BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gaweł Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Pietrzykowski Maciej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Kapitał społeczny w kształtowaniu antecedencji intencji przedsiębiorczych
Social Capital in Shaping the Predecessors of Entrepreneurial Intentions
Source
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2019, vol. 7, nr 1, s. 98-117, tab., bibliogr. 33 poz.
Keyword
Kapitał społeczny, Przedsiębiorczość, Zachowania społeczne, Procesy społeczne
Social capital, Entrepreneurship, Social behaviour, Social process
Note
JEL Classification: L26
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest określenie wpływu kapitału społecznego na kształtowanie antecedencji intencji przedsiębiorczych zgodnie z teorią planowanego zachowania Ajzena (1991, 2011, 2015). Zgodnie z tą teorią intencje przedsiębiorcze zależą od trzech antecedencji: postawy wobec zachowania przedsiębiorczego, subiektywnych norm i postrzeganej kontroli zachowania. Przeprowadzając badanie ankietowe wśród studentów, przyjęto, że ocena kariery zawodowej matki, ojca i własnej mogą stanowić mierniki kapitału społecznego, gdyż postrzeganie sukcesu zawodowego najbliższych daje przekonanie o możliwościach dostępu do niektórych atrybutów tego kapitału, takich jak na przykład sieci powiązań biznesowych, a także wsparcia merytorycznego, finansowego czy emocjonalnego. Wyniki badań pokazują, że ocena własnej kariery wpływa na poczucie możliwości kontroli sytuacji w czasie procesu przedsiębiorczego. Ocena kariery ojca wyznacza pewien standard, który stanowi podstawę do kształtowania się subiektywnych norm zachowania przedsiębiorczego. Natomiast postawa wobec zachowania przedsiębiorczego jest wypadkową oceny własnej kariery i kariery ojca. Zatem poczucie kontroli zależne jest od indywidualnych czynników, subiektywne normy są kształtowane przez otoczenie, postawa wobec zachowania zaś jest wypadkową czynników indywidualnych i zewnętrznych. Ocena kariery matki okazała się nieistotna statystycznie w kształtowaniu każdej z trzech antecedencji intencji przedsiębiorczych.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to determine the impact of social capital on shaping the predecessors of entrepreneurial intention in accordance with Ajzen's theory of planned behaviour, i.e. an attitude towards entrepreneurial behaviour, subjective norms and perceived control of behaviour. Conducting a survey among students, it was assumed that the assessment of the professional career of the mother, father and own may be measures of social capital, because perceiving the professional success of the relatives gives the conviction about the possibilities of access to the network of business connections and substantive, financial or emotional support. The research results show that the assessment of one's own career influences the perceived control of the situation during the entrepreneurial process. A father's career assessment sets a certain standard, which forms the basis for shaping subjective norms of entrepreneurial behaviour. On the other hand, the attitude towards entrepreneurial behaviour is the result of an assessment of one's own career and a father's career. Thus, the control of behaviour depends on individual factors, subjective norms are shaped by the environment, and the attitude towards behaviour is the resultant of individual and external factors. The assessment of a maternal career turned out to be statistically insignificant.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ajzen, I. (1991). The theory of planned behaviour. Organizational Behaviour and Human Decision Processes, 50, 179-211.
 2. Ajzen, I. (2011). The theory of planned behaviour: Reactions and reflections. Psycho-logy and Health, 26(9), 1113-1127. doi:10.1080/08870446.2011.613995.
 3. Ajzen, I. (2015). The theory of planned behaviour is alive and well, and not ready to retire: a commentary on Sniehotta, Presseau, and Araújo-Soares. Health Psychology Review, 9(2), 131-137. doi:10.1080/17437199.2014.883474.
 4. Ajzen, I., Joyce, N., Sheikh, S. i Cote, N.G. (2011). Knowledge and the prediction of behaviour: The role of information accuracy in the theory of planned behaviour. Basic and Applied Social Psychology, 33, 101-117. doi:10.1080/01973533.2011.568834.
 5. Aloulou, W. J. (2015). Entrepreneurial intention among freshmen students: Application of the theory of planned behaviour in Saudi context. Journal of Enterprising Culture, 23(4), 473-500. doi:10.1142/S0218495815500168.
 6. Bastie, F., Cieply, S. i Cussy, P. (2013). The entrepreneur's mode of entry: The effect of social and financial capital. Small Business Economics, 30, 865-877.
 7. Bernat, T. i Gąsior, A. (2017). Przedsiębiorczość a wsparcie rodziny przy tworzeniu podmiotu gospodarczego na przykładzie badań studentów Uniwersytetu Szczecińskiego. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 12(1), 241-252.
 8. Capelleras, J.-L., Greene, F. J., Kantis, H. i Rabetino, R. (2010). Venture creation speed and subsequent growth: Evidence from South America. Journal of Small Business Management, 48(3), 302-324.
 9. Carey, T. A., Flanagan, D. J. i Palmer, T. B. (2010). An examination of university student entrepreneurial intentions by type of venture. Journal of Developmental Entrepreneurship, 15(4), 503-517. doi:10.1142/S1084946710001622.
 10. Chuluunbaatar, E., Ottavia, D. B. L. i Kung, S.-F. (2011). The entrepreneurial start--up process: The role of social capital and the social economic condition. Asian Academy of Management Journal, 16(1), 43-71.
 11. Dyer, W. B., Nenque, E. i Hill, E. J. (2014). Toward a theory of family capital and entrepreneurship: Antecedents and outcomes. Journal of Small Business Management, 52(2), 266-285. doi:10.1111/jsbm.12097.
 12. Evers, N. i O'Gorman, C. (2011). Improvised internationalization in new ventures: The role of prior knowledge and networks. Entrepreneurship and Regional Development, 23(7-8), 549-574.
 13. Francuz P. i Mackiewicz R., (2007). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Lublin|: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 14. Hartsenko, J. i Venesaar, U. (2017). Impact of entrepreneurship teaching models on Students' entrepreneurial intentions: The case of Estonia and Hungary. Research in Economics and Business: Central and Eastern Europe, 9(1), 72-92.
 15. Lans, T., Blok, V. i Gulikers, J. (2015). Show me your network and I'll tell you who you are: Social competence and social capital of early-stage entrepreneurs. Entrepreneurship & Regional Development, 27(7-8), 458-473. doi:10.1080/08985626.2015.1070537.
 16. Liñán, F. i Santos, F. J. (2007). Does social capital affect entrepreneurial intentions?. International Advances in Economic Research, 13, 443-453. doi:10.1007/s11294-007-9109-8.
 17. McKeever, E., Anderson, A. i Jack, S. (2014). Entrepreneurship and mutuality: Social capital in processes and practices. Entrepreneurship & Regional Development, 26(5-6), 453-477. doi:10.1080/08985626.2014.939536.
 18. Moriano, J. A., Gorgievski, M., Laguna, M., Stephan, U. i Zarafshani, K. (2012). A crosscultural approach to understanding entrepreneurial intention. Journal of Career Development, 39(2) 162-185. doi:10.1177/0894845310384481.
 19. Najafabadi, M.O., Zamani, M. i Mirdamadi, M. (2016). Designing a model for entrepreneurial intentions of agricultural students. Journal of Education for Business, 91(6), 338-346. doi:10.1080/08832323.2016.1218318.
 20. Pirolo, L. i Presutti, M. (2010). The impact of social capital on the start-ups' performance growth. Journal of Small Business Management, 48(2), 197-227.
 21. Rachwał, T. i Wach, K. (2016). Badanie intencji przedsiębiorczych młodego pokolenia: wyniki ankietyzacji wśród studentów kierunków nieekonomicznych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 12, 405-415.
 22. Semrau, T. i Werner, A. (2012). The two sides of the story: Network investments and new venture creation. Journal of Small Business Management, 50(1), 159-180.
 23. Sierocińska, K. (2011). Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiar i typy. Studia Ekonomiczne, 67, 69-86.
 24. Siqueira, A. C. O. (2007). Entrepreneurship and ethnicity: The role of human capital and family social capital. Journal of Development Entrepreneurship, 12(1), 31-46.
 25. Starnawska, M. (2016). Social entrepreneurship and its hybridity in determining resource challenges and chances. Studia Oeconomica Posnaniensia, 4(5), 38-53. doi:10.18559/SOEP.2016.5.3.
 26. Steyaert, Ch. i Landstrom, H. (2011). Enacting entrepreneurship research in a pioneering, provocative and participative way: On the work of Bengt Johannisson. Small Business Economics, 36, 123-134.
 27. Tatarko, A. i Schmidt, P. (2016). Individual social capital and the implementation of entrepreneurial intentions: The case of Russia. Asian Journal of Social Psychology, 19, 76-85. doi:10.1111/ajsp.12113.
 28. Tomski, P. (2014). Rodzinna osnowa intencji przedsiębiorczych, W: R. Sułkowski i A. Marjański (red.), Firmy rodzinne - współczesne nurty badań i praktyki zarządzania (s. 319-334). Łódź: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk.
 29. Vuković, K., Kedmenec, I., Postolov, K., Jovanovski, K. i Korent, D. (2017). The role of bonding and bridging cognitive social capital in shaping entrepreneurial intention in transition economies. Management, 22(1), 1-33.
 30. Wach, K. (2015). Środowisko biznesu rodzinnego jako stymulanta intencji przedsiębiorczych młodzieży akademickiej. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 7(3), 27-42.
 31. Wach, K. i Wojciechowski, L. (2016). Entrepreneurial intentions of students in Poland in the view of Ajzen's theory of planned behaviour. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(1), 83-94. doi:10.15678/EBER.2016.040106.
 32. Yang, J. (2013). The theory of planned behavior and prediction of entrepreneurial intention among Chinese undergraduates. Social Behavior and Personality, 41(3), 367-376. doi:10.2224/Sbp.2013.41.3.367.
 33. Zolait, A. H. S. (2014). The nature and components of perceived behavioural control as an element of theory of planned behaviour. Behaviour & Information Technology, 33(1), 65-84. doi:10.1080/0144929X.2011.630419.
Cited by
Show
ISSN
2300-5254
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2019.1.6
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu