BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czarnecka Barbara (Nowy Sącz Business School - National-Louis University, Poland)
Title
Rewolucyjne a ewolucyjne podejście do zmian organizacyjnych
Revolutional and Evolutional Approaches to Organizational Change
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2005, vol. 4, s. 197-208, rys., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Teoria organizacji i zarządzania, Zmiany organizacyjne, Zarządzanie w procesie zmian
Theory of organization and management, Organisational change, Management under change process
Note
summ.
Abstract
Analizując zjawisko zmian organizacyjnych badacze koncentrują się na wyjaśnianiu ich istoty, charakteru i motorów oraz poszukują odpowiedzi na pytanie, czy można nimi kierować, a jeżeli tak to w jaki sposób. W ramach pierwszego obszaru pojawiają się takie ważne pytania jak: dlaczego organizacje zmieniają się? W jaki sposób i kiedy zachodzą zmiany? Co się zmienia? Jak się zmienia? W ramach drugiego obszaru interesujące stają się między innymi następujące kwestie: kiedy rozpoczynać zmiany? Co należy zmieniać? W jakiej kolejności? Kto powinien wprowadzać zmiany? W jakim tempie? Co wpływa na sprawny przebieg procesu zmian? Próba odpowiedzi na powyższe pytania prowadzi badaczy do zróżnicowanych konkluzji, co wynika zapewne z odmiennych "punktów wyjścia". Rozbieżności dotyczą przede wszystkim zmian o charakterze radykalnym (strategicznych), które prowadzą do znaczących przekształceń w dotychczasowych celach organizacji oraz sposobie wykorzystania przez nią posiadanych zasobów. Brak jednoznaczności (pluralizm) w interpretowaniu natury tego zjawiska jest w znacznej mierze konsekwencją założeń dotyczących istoty samej organizacji oraz sposobu, w jaki funkcjonuje. Odmienność poglądów wpływa z kolei na metody badawcze oraz podejście do kwestii zarządzania zmianami. W literaturze przedmiotu można obecnie zaobserwować dwa zasadnicze nurty: pierwszy nawiązujący do statycznego modelu organizacji oraz nieciągłej koncepcji zmian (podejście rewolucyjne), drugi odnoszący się do dynamicznego ujęcia organizacji oraz koncepcji zmian permanentnych (podejście ewolucyjne). Chociaż oba podejścia prezentują odmienne, a czasem nawet opozycyjne względem siebie punkty widzenia to jednak każde z nich przyczynia się w sposób istotny do pogłębienia naszej wiedzy na temat zmian organizacyjnych. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie głównych założeń poszczególnych nurtów oraz wskazanie w jaki sposób mogą się nawzajem uzupełniać, wzbogacając nasz sposób myślenia oraz analizowania tego zjawiska. (fragment tekstu)

Explaining how and why organizations change has been an important and enduring quest of scholars in management. This article presents two predominating in contemporary theory approaches to organizational change: revolutional and evolutional. Author depicts main ideas of each, their strengths and weaknesses and how both can extend our understanding of organizational changes. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bratnicki M., Kryś R., Stachowicz J., Kultura organizacyjna przedsiębiorstw. Studium kształtowania procesu zmian zarządzania, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1988.
 2. Burke WW., Organization Change. Theory and Practice, SAGE Publications, Thousand Oaks - London - New Delhi 2002.
 3. Czarniawska B., Sevon G., Translating Organizational Change, Walter de Gruyter, Berlin - New York 1996.
 4. Czermiński A, Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J., Zarządzanie organizacjami, TNOiK, Toruń 2001.
 5. Gersick C. J., Revolutionary change theories: A multilevel exploration of the punctuated equilibrium paradigm, "Academy of Management Review", 1991, Vol. 16, s. 10-36.
 6. Greiner L., Evolution and revolution as organizations grow, "Harvard Business Review", May-June 1998, s. 55-67.
 7. Grudzewski W M., Hejduk I., Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2001.
 8. Hatch M. J., Teoria organizacji, PWN, Warszawa 2002.
 9. Kostera M., Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa 1996.
 10. Koźmiński A. K., Obłój K., Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa 1989.
 11. Lynch R., Corporate strategy, Financial Times-Prentice Hall, Harlow 2000, Wyd. 2.
 12. Marshak R., Morphing: The Leading Edge of Organizational Change in the Twenty-first Century, "Organization Development Journal", Chesterland 2004, Vol. 22 (3), s.8-22.
 13. Masłyk - Musiał E., Organizacje w ruchu. Strategie zarządzania zmianami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 14. Mintzberg H., The Rise and Fall of Strategic Planning, Prentice Hall Europe 1994.
 15. Muszyński W, Zmiany organizacyjne a systemy samoorganizujące się - o pewnych metodach i wnioskach teorii złożoności [w:] Skalik J. (red.) Zmiana warunkiem sukcesu. Integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nr 963, Wrocław 2002, 349-354.
 16. Nelson L., A case study in organisational change: implications for theory, "The Learning Organization" 2003, Vol. 10(1), s. 18-30.
 17. Nizard G., Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmienny otoczeniu organizacji, PWN, Warszawa 1998.
 18. Palmer I., Dunford R., Who says change can be managed? Positions, perspectives and problematics, "Strategic Change"August 2002, 11(5), s. 243-251.
 19. Porras J., Robertson P. J., Organizational Development: Theory, practice and research, [w:] Dunnette M.D., Hough L.M. (ed.), Handbook of industrial and organizational psychology, (Vol. 3, 2nd ed., s. 719822, Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
 20. Pettigrew A., Woodman R., Cameron K., Studying organizational change and development: challenges for future research, "Academy of Magement Journal" 2001, Vol. 44(4), s. 697-713.
 21. Pettigrew A., Whipp R., Managing change for competitive success, ESRC Blackwell Business, Oxford 1998.
 22. Romanelli E., Tushman M.L., Organizational transformation as punctuated equilibrium: an empirical test, "Academy of Management Journal" 1994, Vol. 37 (5), s. 1141-1166.
 23. Skalik J. (red.), Projektowanie organizacji instytucji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 24. Wawrzyniak B., Odnawianie przedsiębiorstwa na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa 1999.
 25. Weick K. E., Quinn R., Organizational change and development, "Annual Review of Psychology" 1999, Nr 50, s. 361-386.
 26. Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich, PWN, Warszawa 1976.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu