BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olszewski Mikołaj (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu)
Title
Mieszkania wspomagane dla osób z niepełnosprawnością - przykłady dobrych praktyk
Assisted Living Facilities for People with Disabilities - Examples of Good Practices
Source
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2019, vol. 7, nr 1, s. 45-65, tab.,rys., bibliogr. 36 poz.
Keyword
Budownictwo społeczne, Mieszkania, Osoby niepełnosprawne
Social construction, Dwellings, Disabled people
Note
JEL Classification: I380, L320, R310
streszcz., summ.
Country
Francja
France
Abstract
Autor w artykule analizuje rozwiązania francuskie oraz polskie w zakresie mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością oraz omawia przykłady dobrych praktyk w tworzeniu i prowadzeniu mieszkań chronionych oraz wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością w Polsce przez gminy, jednostki pomocy społecznej i TBS oraz organizacje pozarządowe. Autor odwołuje się do modelu mieszkań mieszanych we Francji, wskazując na możliwości wykorzystania tych rozwiązań w Polsce w ramach budownictwa społecznego. Metodą wykorzystaną w artykule jest analiza źródeł wtórnych: sprawozdań MRPiPS, sprawozdań merytorycznych podmiotów prowadzących mieszkania wspomagane oraz aktów prawnych, a także literatury przedmiotu i przeglądu dobrych praktyk z kraju i zagranicy. Autor we wnioskach rekomenduje wykorzystanie TBS-ów dla budowy mieszkań wspomaganych oraz chronionych, przy jednoczesnym wdrożeniu art. 19 KoPON promującego niezależne życie osób z niepełnosprawnością.(abstrakt oryginalny)

The author analyzes solutions in the field of assisted housing for persons with disabilities and discusses some examples of good practices in the creating and running of sheltered housing or assisted living facilities in Poland by municipalities, social welfare units together with (TBS-social housing society) and non-governmental entities. The author also refers to assisted living facilities in France, pointing to the possibility of using these solutions in Poland as part of social housing. The method used in the article is an analysis of secondary sources: ministerial reports, the substantive reports of institutions, NGO's running of assisted housing facilities, and legal acts, as well as literature on the subject and a review of good practices from Poland and France. The author recommends in the conclusions the use of TBS (social housing society) for the construction of assisted living facilities and sheltered housing, while implementing art. 19 UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities on promoting the independent life of people with disabilities.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dąbek, M. (2017). "Za życiem" pod lupą: komu mieszkania chronione?. Pobrane z http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/576278.
 2. Dudzińska, A. (2017). Zestawienie głównych różnic między projektowanymi rozwiązaniami z rządowego projektu nowelizacji ustawy o pomocy społecznej w zakresie art. 53 (nr 212 z wykazu prac Rady Ministrów) a obecnymi przepisami.Pobrane z http://cbnn.pl/wp-content/uploads/2017/06/Zestawienie-r nic--art.-53-w-zwi zku-z-Za- yciem.pdf.
 3. Favoriser l'accès et le maintien dans le logement des personnes en situation de han-dicap. (2012). L'union sociale pour l'habitat. Les cahiers, (48), 36-67.
 4. From institutions to community living. (2017). Part I: Commitments and structures. Part II: Funding and budgeting. Part III: Outcomes for persons with disabilities. Luxemburg: European Union Agency for Fundamental Rights.
 5. Gajda, M. (2012). Godnie mieszkać. Społeczeństwo dla wszystkich. PSOUU, 2(44), 3-5.
 6. Garbat, M. (2017). Społeczny wymiar niepełnosprawności w teorii ekonomii. Studia Oeconomica Posnaniensia, 5(10), 63-84. doi:10.18559/SOEP.2017.10.5.
 7. Gąciarz, B. (2014a). Model społeczny niepełnosprawności jako podstawa zmian w po-lityce społecznej. W: B. Gąciarz i S. Rudnicki (red.), Polscy niepełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej (s. 17-44). Kraków: Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej.
 8. Gąciarz B. (2014b). W kierunku nowego modelu polityki społecznej. W: B. Gąciarz i S. Rudnicki (red.), Polscy niepełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do no-wego modelu polityki społecznej (s. 377-391). Kraków: Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej.
 9. Guide de l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées. (2017). Paris: Direction générale de la cohésion sociale, La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
 10. Habitat et handicap. Recommandations pour promouvoir un habitat dans une société inclusive. (2014). Paris: Association des Paralysés de France, Pour La Solidarité--PLS, Université Paris Est Créteil.
 11. Homette, C. (2002). L'intégration par le logement des personnes souffrant d'un handicap: essai d'évaluation. Rennes: L'École Nationale de la Santé Publique.
 12. Kmieć-Luciuk, A. (2018). Mieszkania wspomagane w polityce mieszkaniowej i spo-łecznej Stargardu. Program "Potrzebny dom", Stargard. Pobrane z http://www.tbs.stargard.pl/pliki/aa-dopu/1_mieszkania_wspomagane-_w-polityce-mieszkanio wej-i-spolecznej-stargardu_agata_kmiec_luciuk.pdf.
 13. Krzyszkowski, J., Łukomska-Dulaj, A., Miśkowiec, A., Rogalska, E. i Sochacka, M. (red.). (2017). Utworzenie i funkcjonowanie modelowego przykładu mieszkania chronionego oraz lokalu aktywizującego. Warszawa: Ministerstwo Zdrowia.
 14. Kubicki, P. (2017). Polityka publiczna wobec osób z niepełnosprawnościami. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 15. Lepszy, K. (2013). Mieszkanie chronione jako forma pomocy osobom z niepełnospraw-nością intelektualną - założenia. Jarosław: Materiały Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
 16. Projet de L'îlot Bon Secours de Pas-de-Calais Habitat à Arras. (2018). Lille: Centre Ressource du Développement Durable.
 17. Marciniak-Madejska, N. (2014). Mieszkalnictwo wspomagane dla osób z niepełno-sprawnością intelektualną. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, (1), 94-116.
 18. Ministerstwo Finansów i Rozwoju. (2016). Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Warszawa: Ministerstwo Finansów i Rozwoju. Pobrane 12 maja 2018 z https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/49753/Wytyczne_wlaczenie_spoleczne_v4.pdf
 19. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. (2018). Program rządowy Dostępność Plus 2018-2025. Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
 20. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. (2017). Sprawozdanie MPiPS-03 za rok 2016, Warszawa: Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Po-brane z https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/MPiPS-03_za_2016.xls/8137e868-4fe4-ec54-2e65-f9d0556762bc.
 21. Modernizacja pieczy społecznej: Wykorzystanie środków unijnych w zakresie przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnym.Dobre praktyki. (2014). Warszawa: Rzecznik Praw Obywatelskich. Pobrane z https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Materialy_konferencyjne_dobre_praktyki.pdf.
 22. Necel, R., Zaręba, M. (2017). Usługi społeczne - między teorią a praktyką działań pomocowych. Praca Socjalna, (1), 33-56.
 23. Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2017 rok. (2018). Płock. Pobrane z http://dane.plock.eu/bip/dane/uchwaly/xlvi/761.pdf.
 24. Olszewski, M. (2011). Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności - implikacje dla Polski. Pedagogika, 1(17), 107-119.
 25. Olszewski, M. (2017). Usługi opiekuńcze na rzecz osób niesamodzielnych we Francji, wnioski dla Polski. Roczniki Teologiczne,Praca Socjalna, 64(1), 109-126. doi:http://dx.doi.org/10.18290/rt.2017.64.1-6.
 26. Olszewski, M. i Zamkowska, A. (2017). Examples of good practice in supportive housing in Poland. W: E. Gažiková i M. Halásová (red.), Labor Socialis. Sociálna práca v Európe - nové výzvy a trendy.Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa.
 27. Program rządowy Dostępność Plus 2018-2025. (2018). Warszawa: Ministerstwo In-frastruktury i Rozwoju.
 28. Rataj, Z. (2017). Główne problemy mieszkalnictwa dla niezamożnych gospodarstw domowych w Polsce i perspektywy zmian. Studia Oeconomica Posnaniensia, 5(11), 86-102. doi:10.18559/SOEP.2017.11.6.
 29. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2016 rok. (2017). Jarosław: Materiały Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
 30. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych, Dz.U. 2012 r., poz. 305.
 31. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych, Dz. U. 2018 r., poz. 822.
 32. Sawicki, J. (2018). Rola Stargardzkiego TBS w realizacji i funkcjonowaniu mieszkań wspomaganych, Stargard. Pobrane z http://www.tbs.stargard.pl/pliki/aa-dopu/3_rola-stargardzkiego-tbs-w-realizacji-i-funkcjonowaniu-mieszkan-wspomaga nych_jan_sawicki.pdf.
 33. Społeczny Raport Alternatywny z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce. (2015). Pobrane z http://konwencja.org/download/spoleczny- raport-alternatywny-doc/#.
 34. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1769, 1985, z 2018 r. poz. 650, 700.
 35. Ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem", Dz.U. 2017 r., poz. 1292.
 36. Woźniak-Szymańska, A. (b.d.). Dobre praktyki. Wybrane usługi świadczone na rzecz osób niepełnosprawnych we Francji, Szwecji oraz Niemczech. Pobrane 8 maja 2018 z http://www.koalicjaon.org.pl/photo/File/projekt_standardy/dobre_praktyki_za graniczne.pdf.
Cited by
Show
ISSN
2300-5254
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2019.1.3
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu