BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Malinowska Gracjana (Akademii Ekonomicznej w Krakowie, doktorant)
Title
Strategiczna karta wyników jako instrument zarządzania wartością przedsiębiorstwa
The Balanced Scorecard as a tool of Value Based Management
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2005, vol. 4, s. 313-324, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Strategiczna Karta Wyników
Value Based Management (VBM), Balanced Scorecard (BSC)
Note
summ.
Abstract
Współczesny rynek stawia przedsiębiorstwom coraz to nowe wymagania i sprawia, że muszą być coraz bardziej konkurencyjne. W zetknięciu z nowym jakościowo otoczeniem biznesowym, podlegającym intensywnym wpływom impulsów procesów globalizacji oraz postępu technicznego przedsiębiorstwa koncentruj ą się na zarządzaniu przez wartość. W literaturze spotkać można wiele narzędzi zarządzania wartością przedsiębiorstwa w świetle oczekiwań grup interesu związanych z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością. Należą do nich: Analiza Wartości dla Akcjonariuszy (SVA), Pieniężna Wartość Dodana (CVA), Ekonomiczna Wartość Dodana (EVA) i wiele innych1. Koncentruj ą się one przede wszystkim na wynikach finansowych. Tymczasem na wartość przedsiębiorstwa składają się aktywa materialne: finansowe i rzeczowe oraz aktywa niematerialne. Strategiczna Karta Wyników zaproponowana przez R. Kaplana i D. Nortona zapewnia budowanie wartości przedsiębiorstwa w oparciu o wszystkie składowe aktywa organizacji. Celem poniższego artykułu jest przedstawienie Strategicznej Karty Wyników jako instrumentu zarządzania wartością przedsiębiorstwa, zapewniającego skuteczne monitorowanie osiąganych efektów. (fragment tekstu)

The main aim of this article is to present The Balanced Scorecard' as an effective tool of Value Based Management. The 'modern market' dictates to company's ever-new requirements and makes them believe they must become more competitive. Having contact with a 'new quality' of business environment that succumbs to a strong influence of the globalization process and technical development's the company's focus on a strategy of 'management by value'. In research literature one can come across a great deal of in-depth reports on many management's values of expectation: the particularity of any groups are connected with the company 's activity and business. These are mainly focused on material assets whereas very often non-material assets decided a company's success. The 'Balanced Scorecard', as proposed by R. Kaplan and D. Norton ensures that the building of a company's values, as based on all Constituents, constitute an organization's assets. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A. Black, P. Wright, J. Bachman, W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 2. R. E. S. Boulton, B. D. Liebert, S. M. Samek, Odczytując kod wartości - jak firmy tworzą wartość w nowej gospodarce, Wig - Press, Warszawa 2001.
 3. R. Borowiecki, A. Jaki: Restrukturyzacj a a procesy rozwoju i kreowania wartości, AE, Kraków 2002.
 4. T. Copeland, T. Koller, J. Murrin, Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG Press, Warszawa 1997.
 5. A. W Cwynar, Zarządzanie wartością spółki kapitałowej, Koncepcje, systemy, narzędzia, FRRwP, Warszawa 2002.
 6. T. Dudycz, Zarządzanie wartościąprzedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.
 7. R. S. Kaplan, D. P. Norton, Using the Balanced as a Strategic Management System, Harvard Bussiness Review, January - February 1996.
 8. Kaplan, P.D. Norton, Having Trouble with Your Strategy? Then Map It., Harvard Business Review, September - October 2000.
 9. S Kaplan, D. P. Norton, Strategiczna Karta Wyników Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa 2001.
 10. M. Nieplowicz, Controlling strategiczny i jego instrumenty, praca zbiorowa pod red. E. Nowaka, Controlling w przedsiębiorstwie koncepcje i instrumenty, ODDK, Gdańsk 2003.
 11. E. Siemińska, Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo UMK, Toruń 2002.
 12. J. Rokita, Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
 13. A. Szablewskiego, R. Tuzimka (red), Strategie wzrostu wartości firmy, Poltext, Warszawa 2000.
 14. M. Wierzbiński, Controlling w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod red. E. Nowaka, Controlling w przedsiębiorstwie. Koncepcje i instrumenty, ODDK, Gdańsk 2003.
 15. Strona www.az.edu.pl
 16. Strona www.isaca.org.pl/PIR/KONTROLA2002/Kiczmachowski_G_Karta_Wynikow.pdf
 17. Strona www.controlling.info.pl
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu