BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Warchlewska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Górna Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, doktorantka)
Title
Nowoczesne technologie jako czynnik konkurencji na lokalnych rynkach usług bankowych (na przykładzie Gospodarczego Banku Spółdzielczego Międzyrzecz)
Modern Technologies as a Factor f Competition oOn Local Bankinig Markets (on the Example of Gospodarczy Bank Spółdzielczy Międzyrzecz)
Source
Optimum : Economic Studies, 2018, nr 1(91), s. 283-305, tab., wykr., bibliogr. s. 303-305
Keyword
Banki spółdzielcze, Usługi bankowe, Bankowość elektroniczna, Biometria, Nowe technologie
Cooperative banks, Banking services, E-banking, Biometry, High-tech
Note
JEL Classification: D12, G22, G21, I22
summ., streszcz.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest analiza nowoczesnych rozwiązań technologicznych w bankowym sektorze spółdzielczym na rynku lokalnym. W artykule podjęto próbę rozstrzygnięcia, czy wdrażanie nowych technologii w sektorze spółdzielczym przyczynia się do wzrostu ich konkurencyjności. Metodologia badania - Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykorzystanie bankowości elektronicznej w bankowym sektorze spółdzielczym. W opracowaniu weryfikowana będzie hipoteza badawcza, iż klienci GBS Międzyrzecz dostrzegają rosnącą rolę nowoczesnych technologii. Podstawą do analizy były źródła literatury oraz wyniki badań własnych przeprowadzonych wśród klientów GBS Międzyrzecz. Struktura artykułu jest podporządkowana celowi badawczemu. Wynik - W postępowaniu badawczym zdiagnozowano, iż klienci GBS Międzyrzecz pomimo dostępu do narzędzi do bankowości elektronicznej nie wykorzystują ich w pełni, co nie pozwala na zmianę dotychczasowej postawy. Wskazuje się niedostateczne wykorzystanie zdalnych kanałów dostępu, podczas gdy świadomość klientów GBS Międzyrzecz, o istotnej roli tej usługi jest na wysokim poziomie. Wartość - Portfel badanego banku nie obejmował na moment badania usługi biometrii, zatem otrzymane wyniki badań mogą stać się przyczynkiem do ich kontynuacji w celu zniwelowania potencjalnych barier i obaw jej wykorzystywania w przyszłości. Upowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań nie spełni jednakże swojej funkcji bez gruntowego przygotowania zarówno odbiorców, jak i dostawców usług. (abstrakt oryginalny)

Goal - The aim of this paper is to analysis modern technological solutions in the cooperative banking sector on the local market. The paper is going to resolve if the implementation of new technologies in the BS sector contributes to the increase of their competitiveness. Research methodology - The subject of this study is the use of electronic banking in the banking cooperative sector. This paper will be verifying the research hypothesis that the customers of GBS Międzyrzecz perceive the growing role of modern technologies. The source of the analysis was the literature and the results of own research carried out among the clients of GBS Międzyrzecz. The structure of the article is subordinate to the research goal. Score - The research procedure diagnosed that the customers of GBS Międzyrzecz, despite access to electronic banking tools, don't use them fully, which does not allow changing the current attitude. Insufficient use of remote access channels is indicated, while the awareness of GBS Międzyrzecz clients about the important role of this service is on a high level. Value - The portfolio of the audited bank did not cover the biometrics service on the research moment, so the obtained research results may become a reason for continuing to eliminate barriers and concerns about its future use. Global use and implementation of new solutions, however, will not fullfill its function without a thorough preparation of both recipients and service providers. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chromińska M., Roeske-Słomka I., Szuman A., 2008, Wnioskowanie statystyczne, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, "Zeszyty Studium Doktoranckiego", z. 2, Poznań.
 2. Czechowska I., 2013, Ograniczenia w dostępie do usług bankowych klientów 60+ w perspektywie zrównoważonych finansów, [w:] Rola instytucji i rynku finansowego w świetle celów oraz^ zasad zrównoważonego rozwoju, G. Borys, A. Janusz (red.), Wrocław.
 3. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: http://bs.net.pl/prawo/wplyw- nowoczes-nych-technologii-bankowych-w-zwiekszaniu-pozycji-rynkowej [data wejścia: 14.01.2017].
 4. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: http://bs.net.pl/aktualnosci-zrzeszen/rola-banku-zrzeszajacego-we-wspieraniu-bs-ow-wdrazajacych-rekomendacje-d [data wejścia: 16.01.2017].
 5. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: http://prnews.pl/raporty/raport-prnewspl-rynek- bankowosci-mobilnej-iii-kw-2016-6553439.html [data wejścia 05.01.2017].
 6. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: http://prnews.pl/wiadomosci/rekomenda-cja-d-jako-instrukcja-dla-bankow-w-swiecie-norm-i-standardow-3183727.html [data wejścia: 16.01.2017].
 7. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: http://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse- osobiste/artykuly/970019,platnosci-hce-w-bankach-spoldzielczej-grupy-bankowej.html [data wejścia: 12.01.2017].
 8. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: http://www.automatykabankowa.pl/banko-mat-bezgotowkowy-ciekawostka-czy-rewolucja-w-wyplatach- samoobslugowych-w-firmach-retail [data wejścia: 04.01.2017].
 9. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: http://www.bain.com/Images/ WEF_2009 _Mobile_internet.pdf [data wejścia 11.01.2017].
 10. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Za-co-chwalimy-banki-spoldzielcze-2555338.html [data wejścia: 14.01.2017].
 11. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: http://www.forbes.pl/historia-bankomatu, artykuly, 195302,1,1.html [data wejścia: 02.01.2017].
 12. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: http://www.gbsmiedzyrzecz.pl/o-nas/ban-komaty.html [data wejścia: 13.01.2017].
 13. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: http://www.gbsmiedzyrzecz.pl/o-nas/ placowki.html [data wejścia: 12.01.2017].
 14. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: http://www.ioz.pwr.wroc.pl/Pracownicy/ mercik/zbiory/ Prezentacje %202007/grupa4-%20Bankowo.pdf [data wejścia: 11.01.2017].
 15. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: http://www.krs- online.com.pl/gospo-darczy-bank-spoldzielczy-miedzyrzecz-archiwum-6837636-80090.html [data wejścia: 12.01.2017].
 16. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: http://www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/pko-bank-polski/historia/rys-historyczny [data wejścia: 15.01.2017].
 17. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: http://www.spidersweb.pl/2015/02/blik-start-platnosci.html [data wejścia: 14.01.2017].
 18. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: https://bodie.pl/blog/masz-bank-pod-reka, 22?p=8 [data wejścia: 04.02.2018].
 19. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: https://www.novum.pl/index.php/biomet-ria-w-bankach- spoldzielczych [data wejścia: 07.02.2017].
 20. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: https://www.visa.pl/o-nas/aktualnosci/ mobilne-platnosci-zblizeniowe-visa-oparte-o-chmure-w-spoldzielczej-grupie-ban-kowej-1666262?returnUrl=/o- nas/aktualnosci/index [data wejścia: 12.01.2017].
 21. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: www.ptzp.org.pl [data wejścia: 11.01.2017].
 22. Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939, Ustawa Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 23. Dz.U. 2000 nr 911 poz. 1252, Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających z dnia 7 grudnia 2000 r.
 24. Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037, Ustawa Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r.
 25. Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175, Ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r.
 26. Gasparski W., 2012, Biznes, etyka, odpowiedzialność, PWN, Warszawa.
 27. Gawrychowski M., 2016, Banki w sieci, [w:] Pewne jak w banku, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 28. Główny Urząd Statystyczny, Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym, stan w dniu 30 czerwca 2016.
 29. Gorynia M., Jankowska B., 2008, Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 30. Gorzeń-Mitka I., 2016, Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjności, T. Bernata (red.), PrintGroup, Szczecin.
 31. Gospodarczy Bank Spółdzielczy Międzyrzecz, Materiały wewnętrzne Gospodarczego Banku Spółdzielczego, Międzyrzecz 2017.
 32. Gospodarczy Bank Spółdzielczy Międzyrzecz, Przewodnik po Bankowości Mobilnej Mobile Banking, Międzyrzecz, czerwiec 2014.
 33. Górka J. H., 2006, Specyfikacja ryzyka bankowości elektronicznej, "Materiały i Studia", z. 205, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 34. Janc A., 2004, Współczesny bank i jego otoczenie w dobie rewolucji informatycznej, red. A. Janc, G. Kotliński (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 35. Klimczuk A., 2012, Supporting the Development of Gerontechnology as Part of Silver Economy Building, AD ALTA: "Journal of Interdisciplinary Research", Hradec Kralove.
 36. KNF, 2010, Usługi bankowości elektronicznej dla klientów detalicznych: charakterystyka i zagrożenia, Warszawa.
 37. KNF, 2013, Rekomendacja D dotycząca zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach, Warszawa.
 38. KNF, 2016, Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w I kw. 2016 r., Warszawa.
 39. Kotliński G., 2012, Problemy informatyzacji działalności banków spółdzielczych, [w:] Współczesna bankowość spółdzielcza, A. Szelągowska (red.), CeDeWu, Warszawa.
 40. Koźliński T., 2013, Zwyczaje płatnicze Polaków, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 41. Martyniuk Z., 2007, Czynniki i bariery rozwoju technologii informatycznej w bankach komercyjnych w Polsce, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeco-nomia", t. 41 - Finanse i Rachunkowość, Lublin.
 42. Mórawski K., J., 2016, Tyle technologii, ile potrzeba - tyle bankowości, ile jest możliwe, "Nowoczesny Bank Spółdzielczy", 6.
 43. Orłowski J., 2015, Jakich oddziałów bankowych potrzebują dzisiaj klienci? Czy zdalne kanały obsługi zastąpią oddziały bankowe?, "Bank Spółdzielczy", nr 6/583.
 44. Parys T., 2003, Bankowość internetowa jako nowa forma świadczenia usług bankowych, [w:] Systemy wspomagania organizacji SWO'2003, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach", Katowice.
 45. Pawęda D., 2016, Fintech - szansa czy zagrożenie dla współczesnej bankowości?, "Nowoczesny Bank Spółdzielczy", nr 10.
 46. Pawłowska M., 2014, Konkurencja w sektorze bankowym: teoria i wyniki empiryczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 47. Polasik M., 2005, Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce - w świetle badań ankietowych, "Bank i kredyt", Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 48. Polasik M., 2006, Bankowość elektroniczna, CeDeWu, Warszawa.
 49. Rosa A., 2013, Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce, "Zarządzanie i Finanse", t. 2, nr 1, Wydział Zarządzania - Uniwersytet Gdański.
 50. Spółdzielcza Grupa Bankowa, 2016, Płatności zbliżeniowe HCE, "Informator SGB" 3.
 51. Szambelańczyk J., 2004, Perspektywy rozwoju banków spółdzielczych w Polsce w warunkach integracji i globalizacji rynków finansowych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 3.
 52. Ślązak E., Borowski K., 2007, Bankowość elektroniczna, [w:] Współczesna bankowość, M. Zaleska (red.), Difin, Warszawa.
 53. Świecka B., 2008, Bankowość elektroniczna, CeDeWu, Warszawa.
 54. Uchwała nr 7/2013 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie wydania Rekomendacji D dotyczącej zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach.
 55. Warchlewska A., 2012, Banki spółdzielcze w zapobieganiu wykluczeniu finansowemu (przyczynek do badań), [w:] Wybrane historyczne i współczesne aspekty rozwoju banków spółdzielczych w Polsce, A. Stefański (red.), Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek.
 56. Zalewska-Bochenko A., 2013, Bankowość telefoniczna i jej wpływ na bankowość elektroniczną, "Innowacje w Bankowości i Finansach", t. 1, nr 173.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.01.91.19
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu