BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brol Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wrocławski budżet obywatelski jako przejaw partycypacji społecznej
Wrocław Citizens Budget as a Manifestation of Social Participation
Source
Optimum : Economic Studies, 2018, nr 1(91), s. 239-250, tab., bibliogr. s. 250
Keyword
Konsultacje społeczne, Budżet obywatelski, Partycypacja społeczna, Wydatki budżetowe
Public Consultations, Participatory budgeting, Social participation, Budget expenditures
Note
JEL Classification: H72, D71
summ., streszcz.
Abstract
W pracy przedstawiono narzędzie gospodarki samorządowej, jakim jest budżet partycypacyjny. Skoncentrowano się przy tym na procedurze agregacji preferencji i wyboru zadań do realizacji. Szczególną uwagę poświęcono różnorodnym metodom konsultacji społecznych. Za obiekt badań posłużył Wrocławski Budżet Obywatelski, funkcjonujący od 2013 roku. Celem artykułu jest ocena wdrażania i funkcjonowania budżetów obywatelskich, ze szczególnym uwzględnieniem procesu konsultacji społecznych. Realizacja tak postawionego celu doprowadzić ma do weryfikacji przypuszczenia, że budżet partycypacyjny nie jest narzędziem optymalizacji wydatków publicznych, lecz stanowi instrument usprawniający proces agregacji preferencji. W kolejnych częściach artykułu wyjaśnione zostały pojęcia związane z budżetem partycypacyjnym, przedstawiony został Wrocławski Budżet Obywatelski, a następnie zasady i zakres konsultacji przeprowadzonych we Wrocławiu w latach 2013-2016. Ostatnią część artykułu stanowi próba oceny omawianego narzędzia. (abstrakt autora)

The paper presents a tool of the self-government economy, which is the participatory budget. First of all, the procedure for aggregation of preferences and selection of tasks for implementation was analyzed. Particular attention has been paid to the various methods of public consultation. The Wroclaw Civic Budget, which has been in operation since 2013, has been used as a research facility. The aim of this article is to evaluate the implementation and functioning of the civic budgets, with particular attention to the process of public consultation. The following hypothesis was formulated in the study: Participatory budgeting is not a tool for optimizing public expenditure, but rather an instrument that streamlines the process of aggregation of preferences. The paper presents the concepts related to participatory budgeting, the Wrocław Civic Budget, as well as the principles and scope of consultations carried out in Wroclaw in the years 2013-2016. The final part of the article is an assessment of the effectiveness of the participatory budget. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abers R., 2000, Inventing Local Democracy: Grassroots Politics in Brazil, Lynne Rienner Publishers, Boulder.
 2. Arvitzer L., 2002, Democracy and Public Space in Latin America, Princeton University Press, New Jersey.
 3. Baiocchi G., 2005, Militants and Citizens: The Politics of Participatory Democracy in Porto Alegre, Stanford University Press, Stanford.
 4. Black J., 2008, Słownik ekonomii, PWN, Warszawa.
 5. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/ 1086738,obowiazkowe-budzety-obywatelskie.html, data wejścia: 17.02.2018].
 6. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/ 9011563,wroclawski-budzet-obywatelski-2015-pieniadze-glownie-dla-szkol-wyniki- glosowania-wbo,id,t.html, data wejścia: 14.06.2017].
 7. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/651 7744,budzet-obywatelski-nie-glownie-szkolny,id,t.html, data wejścia: 14.06.2017].
 8. Elementy teorii wyboru społecznego, 2001, G. Lisowski (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 9. Grodzicki M., 2015, Dlaczego grupom udaje się podejmować działania? Przedstawienie teorii działań zbiorowych Elinor Ostrom, "Ekonomia Społeczna", nr 1.
 10. Kębłowski W., 2013, Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi, Instytut Obywatelski, Warszawa.
 11. Kowalik W., 2017, Partycypacja w zarządzaniu organizacjami publicznymi na przykładzie gminnych instytucji kultury, "Zarządzanie Publiczne", nr 2(40).
 12. Kudłacz M., Mazur-Kurach P., 2015, Formy zarządzania publicznego w kontekście rozwoju miast w Polsce, "Zarządzanie Publiczne", nr 4(34).
 13. Nitzan S., Paroush J., 1985, Collective Decision Making. An Economic Outlook, Cambridge University Press, Cambridge.
 14. Nowosielski M., 2011, Socjologiczna refleksja na temat ruchów społecznych, "Przegląd Zachodni", nr 4.
 15. Wiktorska-Święcka A., Kozak K., 2014, Partycypacja publiczna w zarządzaniu rozwojem lokalnym, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.01.91.16
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu