BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zając Piotr (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Outplacement jako metoda pomocna w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Outplacement as an Useful Instrument of Human Resource Management
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2005, vol. 4, s. 441-452, rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Zwolnienia monitorowane, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Outplacement, Human Resources Management (HRM)
Note
summ.
Abstract
Strategia organizacji i wszystkie jej cele są realizowane przez ludzi. To oni tworzą firmę i uczestniczą w jej życiu. Od tego, kim są i jak działają zależy sukces przedsiębiorstwa. Nawet najlepszy menedżer nie wykona wszystkiego własnymi rękami. Nawet najlepsza strategia nie zrealizuje się sama. Los firmy zależy od jej uczestników. Personel uważa się za jeden z najważniejszych zasobów, jakimi dysponuje firma działająca w gospodarce rynkowej. Pracownicy, realizują strategię i cele organizacji, mogą stać się źródłem sukcesów, bądź też stanowić element ograniczający funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa. Wynika stąd konieczność zatrudniania w firmie właściwych ludzi o określonej wiedzy, uzdolnieniach oraz postawach. Wszechstronny system zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) działa za pomocą wielu powiązanych ze sobą procesów. Ważny staje się wybór odpowiednich metod rekrutacji i selekcji poprzedzony planowaniem potrzeb personalnych, a także sprawny system wynagrodzeń materialnych i niematerialnych oraz oceny pracowników. Ponadto firma powinna zapewnić możliwość pełnej samorealizacji i rozwoju personalnego. W tym miejscu należy również wspomnieć o procesie redukcji personelu. Jedną stosunkowo nową, ale zarazem rozwijającą się metodą pomocną w redukcji zatrudnienia jest określany terminem anglojęzycznym, "outplacement" rozumiany jako zwolnienia monitorowane. (fragment tekstu)

The versatile system of human resource management works by means of various interwoven processes. The choice of suitable recruitment and selection methods, which is preceded by personal requirement planning, has become vital. An efficient system of material and immaterial gratification and workers' evaluation are crucial, too. Besides, the company should ensure the possibility of full self - realization and personal development. The present companies are forced to offer more and more modern and perfect wares or services in order to meet the requirements dictated by the market. These requirements can be met only by the work of highly qualified, committed, easily adapting, strongly self - motivated and finally willing to learn personnel. Because of the demands dictated by the market programme of monitored dismissals should be taken into account, which is useful both for workers and employers. Advantages originating from using outplacement programme are the absence of disagreements with trade unions, improvement of the company's appearance, the guarantee of safety of the dismissed workers and also better understanding of the causes of restructuring and employment reduction. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 2. Berg - Peer J., Outplacement w praktyce, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 3. Collins H., Human Resource Management. Personnel, Policies and Procedures, Hodder & Stoughton, London 1993.
 4. Kopeć J., Piwowarczyk J., Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnienia w firmie, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004.
 5. Kubicka - Daab J., Gdy dyrektor traci pracą... Outplacement indywidualny - studium przypadku, "Personel i Zarządzanie" Nr 1 /2005.
 6. McKenna E., Beech N., Zarządzanie zasobami ludzkimi., FELBERG SJA, Warszawa 1999.
 7. Mikuła B., W kierunku organizacji inteligentnych, Antykwa, Kraków 2001.
 8. Piwowarczyk J., Outplacement w dojrzalej gospodarce rynkowej, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" Nr 7/2002.
 9. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarys problematyki i metod, Antykwa, Kraków 1998.
 10. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Strategie -procesy - metody, PWE, Warszawa 2003.
 11. Szałkowski A. (red.), Rozwój pracowników. Przesłanki, cele, instrumenty, Poltext, Warszawa 2002.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu