BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hanus Gabriela (University of Economics in Katowice, Poland)
Title
Food Market Innovations as a Response to Consumer Requirements : a Review of Literature
Source
Optimum : Economic Studies, 2018, nr 1(91), s. 251-264, bibliogr. s. 262-264
Keyword
Rynek żywności, Zachowania konsumenta, Preferencje konsumenta, Innowacje
Food market, Consumer behaviour, Consumer preferences, Innovations
Note
summ.
Abstract
The aim of the paper is to discuss selected innovations created by food companies in response to consumer needs on the basis of secondary sources of information published in the years 2000-2017. As a result of the conducted studies, it was observed that modern consumers have busy lifestyles and are increasingly environment and health conscious. Therefore, they look for alternatives that will guarantee comfort, save time and help improve their health. In addition, more and more attention is focused on the emotions which accompany consumption. Therefore, in order to remain competitive, food industry companies are forced to study the market and implement innovative solutions adjusted to the preferences of consumers, such as convenience foods, functional foods, and special catering services. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adams J., Goffe L., Brown T., Lake A., Summerbell C., White M., Wrieden W., Adamson A., 2015, Frequency and socio- demographic correlates of eating meals out and take-away meals at home: cross-sectional analysis of the UK national diet and nutrition survey, waves 1-4 (2008-12), International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, DOI 10.1186.
 2. Autio M., Collins R., Wahlen S., Anttila M., 2013, Consuming nostalgia? The appreciation of authenticity in local food production, "International Journal of Consumer Studies", 37.
 3. Babicz-Zielińska E., Jeżewska-Zychowicz M., Laskowski W., 2010, Postawy i zachowania konsumentów w stosunku do żywności wygodnej, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 4 (71).
 4. Chłopicka J., 2008, Gryka jako żywność funkcjonalna, "Bromat. Chem. Toksykol.", XLI, 3.
 5. Cyrek P., 2013, Stosunek klientów do internetowych zakupów żywności, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Polityki Europejskie, "Finanse i Marketing", 09(58).
 6. Czupilowska K., 2014, Innowacje produktowe w świetle preferencji konsumentów w segmencie czekolady na przykładzie rynku FMCG, "Studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania", nr 38, t. 1.
 7. Doyon M., Labrecque J., 2008, Functional foods: a conceptual definition, British Food Journal, vol. 110, no. 11.
 8. Dziok, B., 2014, Etnocentryzm konsumencki na rynku produktów żywnościowych, jako strategia marketingowa producentów żywności, "Marketing i Rynek", 6 (CD).
 9. Euromonitor International 2012 Home Cooking and Eating Habits: Global Survey Strategic Analysis.
 10. Filipiak- Florkiewicz A., Florkiewicz A., Topolska K., Cabała A., 2015, Żywność Funkcjonalna (prozdrowotna) w opinii klientów specjalistycznych sklepów z żywnością, "Bromat. Chem. Toksykol.", XLVIII, 2.
 11. Gardocka-Jalowiec A., 2017, Zmiany struktury potrzeb a rozwój kapitału ludzkiego, "Konsumpcja i Rozwój", 18(1).
 12. Gębski, J., Kosicka-Gębska, M., Tul-Krzyszczuk, A., 2017, Wpływ Internetu na zachowania współczesnych konsumentów wobec żywności, "Handel Wewnętrzny", 2(367).
 13. Goetzke B. I., Spiller A., 2014, Health-improwing lifestyles of organic and functional food consumers, "British Food Journal", vol. 116, no. 3.
 14. Górecka D., Czarnocińska J., Idzikowski M., Kowalec J., 2009, Postawy osób dorosłych wobec żywności funkcjonalnej w  zależności od wieku i płci, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", 4(65).
 15. Grzywińska-Rąpca M., Grzybowska-Brzezińska M., 2016, Determinanty e-zakupów na rynku żywności, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa, nr  40.
 16. Gulbicka B., Kwasek M., 2007, Wpływ globalizacji na wyżywienie ludności w Polsce, Ekonomiczne i Społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i  Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 17. Gwiazdowska K., Kowalczyk A., 2015, Zmiany upodoban żywieniowych i zainteresowanie kuchniami etnicznymi -przyczynek do turystyki (kulinarnej?), "Turystyka Kulturowa", nr  9.
 18. Hanus G. 2017, Żywność wygodna i funkcjonalna - szansa czy zagrożenie dla współczesnego konsumenta, Człowiek wobec zagrożeń współczesności, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź.
 19. Hawk Z. A., 2013, Gourmet food trucks: an ethnographic examination of Orlando's food truck scene, Department of Anthropology, College of Science, University of Central Florida, Orlando, FL, praca magisterska: /http://sciences.ucf.edu/anthropology/ wpcontent/uploads/sites/ 19/2013/09/Hawk_Zachart.pdf, retrieved: 15.07.2017.
 20. Kondratowicz, J., Burczyk, E., Janiak, M., 2009, Liofilizacja jako sposób utrwalania żywności, Chłodnictwo: organ Naczelnej Organizacji Technicznej, 44(1-2).
 21. Korthals M., 2002, The Struggle over Functional Foods: Justice and the Social Meaning of Functional Foods, "Journal of Agricultural and Environmental Ethics", 15.
 22. Kowalczuk I., 2009, Innowacyjnośćproduktowa przedsiębiorstw branży spożywczej, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 75.
 23. Kowrygo, B., Stangierska, D., 2012, Rozwój przedsiębiorczości na przykładzie usług gastronomicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Ekonomiczne Problemy Usług", 98.
 24. Koziołkiewicz M., 2009, Koncepcje nutrigenomiki, "Biotechnologia", nr 4(87).
 25. Krełowska-Kułas, M., 2005, Badania preferencji konsumenckich żywności wygodnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr  678.
 26. Krzysztoń A., 2014, Analiza stanu zaspokojenia niektórych potrzeb społecznych w zależności od źródła utrzymania gospodarstwa domowego, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia", t. 45, nr  2.
 27. Maddock S., Hill B., 2016, Bagels and doughnuts ... round food for every mood food advertising discourses, "British Food Journal", vol. 118, issue 2.
 28. Makała H., 2002, Żywność wygodna w przemyśle mięsnym. Trendy i oczekiwania konsumenta, "Gospodarka Miesna", nr 11.
 29. Makała H., 2013, Trendy w produkcji żywności wygodnej i jej przykłady zastosowania w turystyce - wybrane aspekty, "Zeszyty Naukowe, Turystyka i Rekreacja", nr 2(12).
 30. Mańkowska-Wróbel L., 2014, Ekologiczne warunkowania zachowań konsumenckich, "Handel Wewnętrzny", nr 1(354).
 31. Mazurek-Łopacińska K., 2011, Postmodernistyczna kultura konsumpcyjna w kształtowaniu popytu i stylów życia współczesnego, "Konsumpcja i Rozwój", nr 1.
 32. McLean-Meyinsse P., Taylor S., Gager J., 2015, Self-Reported Consumption of Fast-Food Meals by University Students, '"Journal of Food Distribution Research", vol. 46, issue 1.
 33. Morse K., Driskell J., 2009, Observed sex differences in fast-food consumption and nutrition self-assessments and beliefs of college students, "The FASEB Journal", vol. 29.
 34. Muhammada S., Fathelrahmanb E., Ullah Tasbih Ullah R., 2015, Factors Affecting Consumers' Willingness to Pay for Certified Organic Food Products in United Arab Emirates, "Journal of Food Distribution Research", vol. 46, issue 1.
 35. Olejniczak, T., 2011, Zakupy innowacji produktowych na rynku żywności - w świetle badań konsumenckich, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu", nr (25).
 36. Pochroń J., 2015, E-commerce jako ciągle rozwijający się rynek na przykładzie internetowych sklepów z żywnością [w:] Innowacyjne działania w obszarze zarządzania i marketingu, A. Wadlewski, A. Modliński (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 37. Rachocka, J., 2003, Dekonsumpcja, domocentryzm, Ekologizacja życia-nowe tendencje konsumenckie w rozwiniętych gospodarkach rynkowych, [w:] Problemy globalizacji gospodarki, Bernat T. (red.), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
 38. Richardson A. J., 2003, The importance of omega-3 fatty acids for behaviour, cognition and mood, "Scandinavian Journal of Nutrition", nr 47(2).
 39. Saeed A., Humayun A., Raana T., 2015, Depression the Hidden Iceberg: Role of Nutrition & Dietary, "IOSR Journal of Nursing and Health Science", vol. 4, issue 5, ver. I.
 40. Sojkin B., 2009, Konsument wobec innowacji produktowych na rynku żywności, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 41. Stasiak, A., 2015, Rozwój turystyki kulinarnej w Polsce, Kultura i turystyka - wokół wspólnego stołu, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego.
 42. Szymańska A. I., 2012, Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw produkcyjnych a preferencje konsumentów, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 20.
 43. Tomaszewska M., Bilska B., Grzesińska W., Przybylski W., 2014, Żywnośćfunkcjonalna jako możliwość rozwoju polskich firm spożywczych, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", nr 16(3).
 44. Voinea L., 2011, Impact of food supply diversification trends on the consumers' quality of life, "Management & Marketing Challenges for the Knowledge Society", vol. 6, special issue.
 45. Zalega T., 2011, Spożycie żywności w gospodarstwach domowych z osobami bezrobotnymi w województwie mazowieckim, "Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 93.
 46. Zalega, T., 2013, Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI w, "Konsumpcja i Rozwój", nr 2.
 47. Żuchowski I., Brelik A., 2007, Wybrane zagadnienia teorii zachowania konsumenta, "Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego", nr 21.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.01.91.17
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu