) oraz Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, Warszawa, 20-21.06.2016.
 16. Konferencja naukowa "Długoterminowe oszczędzanie i inwestowanie", Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 01.2018, http://fip.uek.krakow.pl/ katedry/katedra-finansow/konferencje-naukowe/
 17. Kongres 590 w Rzeszowie, 11.2017, http://www.kongres590.pl/
 18. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, art. 84, 2018, http://www.sejm.gov.pl/prawo/ konst/polski/kon1.htm
 19. Kryńska E., Kwiatkowski E., Podstawy wiedzy o rynku pracy, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2013.
 20. Leśniakowski M., Berny J. Z., Motywowanie płacowe i pozapłacowe w przedsiębiorstwie - ujęcie teoretyczne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach" nr 90, S. "Administracja i Zarządzanie" 2011.
 21. Ministerstwo Finansów, Interpretacje indywidualne, 2018, http://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-Interpretacji indywidunej.xhtml?dokumentId=343171&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=1#tresc
 22. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, https://www.mpips.gov.pl/analizy- i-raporty/bezrobocierejestrowane-w-polsce/rok-2017/
 23. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Raport o bezrobociu, grudzien2017.pdf
 24. NBP - Portal Edukacji Ekonomicznej, 01.2018, https://www.nbportal.pl/wiedza/ artykuly/na-poczatek/oszczednosc-i-
 25. J. Ostaszewski, E. Kosycarz, Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane jej kierunki ewolucji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 10.
 26. Perspektywy demograficzne jako wyzwanie dla polityki ludnościowej Polski, red. nauk. J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska, Rządowa Rada Ludnościowa, GUS, Warszawa 2017.
 27. Podmioty rynku ubezpieczeniowego (Rejestr KNF), 2018, http://knv.gov.pl/
 28. Polska Grupa Emerytalna SGH (PPG-SGH), 01.2018.
 29. Ramotowski J., Bez zaufania nie będzie kapitału, "Obserwator Finansowy" 11.2016.
 30. Raport: Diagnoza Społeczna 2015, https://www.deutschebank.pl/static/files/raportportfelfinansowypolakow.pdf
 31. Rutecka J., Dodatkowy system emerytalny w Polsce - diagnoza i rekomendacje zmian, Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Warszawa 2014.
 32. J. Rutecka, Dodatkowe zabezpieczenie emerytalne, "Prace Naukowe UE we Wrocławiu'' nr 342, 2014, s. 257.
 33. Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 34. Werner A., Pojęcie planowania i optymalizacji podatkowej, Studia i Prace KZiF SGH'' z.n. 126, 2013.
 35. Zalewska A. Plany produktowe TFI na 2018 r., 2018, https://www.analizy.pl/fundusze/ wiadomosci/23231/plany-produktowe-tfi-na-2018-rok.html
 36. Związek Banków Polskich, https://zbp.pl/
 37. ZBP, Poradnik "Warto oszczędzać", 2018, http://zbp.pl
 38. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, DzU nr 162, poz. 1118.
 39. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, DzU 2017, poz. 1383 z późn.zm.
 40. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, DzU 2015, poz. 1844.
 41. Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, DzU 2017, poz. 2486.
 42. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 1994, nr 121, poz. 591.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu