BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marzec Małgorzata (Jagiellonian University), Szczudlińska-Kanoś Agnieszka (Jagiellonian University)
Title
The levels of trust in the pension system: a Polish perspective
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2018, nr 4, s. 141-159, tab., rys., bibliogr. 29 poz.
Keyword
System emerytalny, Zaufanie, Instytucje publiczne
Pension schemes, Trust, Public institutions
Note
summ.
Abstract
Public discussions on the Polish pension system clearly indicate the need for further reforms. Numerous studies show that the majority of Poles negatively assess the entire pension system and the activities of individual entities associated with it. With a low level of acceptance of the rules of the pension system and a lack of trust in it, it is dif- ficult to count on the tendency to save citizens for the post-production period, which in the case of the ubiquitous demographic crisis seems to be a priority task for the authorities of all European Union countries. Changes to the pension system should be implemented in conditions of strengthening trust, which can be achieved, interalia, by building trust in individual institutions, products and the entire system. The aim of the article was to analyse the levels of trust in the Polish pension system. An attempt was made to systematise the determinants shaping trust based on the analysis of Polish conditions. The article was prepared on the basis of a literature review on trust and the pension system.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Argandona A., Sharing out in Alliances: Trust and Ethics, "Journal of Business Ethics" 1999, Vol. 21.
 2. Beckert J., Trust and markets, [in:] R. Bachmann & A. Zaheer (Eds.), Handbook of Trust Research, Cheltenham, Edward Elgar, UK 2006.
 3. Grudzewski W., Hejduk I., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Kraków 2007.
 4. Gubernat E., Stabilny system emerytalny w świetle reformy emerytalnej z 1999 roku, [in:] F. Chybalski, I. Staniec (Eds.), 10 lat reformy emerytalnej w Polsce. Efekty, szanse, perspektywy i zagrożenia, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009.
 5. Hardin R., Zaufanie, SIC, Warszawa 2009.
 6. http://pracowniczeplanykapitalowe.org.pl/ (retrieved on: 30.8.2018).
 7. Individual Pension Accounts and Individual Retirement Security Accounts in 2017, O/ce of the Polish Financial Supervision Authority, Department of Investment Funds and Pension Funds, Warszawa 2018, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/ img/IKE_IKZE_12_2017_61392.pdf (retrieved on: 20.4.2018).
 8. Koźmiński A., Zarządzanie w warunkach niepewności, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 9. Koźmiński A. K., Latusek-Jurczak D., Zaufanie i nieufność w podejmowaniu decyzji, "Decyzje" 2011, No 16, pp. 29-42.
 10. Lewicka-Strzałecka D., Zaufanie w relacji konsument - biznes, "Prakseologia" 2003, No. 143, pp. 197-207.
 11. Lewicka D., Krot K., Książek D., Metodyczne aspekty badania zaufania w naukach zarządzania, "ZN 2016 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" 2016, Vol. 7 (955).
 12. Łada M., Zaufanie jako istotny społeczny aspekt rachunkowości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego No. 873, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" No. 77 (2015), Szczecin 2015, pp. 131-138; file:///C:/Users/mm/AppData/Local/Packages/ Microso!.Microso!Edge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/FRFU-77- 131%20 (1).pdf (retrieved on: 30.8.2018).
 13. McKnight D., Chervany N.: Trust and Distrust Definitions: One Bite at a Time, [in:] R. Falcone, M. Singh, and Y.-H. Tan (Eds.): Trust in Cyber-societies, Volume 2246 of Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2001, pp. 27-54; https://pdfs.semanticscholar.org/b482/28cc730fd1e4bd841033a4ea2889b5000753. pdf (retrieved on: 10.3.2017)
 14. Mayer R., Davis J., Schoorman F., An Integrative Model of Organizational Trust, "The Academy of Management Review" July 1995, Vol. 20, No. 3, pp. 709-734. http://sgraf. athabascau.ca/publications/basheer_etal_CiHB15.pdf
 15. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Organizacje sieciowe, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2006, No. 715.
 16. Nooteboom, B., Trust: forms, foundations, functions, failures and figures, Edward Elgar Nooteboom, Cheltenham, UK 2002.
 17. Orenstein M., Prywatyzacja emerytur. Transnarodowa kampania na rzecz reformy zabezpieczenia społecznego, PTE, Warszawa 2013.
 18. Recommendation No. 67. Recommendation concerning Income Security [in:] Convention and Recommendation Adopted by the International Labour Conference 1919-1966, Geneva 1966; https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/ documents/publication/wcms_413175.pdf (retrieved on: 10.8.2018)
 19. Sankowska A., Zaufanie w łańcuchu dostaw - determinanty, typy i konsekwencje, "Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2015, No. 217 (2015), pp. 19-30; https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/ content_uploads/02_19.pdf (retrieved on: 10.9.2018)
 20. Sankowska A., Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2011.
 21. Skowron P., Zaufanie i ryzyko jego utraty jako determinanty współczesnych przedsiębiorstw, "Zarządzanie i Finanse -Journal of Management and Finance" 2016, Vol. 14, No. 3/2/2016.
 22. Solska J., Cztery %lary niewiary. Jak Polacy mają zaufać państwu i oszczędzać w PPK?, "Polityka" No. 35/2018; https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/1761882,1, cztery-filary-niewiary-jak-polacy-maja-zaufac-panstwu-i-oszczedzac-w-ppk.read (retrieved on 30.8.2018).
 23. Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków 2007.
 24. Szumlicz T., "Szkoła" ubezpieczenia społecznego - założenia teoretyczne i konsekwencje praktyczne, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Katedra Ubezpieczenia Społecznego, SGH, Warszawa 2001.
 25. The Act on retirement and disability pensions from the Social Insurance Fund, Journal of Laws, 1998 No. 162 item 1118, as amended.
 26. The Act of October 13, 1998 on the social security system, Journal of Laws, 1998 No. 137 item 887, as amended.
 27. Uściska G., Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w regulacjach międzynarodowych i polskich, IPISS, Warszawa 2005.
 28. Vickerstaff S., Macvarish J., Taylor-Gooby P., Loretto W. Harrison T., Trust and con- fidence in pensions: A literature review, Working Paper No 108, DWP Department for Work and Pensions, Universities of Kent and Edinburgh 2012; https://www.gov. uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/214405/WP108.pdf (retrieved on: 30.10.2017).
 29. Zieliński T., Nowe emerytury - samoubezpieczenie na starość, [in:] T. Bińczycka-Majewska (Ed.), Konstrukcje prawa emerytalnego, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2004.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu