BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Moroń Dorota (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych jako forma wsparcia podmiotów ekonomii społecznej
Social Clauses in Public Procurement as a Form of Support for the Social Economy Entities
Source
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2019, vol. 7, nr 1, s. 80-97, tab.,wykr., bibliogr. 30 poz.
Keyword
Zamówienia publiczne, Ekonomia społeczna, Wsparcie społeczne
Public procurement, Social economy, Social support
Note
JEL Classification: L31, H57
streszcz., summ.
Country
Województwo dolnośląskie, Województwo lubuskie, Województwo opolskie, Województwo wielkopolskie
Lower Silesian Voivodeship, Lubuskie Voivodeship, Opolskie Voivodeship, Greater Poland Voivodeship
Abstract
Ze względu na społeczną użyteczność podmiotów ekonomii społecznej, ich rolę w aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz w dostarczaniu usług społecznych ważnym aspektem działań publicznych jest - zgodnie z zasadą subsydiarności - wsparcie sektora ekonomii społecznej poprzez tworzenie warunków do rozwoju aktywności przez podmioty ekonomii społecznej. Jedną z możliwości jest pomoc w uzyskiwaniu zamówień publicznych poprzez korzystanie z klauzul społecznych, czyli rozwiązań stosowanych w zamówieniach publicznych, które pozwalają zamawiającym uwzględniać istotne aspekty społeczne w zamówieniach, promują idee wyrównywania szans i integracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem. Celem artykułu jest analiza użyteczności klauzul społecznych jako formy wsparcia podmiotów ekonomii społecznej. Artykuł prezentuje analizę przydatności klauzul społecznych we wspomaganiu PES rozpatrywanej z perspektywy formalnoprawnej oraz prezentuje wykorzystywanie tego mechanizmu przez jednostki samorządu terytorialnego i korzystanie z niego przez podmioty ekonomii społecznej z województw dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i wielkopolskiego. Analizy dokonano na podstawie wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu "Skuteczni w zamówieniach publicznych", realizowanego przez Fundację "Merkury" i finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego "Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020".(abstrakt oryginalny)

Due to the social utility of social economy entities, their role in the social and vocational activation of people at risk of social exclusion and providing social services, an important aspect of public activities is, in accordance with the principle of subsidiarity, the support for the social economy sector by creating conditions for the social economy entities' activity development. One of the possibilities is facilitating the obtainment of public procurement through the use of social clauses. These are solutions used in public procurement, which allow procurers to take into account important social aspects in procurement, promote the idea ofequalizing opportunities and the socio-vocational integration of people at risk of social exclusion. The aim of the article is to analyze the usefulness of social clauses as a form of support for social economy entities. The article presents an analysis of the usefulness of social clauses in supporting social economy entities considered from a formal and legal perspective and presents the use of this mechanism by local governments and social economy entities from the Dolnośląskie, Lubuskie, Opolskie and Wielkopolskie regions. The analysis was based on the results of research conducted as part of the "Skuteczni w zamówieniach publicznych" project, implemented by the "Merkury" Foundation and financed from the European Social Fund under the operational program "Knowledge Education Development 2014-2020".(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Batko, R. i Bogacz-Wojtanowska, E. (2015). Przedsiębiorstwa społeczne - poszukiwanie tożsamości pomiędzy celami ekonomicznymi a społecznymi. Problemy Zarządzania, 13(4), 195-206.
 2. Bhagwati, J. N. i Hudec, R. E. (1996). Fair trade and harmonization. Massachusetts: MIT Press.
 3. Chomątowska, M. (2014). Możliwości wsparcia publicznego dla podmiotów ekonomii społecznej realizujących zadania publiczne. Ekonomia Społeczna, 2, 21-28.
 4. Daele, A. (2004). International labour rights and the social clause: Friends or foes. London: Cameron May Ltd.
 5. Defourny, J., Hulgård, L. i Pestoff, V. (2014). Social enterprise and the third sector. Changing European landscapes in a comparative perspective. New York: Routledge.
 6. EU. (2018). Social procurement. Pobrane z https://ec.europa.eu/info/policies/public-procurement/support-tools-public-buyers/social-procurement_en.
 7. Fitzhugh, H. i Stevenson, N. (2015). Inside social enterprise: Looking to the future.Bristol: Policy Press.
 8. Harrod, J. i O'Brien, R. (2012). Global unions?: Theory and strategies of organized labour in the global political economy. New York: Routledge.
 9. Hepple, B. (2005). Labour laws and global trade. Oxford and Portland: Hart Publishing.
 10. Loosemore, M. i Higgon, D. (2015). Social enterprise in the construction industry: Building better communities. New York: Routledge.
 11. Łojko, M. (2017). Klauzule społeczne jako instrument wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w procesie zamówień publicznych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 326, 108-121.
 12. MiR. (2017). Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Pobrane z https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf.
 13. MRiF. (2016). Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Warszawa: Minister Rozwoju i Finansów. Pobrane z https://www.funduszeeuro-pejskie.gov.pl/media/27996/wytyczne_CT9_24.pdf.
 14. Moroń, D. (2017). Podmioty ekonomii społecznej a zamówienia publiczne. Diagnoza dla województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i wielkopolskiego. Wałbrzych: Fundacja "Merkury".
 15. NIK. (2017), Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych udzielanych przez administrację publiczną. Informacja o wynikach kontroli. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli. Pobrane z https://www.nik.gov.pl/plik/id,13176,vp,15591.pdf.
 16. Olejarz, M. (2014). Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej po modernizacji - nowe unijne dyrektywy koordynujące procedury udzielania zamówień publicznych. Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych.
 17. Ołdak, K. (2012). Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych. Ekonomia Społeczna, 4, 43-53.
 18. Ołdak-Bułanowska, K. (2015). Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych. Podręcznik. Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych.
 19. Ołdak-Bułanowska, K. (2017). Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych - podstawy prawne, skala i zakres stosowania. Warszawa: Urząd Zamówień Pub-licznych. Pobrane z https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Prezentacja_ 29_06_2017 K.O dak-Bu anowska.ppt.
 20. Pacut, A. (2015). Rozwój przedsiębiorczości społecznej - istota i kierunki analizy. Ekonomia Społeczna, 1, 7-20.
 21. Roozendaal, G. (2002). Trade unions and global governance: The debate on a social clause. London and New York: Continuum.
 22. Schimanek, T. (2012). Klauzule społeczne jako instrument wsparcia przedsiębiorczości społecznej w Polsce. Ekonomia Społeczna, 3, 33-40.
 23. Schimanek, T. (2017). Wnioski z dotychczasowych doświadczeń w stosowaniu klauzul społecznych. Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych. Pobrane z https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Klauzule - Konferencja_29062017_TSchi-manek.ppt.
 24. Schimanek, T. i Kunysz-Syrytczyk, B. (2014). Podręcznik stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 25. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917).
 26. Ustawa z 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651 z późn. zm.).
 27. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1828 z późn. zm.).
 28. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 1020).
 29. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. Nr 1579 z późn. zm.).
 30. Zboroń, H. (2015). Ekonomia społeczna a ekonomia rynku - alternatywa czy dopełnienie?. Studia Oeconomica Posnaniensia, 3(7), 7-19.
Cited by
Show
ISSN
2300-5254
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2019.1.5
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu