BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sokołowska-Woźniak Justyna (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University)
Title
Determinanty konkurencyjności regionu
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2005, vol. 4, s. 180-192, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Keyword
Zarządzanie regionem, Konkurencyjność regionów, Strategia rozwoju regionalnego
Region's management, Regions competitiveness, Regional development strategy
Note
summ.
Abstract
Artykuł stanowi kontynuację zainteresowań Autorki związanych z zagadnieniami tzw. "gospodarki opartej na wiedzy" [Sokołowska-Woźniak J. 2004]. W wiedzy upatruje się kluczowego czynnika konkurencyjności gospodarki, zarówno na szczeblu gospodarki kraju jak i na poziomie supra- (np. Unia Europejska) oraz subnarodowym (np. wojewódzkim). W niniejszym artykule szczególny nacisk został położony na konkurencyjność regionu (w znaczeniu jednostek subnarodowych). Rosnące znaczenie wiedzy w kształtowaniu konkurencyjności regionów zauważamy np. w działaniu Komisji Europejskiej, która uruchomiła na początku 2005 r. inicjatywę KnowReg. KnowReg ma na celu włączenie lokalnych i regionalnych działaczy w opracowywanie procedur postępowania oraz projektów rozwojowych wykorzystujących wiedzę (European Commission 2005). Głównym celem opracowania jest odpowiedź na pytanie: co, oprócz wiedzy może kształtować konkurencyjność gospodarki na poziomie regionu? Odpowiedź zostanie udzielona na podstawie studiów literaturowych. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej części artykułu wyjaśniono pojęcia "region" oraz "konkurencyjność regionów". Druga część zawiera przegląd czynników (determinant), które mogą decydować o konkurencyjności regionów. (fragment tekstu)

Nowadays knowledge is seen as the main factor of competitiveness on various levels: firms, regions, nations and even organizations like European Union. The purpose of this paper is to present determinants of competitiveness on regional level, among them knowledge. The article consist of two parts. First section explains the meaning of key terms like "region" and "regional competitiveness". In the second part factors of regional competitiveness are reviewed. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bieńkowski W (1993), Oddziaływanie rządu USA na rozwój zdolności konkurencyjnej gospodarki amerykańskiej w latach 1981-1988, "Monografie i Opracowania", SGH, Warszawa, nr 378.
 2. Blaug M. (2000), Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Dołęgowski T. (2002), Instytucje a rozwój gospodarczy i konkurencyjność, w: J. Bossak, W Bieńkowski, Konkurencyjność gospodarki w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, SGH, Warszawa.
 4. Dziewoński K. (1967), Teoria regionu ekonomicznego, "Przegląd Geograficzny", t. XXXIX, z. 1.
 5. European Commision (2003), A Study on the Factors of Regional Competitiveness, DG Regional Policy, dokument dostępny na stronach poświęconych polityce regionalnej Komisji Europejskiej: http://europa.eu.int/regional_policy.
 6. European Commission (1999), Sixth Periodic Report on the social and economic situation and development of regions in the EU, February 1999, dokument dostępny na stronach poświęconych polityce regionalnej Komisji Europejskiej: http://europa.eu.int/regional_policy.
 7. European Commission (2003), A Study on the Factors of Regional Competitiveness, dokument dostępny na stronach poświęconych polityce regionalnej Komisji Europejskiej: http://europa.eu.int/regional_policy.
 8. European Commission (2005), Regions of knowledge - A pilot action - Bringing regions faster into the knowledge economy, broszura dostępna na stronie: http://europa.eu.int/comm/research/publications/pub_en.cfm.
 9. Gardiner B. (2003), Regional Competitiveness Indicators for Europe-Audit, Databases Construction and Analysis, RSA International Conference, Pisa, 12-15 April.
 10. Garelli S., Competitiveness of Nations: The Fundamentals, artykuł dostępny na stronach IMD:traktujących o Światowym Roczniku Konkurencyjności: http://www01.imd.ch/wcy .
 11. Gruchman B. (2001), Geneza innowacyjnego paradygmatu rozwoju, w: Z. Szymla (red.), Konkurencyjność miast i regionów, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 12. Hatzichronoglou T. (1996), Globalisation and Competitiveness: Relevant Indicators s OECD/GD/(96)43, Paris, za: M. J. Radło, Wyzwanie konkurencyjności. Strategia lizbońska w poszerzonej Unii Europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.
 13. Hayek von, F.A. (1998), Indywidualizm iporządek ekonomiczny, ZNAK, Kraków.
 14. Hildebrand D. (2002), The role of economic analysis in the EC competiton rules, Kluwer Law International, The Hague-London-New York.
 15. Holik G., Nowak Z., Prusek A (1999)., Analiza strategiczna pozycji, funkcji i struktury gospodarczej województwa krakowskiego, w: A. Fajerek (red.), Prace z zakresu gospodarki regionalnej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 16. IMD (2003), The World Competitiveness Yearbook 2003, opis dostępny na stronie http://www01.imd.ch/wcy.
 17. Isard W. (1965), Metody analizy regionalnej i wprowadzenie do nauki o regionach, PWN, Warszawa.
 18. Klasik A., Kuźnik F. (2001), Konkurencyjny rozwój regionów w Europie, w: Z. Szymla (red.), Konkurencyjność miast i regionów, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 19. Kopaliński W (1994), Słownik wyrazów obcych, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 20. Krugman P (1994), Competitiveness:A Dangeraous Obsession, "Foreign Affairs", vol 73(2), s. 28-44.
 21. Krugman P (1996), Making sense of the competitiveness debate, "Oxford Review of Economic Policy", vol. 12, no.3, s. 18.
 22. Porter M. E (2004), Building the microeconomicfundations of prosperity: findingsfrom the business competitiveness Index, w: X. Sala-i-Martin (red.), The Global Competitiveness Report2003-2004, Oxford University Press, New York - Oxford 2004
 23. Porter M. E. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 24. Siebert H. (1969), Regional Economic Growth. Theory and policy, Scranton, za: N. Vanhove, Regional Policy: A European Approach, Asgate, Aldershot, 1999, s. 132.
 25. Szymla Z. (2000), Determinanty rozwoju regionalnego, Ossolineum, Wrocław-Kraków-Warszawa.
 26. Winiarski B. (1998), Czynniki konkurencyjności regionów, w: M. Klamut (red.), Konkurencyjność regionów, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 27. Winiarski B. (2000), Polityka gospodarczą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu