BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziubiński Zbigniew (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie), Sitek Martyna (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)
Title
Zaufanie społeczne a turystyka
Social Trust and Tourism
Source
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2018, nr 49, s. 221-237, bibliogr. 41 poz.
Issue title
Etyka w turystyce
Keyword
Turystyka, Zaufanie społeczne, Przegląd literatury
Tourism, Social trust, Literature review
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel. Celem pracy jest poznanie założeń teoretycznych kultury zaufania i kultury nieufności w odniesieniu do (po)nowoczesnej turystyki.
Metoda. Podstawową metodą jest analiza literatury przedmiotu z wykorzystaniem dwóch dominujących w socjologii perspektyw teoretycznych, a mianowicie perspektywy funkcjonalizmu oraz perspektywy symbolicznego interakcjonizmu.
Wyniki. Jeśli w dziedzinie turystyki mamy do czynienia z wysokim poziomem zaufania, to efektem tej sytuacji jest optymizm, zaangażowanie i innowacyjność, tworzy się klimat mobilizacji, aktywności, wyzwala się potencjał kreatywności, a ludzie mają poczucie wolności i podmiotowości. W konsekwencji tworzą się strukturalne warunki do rozwoju turystyki. Dzieje się odwrotnie, gdy w dziedzinie turystyki dominuje kultura nieufności, która prowadzi do wycofania, pasywności, demobilizacji, atomizacji, alienacji i dystansowania się wobec innych jednostkowych i zbiorowych aktorów sceny turystycznej. Taki stan rzeczy powoduje obniżanie potencjału podmiotowego zbiorowości turystycznej, zdolności do kreatywnego, innowacyjnego działania i umacniania kultury nieufności w turystyce.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Ograniczenia badań nie występowały. Wnioskowanie, jak to bywa w naukach społecznych, ma charakter probabilistyczny. Implikacje praktyczne. Konstatacje końcowe winny się przyczynić do większej świadomości uczestników turystyki na temat roli i znaczenia zaufania społecznego w rozwoju interesującej nas dziedziny życia.
Oryginalność pracy. Do opisu turystyki wykorzystano miękką zmienną, jaką jest zaufanie społeczne. Praca ma uświadomić wszystkim uczestnikom turystyki, że zmienna ta, po zagregowaniu, przekształca się w potężną siłę determinującą progres lub regres turystyki.
Rodzaj pracy. Artykuł ma charakter przeglądowo-teoretyczny i została w nim podjęta analiza fenomenu współczesnej turystyki z perspektywy socjologicznej i z wykorzystaniem nie tak dawno wprowadzonego do obiegu naukowego pojęcia "zaufanie społeczne". (abstrakt oryginalny)

Purpose. The aim of the work is to learn the theoretical assumptions regarding the culture of trust and culture of distrust in relation to (post) modern tourism.
Method. The basic method is to analyseliterature on the subject using the two theoretical perspectives dominating in sociology, namely the perspectives of functionalism and the perspective of symbolic interactionism.
Results. If there is a high level of trust in the field of tourism, the result of this situation is optimism, commitment and innovation, a climate of mobilisation, activity, the potential for creativity is released, and people have a sense of freedom and subjectivity. As a consequence, structural conditions for the development of tourism are created. The reverse situation occurs when the culture of mistrust is dominant in tourism, which leads to withdrawal, passivity, demobilisation, atomisation, alienation and distancing itself from other individual and collective actors of the tourist scene. This state of affairs causes reduction in the subjective potential of the tourism community, the ability to creatively, innovatively and strengthen the culture of distrust in tourism.
Research and conclusions limitations. No limitations of the tests occurred. Inference, as in the social sciences, is probabilistic in nature.
Practical implications. The final conclusions should contribute to greater awareness of tourism participants about the role and importance of social trust in the development of the area of life that interests us.
Originality. The description of tourism uses a soft variable which is social trust. The work is to make all tourism participants aware that this variable, after aggregation, is transformed into a powerful force that determines the progress or regression of tourism.
Type of work. The article is a theoretical review in which the analysis of the phenomenon of modern tourism from a sociological perspective and using the notion of the innovative concept in scientific circulation of social trust is undertaken. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Atak w Tunezji. 37 ofiar, wśród nich turyści (2015), https://www.tvn24.pl/ wiadomosci-ze-swiata,2/atak-terrorystyczny-na-hotele-w-susie-w-tunezji, 555040.html (10.05.2018).
 2. Baudrillard J. (1998), The Consumer Society: Myths and Structures, Sage, London.
 3. Bauman Z. (2012), Etyka ponowoczesna, Aletheia, Warszawa.
 4. Boorstin D. (1964), The image: A guide to pseudo-events in America, Harper, New York.
 5. Cohen E. (1979), A Phenomenology of Tourist Experiences, "Sociology. The Journal of The British Sociological Association", no. 2, s. 179-199.
 6. Covey S.R. (2008), The Speed of Trust, Free Press, New York.
 7. Crick M. (1989), Representations of international tourism in the social sciences: Sun, Sex, Sights, Savings, and Servility, "Annual Review of Anthropology", nr 18, s. 307-344.
 8. Delhey J., Newton K. (2005), Predicting Cross-National Levels of Social Trust, "European Sociological Review", no. 4, s. 311-327.
 9. Dziubiński Z. (2016a), Problem zaufania społecznego w sporcie, "Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu", nr 53, s. 3-16.
 10. Dziubiński Z. (2016b), Zaufanie społeczne w sporcie, [w:] Nowocień J., Zuchora K., red., Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu. Sport i olimpizm w edukacji dzieci i młodzieży - polskie tradycje i nowoczesne tendencje, AWF, Warszawa, s. 59-69.
 11. Dziubiński Z. (2017), Zaufanie społeczne a sport, [w:] Szymczyk J., red., Zaufanie społeczne: teoria - idee - praktyka, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 373-402.
 12. Fukuyama F. (1995), Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, Free Press, New York.
 13. Giddens A. (2006), Socjologia, PWN, Warszawa.
 14. Giddens A. (2007), Europe in the Global Age, London School of Economic, Cambridge.
 15. Goffman E. (2000), Człowiek w teatrze życia, KR, Warszawa.
 16. Hardin R. (2006), Trust, Polity Press, Cambridge.
 17. Inglehart R. (1999), Trust, Well-Being and Democracy, [w:] Warren M.E., red., Democracy and Trust, Cambridge University Press, Cambridge, s. 88-120.
 18. Inkeles A., Smith D.H. (1974), Becoming Modern, Mass Cambridge, Cambridge. Krawczyk Z. (1997), Sport, [w:] Krawczyk Z., red., Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Kultura fizyczna, sport, Instytut Kultury, Warszawa, s. 61-81.
 19. Kublik A. (2014), Skandynawowie najbardziej ufni i najszczęśliwsi. Polska na dole rankingu, www.wyborcza.pl/1,76842,15949239,Skandyna wowie_najbardziej_ufni_i_ najszczesliwsi_Polska.html#ixzz30hXvNuR (1.01.2016).
 20. Lawina upadłości biur podróży (2013), https://www.tvn24.pl/raporty/lawina- upadlosci-biur-podrozy,455 (10.05.2018).
 21. Luhmann N. (1979), Trust and Power, John Wiley and Sons, New York.
 22. MacCannell D. (2002), Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Muza, Warszawa.
 23. Mead G.H. (1975), Umysł, osobowość i społeczeństwo, PWN, Warszawa.
 24. Misztal B.A. (1996), Trust in Modern Societies: The Search for the Bases of Social Order, Polity Press, Cambridge.
 25. Nowicka E. (2005), Obcy, [w:] Encyklopedia socjologii. Suplement, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 165-170.
 26. Podemski P. (2005), Socjologia podróży, UAM, Poznań.
 27. Przecławski K. (2004), Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków.
 28. Putnam R.D. (2000), Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community, Simon & Schuster, New York.
 29. Rojek Ch., Urry J. (1997), Transformations of Travel and Theory, [w:] Rojek Ch., Urry J., red., Touring Cultures. Transformations of Travel and Theory, Routledge, London.
 30. Simmel G. (2006), Most i drzwi, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 31. Smith V.L., red., (1978), Hosts and Guests. The anthropology of tourism, Blackwell, Oxford.
 32. Sztompka P. (2005a), Kultura zaufania, [w:] Smith V.L., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków, s. 308-327.
 33. Sztompka P. (2005b), Zaufanie, [w:] Encyklopedia socjologii. Suplement, Oficyna Naukowa Warszawa, s. 427-433.
 34. Turner V. (1974), The Ritual Process. Structure and Anti-Structure, Aldine de Gruyter, Hawthorne.
 35. Turner L., Ash J. (1975), The Golden Hordes: International Tourism and the Pleasure Periphery, Routledge, London.
 36. Urry J. (2007), Spojrzenie turysty, PWN, Warszawa.
 37. Urry J. (2009), Socjologia mobilności, PWN, Warszawa.
 38. Veblen T. (1971), Teoria klasy próżniaczej, PWN, Warszawa.
 39. Volken T. (2002), Elements of Trust: The Cultural Dimension of Internet Diffusion Revisited, "Electronic Journal of Sociology", no, 6, s. 1-20.
 40. Weber M. (1984), Szkice z socjologii religii, KiW, Warszawa.
 41. Zak P.J., Knack S. (2001), Trust and Growth, "The Economic Journal", no. 111, s. 295-321.
Cited by
Show
ISSN
0867-3888
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.0818
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu