BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lis Andrzej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Restrukturyzacja przedsiębiorstw polskiego przemysłowego potencjału obronnego na tle zmian w światowym przemyśle obronnym
Polish Defense Industry Companies Restructuring and Changes in the World's Defense Sector
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2005, vol. 4, s. 259-278, tab., bibliogr. 29 poz.
Keyword
Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Przemysł obronny
Restructuring of enterprises, Defense industry
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest dokonanie analizy zmian restrukturyzacyjnych zachodzących w przedsiębiorstwach polskiego przemysłowego potencjału obronnego w latach 1990-2004 na tle trendów restrukturyzacyjnych w światowym przemyśle obronnym, z uwzględnieniem wpływu rządowych programów makrorestrukturyzacji polskiego sektora obronnego na restrukturyzację przedsiębiorstw. Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw polskiego przemysłowego potencjału obronnego przeprowadzona została w oparciu o dostępne publikacje książkowe i artykuły w prasie specjalistycznej, rządowe programy makrorestrukturyzacji sektora, dane statystyczne publikowane przez resort gospodarki, raport NIK oraz wyniki własnych badań pilotażowych prowadzonych w wybranych przedsiębiorstwach sektora metodami: ankiety korespondencyjnej, wywiadów z kadrą kierowniczą oraz studium przypadków (ang. case studies). (fragment tekstu)

The radical changes in the world's defense industry environment in the beginning of 1990s sparked several restructuring processes resulting in consolidation of companies, international cooperation, privatization and changes in R&D, development of new production processes and sales strategies. Similarly, as the result of economic transformation, the Polish defense industry companies, supported by governmental programs, have also implemented the multidimensional restructuring changes. Their restructuring included the changes in the production and sales, internal organization, debt level and ownership structure. The goal of this article is to identify restructuring changes in Polish defense companies and in the world's defense industry. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Analiza sektorowa konwersji przemysłu zbrojeniowego w Polsce w okresie transformacji gospodarki na system rynkowy (lata 1989-1997), praca zbiorowa pod red. M. Daniluka, INE UW, Warszawa 1999.
 2. Arms Industry Limited, ed. by H. Wulf, SIPRI, Oxford University Press, New York 1993.
 3. Bill I., Europejski przemysł zbrojeniowy, "Wiedza Obronna" 2001, nr 2.
 4. Bowman E. H., Singh H., Corporate Restructuring: Reconfiguring the Firm, "Strategic Management Journal", Vol. 14, Special Issue, 1993, Summer.
 5. Chyłkowski H., Wieczorek P, Proces restrukturyzacji krajowego przemysłu obronnego w latach 1990-1997 na tle zmian zachodzących w sektorze zbrojeniowym europejskich państw NATO, Akademia Obrony Narodowej - Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 1998.
 6. Daniluk M., Wojsko w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1994.
 7. George D., Ekonomiczne i polityczne implikacje umiędzynarodowienia się przemysłów obronnych [w:] Transformacja przemysłu obronnego u progu XXI wieku, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa, VI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, Kielce 3-4. 09. 1998, Ministerstwo Skarbu Państwa - Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu, Kielce 1998.
 8. Gospodarka obronna Polski w końcu lat dziewięćdziesiątych. Szanse i zagrożenia, praca zbiorowa pod red. J. Płaczka, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2001.
 9. Grudzewski W., Hejduk I., Holding jako instrument restrukturyzacji kluczowego przemysłu w Polsce [w:] Grupy kapitałowe w Polsce, praca zbiorowa pod red. M. Romanowskiej, M. Trockiego, B. Wawrzyniaka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2000.
 10. Grudzewski W, Hejduk I., Holdingi w kluczowym przemyśle Polski., "Organizacja i Kierowanie", 1998, nr 3.
 11. Hołdanowicz G., CASA C295M dla WLOP. PZL Warszawa - Okęcie dla EADS/ CASA, "Raport: Wojsko - Technika - Obronność", 2001, nr 9.
 12. Hypki T., Goodyearfor Polish defence industry, "Raport: Woj sko - Technika - Obronność", Wydanie specjalne, IDET 2005.
 13. Hypki T., Przemysł zbrojeniowy na zakrycie, "Raport: Wojsko - Technika - Obronność", 2005, nr 3.
 14. Hypki T., Szkoła przetrwania: Polski przemysł obronny 2004-05, "Raport: Wojsko - Technika - Obronność", 2005, nr 7.
 15. Informacja o wynikach kontroli restrukturyzacji sektora obronnego, NIK, Warszawa 2004.
 16. Lis A., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa: Analiza komparatywna istoty zjawiska restrukturyzacji przedsiębiorstwa w ujęciu wybranych koncepcji amerykańskich i polskich, "Przegląd Organizacji", 2003, nr 9.
 17. Lis A., Kierunki i trendy restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłu obronnego w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, "Przegląd Organizacji", 2005, nr 6.
 18. Makowski F., Przemysłowy potencjał obronny, "Wojsko i Wychowanie", 2002, nr 4.
 19. Pełka B., Przemysł polski w perspektywie strategicznej. Polityka przemysłowa, strategia rozwoju i restrukturyzacja, Warszawa 1998.
 20. Piątkowski K., Przyszłość polskiego przemysłu zbrojeniowego, "Nowa Technika Wojskowa", 2002, nr 1-2.
 21. Polska 2004. Raport o stanie przemysłu, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004.
 22. Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, pod redakcją naukową E. Mączyńskiej, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2001.
 23. Ryba Z., Restrukturyzacja przemysłu obronnego a zatrudnienie, "Wojskowy Przegląd Techniczny i Logistyczny", 1999, nr 5.
 24. Sapijaszka Z., Restrukturyzacja przędsiębiorstwa: Szanse i ograniczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 25. Sköns E., Weidacher R., Arms production [w:] SIPRI Yearbook 2002: Armaments, Disarmament and International Security, Stockholm Peace Research Institute, Oxford University Press, New York 2002.
 26. Stefaniak P., Defence industry, "Boss Business News Poland", 2003, nr 2 (484).
 27. Strategia przekształceń strukturalnych przemysłowego potencjału obronnego w latach 2002-2005, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa maj 2002.
 28. Wieczorek P, Polski przemysł obronny w latach dziewięćdziesiątych, "Kontrola Państwowa", 1999, nr 4.
 29. Wieczorek P, Przemysł obronny państw NATO w nowych realiach polityczno - wojskowych i ekonomicznych, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1994.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu