BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Banaszkiewicz Dorota (Uniwersytet Gdański), Komorowska Olga (Uniwersytet Gdański), Kozłowski Arkadiusz (Uniwersytet Gdański)
Title
Różnice w stopie zatrudnienia matek wychowujących dziecko z niepełnosprawnością i bez niepełnosprawności
Differences in the Employment Rate of Mothers Bringing Up a Child with a Disability and without Disabilities
Source
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2019, vol. 7, nr 1, s. 7-23, wykr., bibliogr. 29 poz.
Keyword
Osoby niepełnosprawne, Zatrudnienie kobiet, Dzieci, Regresja logistyczna, Dochody gospodarstw domowych, Rodzina
Disabled people, Women employment, Children, Logistic regression, Household income, Family
Note
JEL Classification: J14, J18, J15, J17, C25
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest porównanie poziomu zatrudnienia i czynników mających na nie wpływ w grupie matek wychowujących dzieci z niepełnosprawnością i bez niepełnosprawności. Analiza została oparta na danych jednostkowych z Badania Budżetów Gospodarstw Domowych (BBGD) z roku 2014. Hipoteza, którą postawili autorzy artykułu, brzmi następująco: stopa zatrudnienia matek wychowujących dziecko z niepełnosprawnością jest niższa w porównaniu ze stopą zatrudnienia matek wychowujących dziecko bez niepełnosprawności, zarówno w ujęciu ogólnym, jak i w każdej grupie wyodrębnionej według typowych cech społeczno-demograficznych matki. Pojawienie się dziecka w rodzinie zmienia jej funkcjonowanie i wymusza przynajmniej przejściowe ograniczenie pracy najczęściej przez matkę. Natomiast życie z dzieckiem z niepełnosprawnością stawia rodziców przed dodatkowymi nieoczekiwanymi i obciążającymi czasowo, fizycznie i finansowo wyzwaniami, co sprawia, że aktywność zawodowa matek jest bardziej utrudniona w tej grupie niż w grupie matek, które opiekują się dziećmi bez niepełnosprawności. W przypadku kobiet wychowujących dziecko z niepełnosprawnością praca nabiera również znaczenia terapeutycznego, ponieważ umożliwia oderwanie się od niepełnosprawności dziecka i nabrania dystansu do swojego życia. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to compare the rate of employment and factors affecting it in a group of mothers raising children with and without disabilities. The analysis was based on the results of previous research carried out by various research centers, as well as on unit data from the Household Budget Survey 2014. The hypothesis formulated by the authors of the article is as follows: the rate of employment of mothers bringing up a child with a disability is lower than the rate of employment of mothers raising a child without a disability, both in general terms and in each group, separated according to the typical socio-demographic characteristics of the mother. The birth of a child in a family changes its functioning and enforces at least a temporary reduction of work usually by the mother. However, life with a child with disabilities places parents ahead of additional unexpected and time-sensitive, physical and financial challenges, which makes the professional activity of mothers more difficult in this group than in the group of mothers who look after children without disabilities. For women bringing up a child with a disability, work also acquires a therapeutic significance, because it makes for the possibility to detach from the child's disability and take a distance from her life. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Audrey, N. (2016). Get your kids to school or keep your job? Parents' stress over transportation. Pobrane z https://www.nbcnews.com/business/consumer/get-yourkids-school-or-keep-your-job-parents-stress-n632726.
 2. Busse-Widmann, P., Raile, K., Noelle, V. i Schwarz, H. R. (2004). Change in professional activity of parents with a child with type I diabetes mellitus. Monatsschrift Kinderheilkunde, 152(9), 987-991. doi:10.1007/s00113-003-0774-2.
 3. Giddens, A. (2008). Socjologia. Warszawa: PWN.
 4. Głogosz, D. (2007). Kobiety zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy. Skutki dla życia rodzinnego i zawodowego. Warszawa: IPISS.
 5. GUS. (2014). Metodologia badania budżetów domowych. Warszawa: GUS.
 6. GUS. (2016). Kobiety i mężczyźni na rynku pracy. Warszawa: GUS.
 7. Haponiuk, M., (2014). Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce. Pobrane z http:// www.instytutobywatelski.pl/wp-content/uploads/2014/03/analiza_sytuacja_kobiet_na_rynku_pracy_w_polsce.pdf.
 8. Janoś-Kresło, M., Komorowska, O., Skalska, T. i Słaby, T. (2016). Zachowania przedsiębiorcze i konsumpcyjne w rodzinach opiekujących się dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 9. Komorowska, O. (2016). Aktywność zawodowa i jej determinanty wśród matek wychowujących dziecko z niepełnosprawnością. W: M. Janoś-Kresło i O. Komorowska (red.), Współczesne problemy rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością w Polsce (s. 21-34). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 10. Komorowska, O. (2016). Połowiczna opieka. Tygodnik Powszechny, (16), 24-25.
 11. Komorowska, O. (2017). Czynniki wpływające na aktywność zawodową rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnością. Polityka Społeczna, (3), 27-32.
 12. Komorowska, O. (2017). Sytuacja dochodowa rodzin wychowujących dziecko z niepełnosprawnością. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (483), 68-79. doi:10.15611/pn.2017.483.06.
 13. Kotowska, I. (red.). (2009). Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce. Warszawa: Scholar.
 14. Kubicki, P. (2016). Aktywność zawodowa i społeczna rodziców dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością w kontekście systemu wsparcia - refleksje i rekomendacje. W: M. Janoś-Kresło i O. Komorowska (red.), Współczesne problemy rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością w Polsce (s. 11-20). Warszaw: Oficyna Wydawnicza SGH.
 15. Kubów, A. (2012). Rodzicielstwo jako bariera aktywności zawodowej. Nauki Społeczne social sciences, 6(2), 7-23.
 16. Matyjas, B. (2016). Aktywność zawodowa kobiet na rynku pracy w świetle analiz i badań. Labor et Educatio, (4), 191-201. doi:10.4467/25439561LE.16.011.6749.
 17. Morin, A. (2014). The five things successful working parents give up to reach a worklife balance. Pobrane z https://www.forbes.com/sites/amymorin/2014/01/20/ the-five-things-successful-working-parents-give-up-to-reach-a-work-lifebalance/#53f6c8f457ea.
 18. Naz, G. (2004). The impact of cash-benefit reform on parents' labour force participation, Journal of Population Economics, 17(2), 369-383. https://doi.org/10.1007/ s00148-003-0157-y.
 19. Otrębski, W., Konefał, K., Mariańczyk, K. i Kulik, M. M. (2011). Wspieranie rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem wyzwaniem dla pracy socjalnej. Badania rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi w województwie lubelskim. Lublin: Europerspektywa.
 20. Parchomiuk, M. (2011). Osobiste i rodzinne korelaty aktywności zawodowej matek dzieci z niepełnosprawnością. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- -Skłodowskiej.
 21. Praca i przedsiębiorczość kobiet - potencjał do wykorzystania w Polsce. (2017). Pobrane z https://www.cocacola.com.pl/content/dam/journey/pl/pl/private/pdfs/ Raport STJ_czyt.pdf.
 22. Pufal-Struzik, I. (2017). Aktywność zawodowa współczesnych kobiet - trudności w realizacji nowych ról i tradycyjnych obowiązków. Polskie Forum Psychologiczne, 22(2), 242-257. doi:10.14656/PFP20170204.
 23. Retzlaff, R. (2016). Familien Stärken. Stuttgart: Klen-Cotta.
 24. Scholz, T., Haas, F. i Papadopoulos, V. (2013). Das Recht auf Arbeit. Norderstadt: GRIN Verlag GmbH.
 25. Seifert, M. (2014). Mütter, Väter und Grosseltern von Kindern mit Behinderung. Herausforderungen - Ressourcen - Zukunftsplanung. W: U. Wilken i B. Jeltsch- -Schudel (red.), Elternarbeit und Behinderung (s. 25-35). Stuttgart: Kohlhammer.
 26. Szarfenberg, R. (2010). Minimalny dochód gwarantowany i pomoc społeczna. W: R. Szarfenberg, C. Żołędowski i M. Theiss (red.), Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego (s. 186-215). Warszawa: Elipsa.
 27. Szlendak, T. (2011). Socjologia rodziny. Warszawa: PWN.
 28. Szymczak, A. i Gawrycka, M. (2015). Praca jako dobro indywidualne i społeczne. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (214), 276-281.
 29. Szyszka, M. (2016). Aktywność zawodowa w opinii pracujących kobiet. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio I - Philosophia-Sociologia, 41(2), 103-122. doi:10.17951/i.2016.41.2.103
Cited by
Show
ISSN
2300-5254
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2019.1.1
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu