BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jarczyński Jacek (Politechnika Łódzka)
Title
Zakres i zasady stosowania ewolucyjnych i radykalnych form ograniczania zatrudnienia
The Range and Results of Evolutional and Radical Forms of The Employment Limitation
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2005, vol. 4, s. 408-422, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Restrukturyzacja, Optymalizacja zatrudnienia, Redukcja zatrudnienia
Restructuring, Workforce optimization, Employment reduction
Note
summ.
Country
Łódź
Lodz
Abstract
Wprowadzanie w przedsiębiorstwach restrukturyzacji zatrudnienia jest następstwem nierównowagi pomiędzy popytem zatrudnieniowym a jego podażą. (...) Priorytetowym celem restrukturyzacji zatrudnienia jest przede wszystkim maksymalne dostosowanie czynnika ludzkiego pod względem ilościowym i jakościowym do potrzeb przedsiębiorstwa, wynikających z funkcjonowania w zmiennym, wysoko konkurencyjnym otoczeniu. (fragment tekstu)

The process of the restructuring of employment analyzed in respect of the decrease of engaging in firms can run in and evolutional character. According to research the course of dismissals in Lodz enterprises does not differ comparing to nationwide tendencies. Where fall of group discharge follows and incrementation of individual discharge by place of employment. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kodeks pracy (tj.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).
  2. Kolosa A., Racjonalizacja zatrudnienia, Służba Pracownicza dodatek Prawa Przedsiębiorcy, nr 30/2001.
  3. "Krajowy planu działań na rzecz zatrudnienia w 2005 r." przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 21 września 2004 r., http:// www.mpips.gov.pl/pliki_do_pobrania/kpd_210904.doc.
  4. Makowski K., Restrukturyzacja zatrudnienia, pod red K. Makowski, Zarządzanie pracownikami. Instrumenty polityki personalnej. Poltex, Warszawa 2001.
  5. Nalepka A., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zarys problematyki, wyd. nauk. PWN, Warszawa- Kraków 1999.
  6. Oleksyn T., Restrukturyzacja zatrudnienia. Cele i formy, procesy, kontrowersje. Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 7-8/2000.
  7. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Antykwa, Kraków 1998.
  8. Sajkiewicz A. i Ł.; Nowe metody pracy z ludźmi. Organizacja procesów personalnych, Poltext, Warszawa 2002.
  9. Szczur M., Kierunki oraz efekty restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw, Przegląd Organizacji 1/98.
  10. Ustawa z 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19 z późn. zm).
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu