BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wyszkowska Zofia (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Serwatka-Bober Sylwia (Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy)
Title
Regionalne zróżnicowanie rozwoju gospodarczego a struktura demograficzna w województwach w Polsce
Regional Diversification of Economic Development and Demographic Structure in Voivodships in Poland
Source
Optimum : Economic Studies, 2018, nr 1(91), s. 207-218, tab., wykr., bibliogr. s. 217-218
Keyword
Rozwój gospodarczy, Struktura demograficzna, Sektor publiczny
Economic development, Demographic structure, Public sector
Note
JEL Classification: O15, R23, J11
summ., streszcz.
Abstract
Praca obejmuje problematykę regionalnego zróżnicowania rozwoju gospodarczego i struktury demograficznej w Polsce w latach 2006 i 2015. Celem pracy jest identyfikacja regionalnego zróżnicowania w zakresie rozwoju gospodarczego i w zakresie struktury demograficznej w Polsce oraz utworzenie rankingu województw pod względem zróżnicowania w zakresie rozwoju gospodarczego i struktury demograficznej. Źródło danych stanowiły informacje pochodzące z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Okres badania to lata 2006 i 2015. W pracy została zastosowana jedna z metod taksonomicznych tzw. metoda wzorcowa. Zastosowanie metody taksonomicznej pozwoliło na porównywanie i porządkowanie województw z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i struktury demograficznej. Województwa zostały uporządkowane według analizowanych zjawisk za pomocą jednej zagregowanej wielkości, czyli tzw. zmiennej syntetycznej. Zmienna syntetyczna pozwala na przejście z opisu wielowymiarowego na jednowymiarowy, co oznacza, że jednostki charakteryzujące się wieloma cechami można opisać za pomocą jednej zagregowanej wielkości. Badania wykazały, że w analizowanych latach najlepsza sytuacja pod względem rozwoju gospodarczego i w zakresie struktury demograficznej wystąpiła w województwie wielkopolskim. Najgorszą sytuację pod względem analizowanych zjawisk odnotowano w województwie świętokrzyskim. (abstrakt oryginalny)

The study covers issues of regional diversification of economic development and demographic structure in Poland in 2006 and 2015. The aim of the work is to identify regional differences in economic development and demographic structure in Poland and to establish a ranking of voivodships in terms of differentiation of economic development and demographic structure. Information originating from the Local Data Bank of the Central Statistical Office [Główny Urząd Statystyczny] was the source of the data. The study period covers 2006 and 2015. One of the taxonomic methods (so-called standard method) was used in the study. Using the taxonomic method allowed us to compare and organize the voivodships from the point of view of economic development and demographic structure. They were organized according to the analyzed phenomena by means of one aggregated size i.e. synthetic variable. The synthetic variable allows moving from a multidimensional description to a one dimensional one, which means that multiple units can be described by one aggregate size. Research showed that in the analyzed years the best situation in terms of economic development and demographic structure occurred in the Wielkopolskie voivodship, while the worst situation in terms of the analyzed phenomena was recorded in Świętokrzyskie voivodship. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balcerowicz L., 1998, Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 2. Hellwig Z., 1968, Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" nr 4.
 3. Kurek S., 2008, Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym, Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków.
 4. Lange O., 1966, O socjalizmie i gospodarce socjalistycznej, PWN, Warszawa.
 5. Logwiniuk K., 2011, Zastosowanie metod taksonomicznych w analizie porównawczej dostępu do infrastruktury ICT przez młodzież szkolną w Polsce, "Economy and Management", nr 1.
 6. Kołodko G., 2002, Rozwój polskiej gospodarki, perspektywy i uwarunkowania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 7. Myrdal G., 1968, Asian Drama, An Inquiry into the Poverty of Nations, vol. III, New York.
 8. Noga M., 2008, Co decyduje o rozwoju gospodarczym, [w:] J. Koch, Wzrost gospodarczy a innowacje, Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Wrocław.
 9. Nowak E., 1984, Problemy doboru zmiennych do modelu ekonometrycznego, PWN, Warszawa.
 10. Stacewicz J., 2012, Kluczowe czynniki rozwoju w gospodarce opartej na wiedzy, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, IRG SGH, Warszawa.
 11. Starzenie się społeczeństwa polskiego i jego skutki, 2011, Opracowania Tematyczne OT-601 Kancelaria Senatu, Warszawa.
 12. Warczak M., 2015, Endogeniczne i egzogeniczne czynniki rozwoju gospodarczego z perspektywy finansów gminy, "Współczesna Gospodarka", t. 6, nr 4.
 13. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, 2000, A. Zeliaś (red.), AE w Krakowie, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.01.91.14
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu