BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kazimierczak Marek (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu)
Title
O miejscu i roli etyki w turystyce
About the Place and Role of Ethics in Tourism
Source
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2018, nr 49, s. 9-28, bibliogr. 32 poz.
Issue title
Etyka w turystyce
Keyword
Etyka, Odpowiedzialność, Moralność, Turystyka, Podróże turystyczne
Ethics, Responsibility, Morality, Tourism, Touristic travel
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel. Celem artykułu jest pogłębianie refleksji filozoficzno-etycznej nad fenomenem współczesnej turystyki, co stanowi między innymi okazję do wyznaczenia zakresu przedmiotowego etyki praktycznej turystyki, jej zadań i celów.
Metoda. Obok tych klasycznych, opartych na analizie i syntezie materiału badawczego, w artykule opieram się na elementach metody historyczno-porównawczej, wykorzystuję do interpretacji tekstów metodę hermeneutyczną.
Wyniki. Okazuje się, iż w literaturze przedmiotu brak jest rozbudowanej teorii etyki turystyki, która mogłaby wypełnić wyraźną lukę, jaka się pojawiła w badaniach nad aksjologicznym charakterem związków i relacji w turystyce. W artykule staram się wykazać, że nie jest możliwe oddzielenie etyki od problematyki rozwoju w ogóle i rozwoju turystyki w szczególności.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Etyczny namysł nad ponowoczesną turystyką ujawnił szereg barier i ograniczeń, jakie napotyka realizacja etyczności w sferze turystyki, zwłaszcza gdy pytamy o możliwość samorealizacji i samo urzeczywistniania dzięki uczestnictwu w turystycznych podróżach.
Implikacje praktyczne. Pogłębione zrozumienie etycznych problemów turystyki współczesnej sprzyjać może zachowaniom wykraczającym poza codzienne praktyki turystyczne.
Oryginalność. Artykuł jest próbą w miarę syntetycznego, uchwycenia najistotniejszych problemów i dylematów moralnych z jakimi zmaga się współczesna turystyka.
Rodzaj pracy. Artykuł ma przede wszystkim charakter przeglądowy, w którym wątki teoretyczno- historyczne przeplatają się z empirycznymi przykładami konkretyzującymi postawione tezy. (abstrakt oryginalny)

Purpose. The aim of the article is to deepen the philosophical and ethical reflection on the phenomenon of modern tourism which forms the opportunity to determine the objective scope regarding ethics of practical tourism, its tasks and goals.
Method. In addition to the classical methods based on analysis and synthesis of research material, the author applies elements of the historical-comparative method, as well as the hermeneutic method for text interpretation.
Findings. As it turns out, in the subject-related literature, there is no extensive theory of tourism ethics that could fill the clear gap appearing in the studies on the axiological nature of relationships and relations in tourism. In this article, the author tries to show that it is not possible to separate ethics from the issue of development in general and the development of tourism in particular.
Research and conclusions limitations. Ethical reflection on a post-modern tourism has revealed a number of barriers and limitations faced by ethical behavior in the sphere of tourism, especially when talking about the possibility of self-realisation or self-realisation through participation in tourist travels.
Practical implications. In-depth understanding of the ethical problems concerning modern tourism can favor behaviors going beyond everyday tourist practices.
Originality. The article is an attempt at synthetic summary of the most important issues and moral dilemmas faced by a contemporary tourism.
Type of paper. The article constitutes a review, in which theoretical and historical themes interlace with empirical examples concretising the theses put forward. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Apel K. O. (1999), Uniwersalistyczna etyka wspołodpowiedzialności, tłum. Z. Zwoliński [w:] J. Sekuła (red.), Idea etyczności globalnej, Wydawnictwo Seculum, Siedlce.
 2. Badiou A. (2009), Etyka. Przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, tom XIII, Warszawa.
 3. Bauman Z. (1994), Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Wydawnictwo Instytut Kultury, Warszawa.
 4. Bauman Z. (2012), Etyka ponowoczesna, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.
 5. Bauman Z. (2007), Szanse etyki w zglobalizowanym świecie, tłum. Jacek Konieczny, Wydawnictwo Znak, Krakow.
 6. Bernau S. (2015), Der ganznormale Reisewahnsinn: Wie Tourismus der Planetenabgrast, disserta Verlag, Hamburg.
 7. Botton A. (2010), Sztuka podrożowania, przekład H. Postula, Wydawnictwo Czuły Barbarzyńca, Warszawa.
 8. Bloch, N., Oglądający i oglądani - czyli postkolonializm potrzebny turystyce, www.post-turysta.pl, nr 2/52.
 9. Braun K. (2013), DieRolle der Ethik in der Tourismuswirtschaft, DiplomicaVerlag GmbH, Hamburg.
 10. Butcher J. (2003), The Moralisation of Tourism; Sun, Sand And savingthe World?, Routledge, London.
 11. Cywiński P. Neokolonializm turystyczny - co się kryje za tym terminem, www.post-turysta.pl, nr 29/52.
 12. Fennell D. A. (1999), Ecotourism. An Introduction, London - New York.
 13. Fennell D. A. (2006), Tourism Ethics, Series: Aspeckt of Tourism: 30, New York.
 14. Flis M. (2010), Etyka personalistyczna i poczworny argument a etyka dyskursu, Diametros nr 24 (czerwiec 2010).
 15. Floss P. (1996), Etyczna sfera rzeczywistości a realność wolności, Śląskie Studia Historyczno-Teoogiczne 29.
 16. Friedl H. A. (2002), Tourismusethik. Theorie und Praxis des umwelt - und sozialvertaglichen Fernreisen, Profil-Verlag, Munchen-Wien.
 17. Friedl H. A. (2007), Kybernetische Tourismusethik: Zukunftsweisendes Instrument des nachhaltigen Tourismus managements? [w:] Egger, R., Herdin, T. (Hg.), Tourismus. Herausforderung. Zukunft, Lit-Verlag, Salzburg.
 18. Habermas J. (2009), Uwzględniając Innego. Studia do teorii politycznej, tłum. A. Romaniuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 19. Hołowka J. (1996), Wprowadzenie, [w:] R.B. Brandt, Etyka. Zagadnienia etyki normatywnej i metaetyki, tłum. B. Stanosz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. Kant I. (1971), Uzasadnienie metafizyki moralności, BKF, tłum. Mścisław Wartenberg, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 21. Kob S. (2005), Reisephilosophie. Neue Ziele furTouristenoder Uber die Selbstveranderung in alternativen Welten, Focus Verlag, Giessen.
 22. Krippendorf J. (1975), Die Landschaftsfresser; Tourismus und Erholungslandschaft - Verderbenoder Segen?, Hall-wag-Verlag, Bern.
 23. Niezgoda A. (2006), Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrownoważonego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 24. MacCannell D. (2011) The Ethics of Sighseeing, University of California Press, Berkeley, Los Angeles - London.
 25. MacCannell D. (2002), Turysta. Nowa teoria klasy prożniaczej, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa.
 26. MacIntyre A. (1981), Dziedzictwo cnoty: Studium z teorii moralności, tłum. Adam Chmielewski, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 27. Rorty R. (1998), Etyka bez powszechnych powinności, "Etyka", (31).
 28. Saja K. (2008), Język etyki a utylitaryzm Filozofia moralna Richarda M. Hare'a, Warszawa.
 29. Singer P. (2003), Etyka praktyczna, tum. A. Sagan, Warszawa.
 30. Smith M., Duffy R., (2003), The Ethics of Tourism Development, Routledge Taylor & Francis Group, London and New York.
 31. Tribe J. (2009), Philosophical Issues in Tourism, Aspects of Tourism, Channel View Publications, Toronto.
 32. Turner L., Ash J. (1976), The Golden Hordes: International Tourism and the Pleasure Periphery, New York.
Cited by
Show
ISSN
0867-3888
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.0812
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu