BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matusiak Robert (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Determinanty napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do wybranych krajów Europy Środkowej
Determinant of Inflows of Foreign Direct Investment into the Countries of Central Europe
Source
Optimum : Economic Studies, 2018, nr 1(91), s. 177-186, tab., bibliogr. s. 185-186
Keyword
Model grawitacji, Inwestycje bezpośrednie, Handel międzynarodowy, Podatek dochodowy od osób prawnych, Podatki
Gravity model, Direct investments, International trade, Corporate income tax, Taxes
Note
JEL Classification: F21, F47, H25
summ., streszcz.
Country
Europa Środkowa
Central Europe
Abstract
Celem artykułu jest ocena determinantów napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (dalej BIZ) do państw środkowoeuropejskich (Polski, Czech i Słowacji), a zwłaszcza skutków zmian w zakresie stawek podatku dochodowego od osób prawnych, zarówno w przypadku inwestora, jak i kraju przyjmującego w latach 2010-2015. Badanie zostało oparte na modelu grawitacyjnym, który jest powszechnie wykorzystywany w badaniach z zakresu zarządzania międzynarodowego. Do badania zostały wykorzystane następujące zmienne: napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (ceny bieżące, EUR), PKB (ceny bieżące, EUR), odległość geograficzna między stolicami państw, PKB per capita (ceny bieżące, EUR), różnica w stawkach podatku dochodowego od przedsiębiorstw między poszczególnymi krajami, a także zmienne zerojedynkowe określające m.in. środki płatnicze między państwami i czy posiadają wspólną granicę lub nie. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to assess the determinants of inflow of foreign direct investment (FDI) to Central European countries (Poland, the Czech Republic and Slovakia), and in particular the impact of changes in corporate income tax rates, both for the investor and the host country in relation to bilateral flows of foreign capital in 2010-2015. The study was based on the gravity model, which is widely used in international management research. The following variables were used for the study: inflow of foreign direct investment (current prices, EUR), GDP (current prices, EUR), geographical distance between capitals, GDP per capita (current prices, EUR), difference in corporate tax rates between Individual countries as well as binary variables defining, inter alia, means of payment between states and whether they share a common border or not. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altomonte C., 2000, Economic determinants and institutionalframe-works: FDI in economies in transition, "Transnational Corporations", nr 9(2).
 2. Barthel F., Busse M., Neumayer E., 2009, The Impact of Double Taxation Treaties on Foreign Direct Investment: Evidence from Large Dyadic Panel Data, "Contemporary Economic Policy", nr 28(3).
 3. Czynniki wzrostu gospodarczego, 2004, Karaszewski W., Haffer M. (red.), Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 4. Dunning J. H., Lundan S. M., 2008, Institutions and the OLLI paradigm of the multinational enterprise, "Asia Pacific Journal of Management", t. 25.
 5. Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S., 2016, Analiza handlu zagranicznego Polski w świetle najnowszych koncepcji teoretycznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 6. Guzek M., 2006, Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Zarys teorii i  polityki handlowej, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 7. Hymer S. H., 1976, The International Operations of National Firms: A Study of Direct Foreign Investment, MIT Press, Cambridge.
 8. Jarczewska-Romaniuk A., 2004, Przedsiębiorstwa międzynarodowe; Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa - Bydgoszcz.
 9. Karaszewski W., 2004, Największe korporacje transnarodowe świata i ich wpływ na wzrost gospodarczy; [w]: Czynniki wzrostu gospodarczego, W. Karaszewski, M. Haffer (red.), Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 10. Karaszewski W., 2004, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.
 11. Kośko M., Osińska M., Stempińska J., 2007, Ekonometria współczesna, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.
 12. Krugman P. R., Obstfeld M., 1997, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWN, Warszawa.
 13. Linders G. J. M, de Groot H. L. F., 2006, Estimation of the gravity equation in the presence of zero flows, "Tinbergen institute discussion paper TI 2006- 072/3".
 14. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 2009, Balance of Payments and International Investment Position Manual, International Monetary Fund, Washington D.C.
 15. Neumayer E., 2007, Do double taxation treaties increase foreign direct investment to developing countries?, "Journal of Development Studies", nr 43(8).
 16. OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), 2008, OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, 4th Edition, Paris.
 17. Pach J., 2001, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w świetle bezpieczeństwa ekonomicznego na przykładzie Polski, w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
 18. Pietrzak M., Łapińska J., 2017, Zastosowanie modelu grawitacji do identyfikacji czynników determinujących przepływy handlowe w Unii Europejskiej, "Przegląd Statystyczny", z. 1, http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202014/Zeszyt%201/ 2014_61-1 _065-078.pdf [data wejścia: 25.03.2017].
 19. Wojciechowski L., Lubacha-Sember J., 2014, Uwarunkowania przepływu polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów Unii Europejskiej. Model grawitacyjny z wykorzystaniem danych panelowych, "Ekonomia Międzynarodowa", nr 7.
 20. Zorska A., 1998, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.01.91.12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu