BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Groeger Lidia (Uniwersytet Łódzki)
Title
Środowisko mieszkaniowe a przestrzeń mieszkaniowa
Housing Environment and Housing Space
Source
Space - Society - Economy, 2018, nr 26, s. 7-36, rys., tab., bibliogr. 103 poz.
Przestrzeń - Społeczeństwo - Gospodarka
Issue title
Przestrzeń mieszkaniowa : Housing Space
Keyword
Mieszkania, Urbanistyka, Przestrzeń geograficzna
Dwellings, Urban studies, Geographic space
Note
streszcz., summ.
Abstract
W publikacjach geografów, socjologów i architektów zajmujących się zagadnieniami mieszkalnictwa, powszechnie stosowanymi terminami są: środowisko mieszkaniowe i przestrzeń mieszkaniowa. Jednocześnie autorzy w swych publikacjach, generalnie nie precyzują zakresu używanych pojęć i zależności występujących między tymi określeniami. O ile w literaturze występują definicje środowiska mieszkaniowego, to brak jest takiego zakresu pojęciowego dla terminu przestrzeni mieszkaniowej. Celem opracowania jest ukazanie różnego podejścia w literaturze do zrozumienia zakresu tych podstawowych pojęć oraz interpretacja relacji między środowiskiem mieszkaniowym i przestrzenią mieszkaniową, a także zaproponowanie definicji pojęcia przestrzeni mieszkaniowej i atrybutów ją charakteryzujących.(abstrakt oryginalny)

In the publications of geographers, sociologists and architects, dealing with housing issues, commonly used terms are: housing environment and housing space. At the same time, the authors in their publications generally do not specify the scope of used concepts and dependencies between these terms. While in the literature there are definitions of the housing environment, there is no such conceptual scope for the term of residential space. Therefore, the aim of the study is to illustrate the approaches to understanding the scope of these basic concepts in literature, how to interpret the relationship between the two terms -housing environment and housing space and to propose a definition of the concept of housingspace and attributes characterizing it.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bańka A., 2002, Społeczna psychologia środowiskowa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 2. Bartkowski T., 1969, Koncepcja środowiska geograficznego jako idea generalna geografii, "Przegląd Geograficzny", 41 (3): 537-540.
 3. Bartkowski T., 1986, Zastosowania geografii fizycznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 4. Bartnicka M., 1989, Wyobrażenia przestrzeni miejskiej Warszawy. Studium geografii percepcji, "Dokumentacja Geograficzna", 2, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 5. Bartoszek A., Gruszczyńska L.A., Szczepański M.S., 1997, Miasto i mieszkanie w społecznej świadomości, Katowice.
 6. Bierwiaczonek K., 2008, Percepcja i waloryzacja przestrzeni miasta. Studium porównawcze z socjologii przestrzeni na przykładzie Będzina, Cieszyna, Mikołowa i Żywca, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Mysłowice.
 7. Buttimer A., 1979, Erewhon or nowhere land, [w:] Gale S., Olsson G. (red.), Philosophy in Geography, Reidel, Dodrecht.
 8. Buttimer A., 1993, Geography and the human spirit, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London.
 9. Cesarski M., 2006, Mieszkalnictwo i osadnictwo w integracji europejskiej - możliwości i bariery, [w:] Żukowska K. (red.), Integracja europejska - nowe bariery czy trwały kryzys?, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa: 167-181.
 10. Cesarski M., 2012, Od funkcjonalnego mieszkania ku zrównoważonej przestrzeni zamieszkiwania - rola infrastruktury osadniczej, "Studia i Prace KES", 2 (10): 125-149.
 11. Cesarski M., 2014, Zrównoważona przestrzeń zamieszkiwania platformą regionalnej spójności społecznej - kontrowersje wokół perspektywy Unii Europejskiej, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, 35.
 12. Chmielewski J.M., 2001, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 13. Chojnicki Z., 1999, Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 14. Dąbrowska-Milewska G., 2010, Standardy urbanistyczne dla terenów mieszkaniowych - wybrane zagadnienia, "Architecturae et Artibus", 2: 17-31.
 15. Degórski M., 2004, Geografia fizyczna a społeczno-ekonomiczna w badaniach środowiska geograficznego, [w:] Chojnicki Z. (red.), Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 16. Degórski M., 2005, Środowisko przyrodnicze a środowisko geograficzne, [w:] Maik W., Rembowska K., Suliborski A. (red.), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie. Podstawowe idee i koncepcje w geografii, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 17. Domański R., 1982, Teoretyczne podstawy geografii ekonomicznej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 18. Douglas I., Hugget R., Robinson M., 2004, Companion encyclopedia of geography: the environment and humankind, Routledge.
 19. Dzieciuchowicz J., 2011a, Społeczne budownictwo mieszkaniowe w Łodzi - rozwój, zasoby mieszkaniowe i ich użytkownicy, [w:] Dzieciuchowicz J. (red.), Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego - wybrane problemy, "Space - Society - Economy", 10, Department of Spatial Economy and Spatial Planning, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 115-141.
 20. Dzieciuchowicz J., 2011b, Środowisko mieszkaniowe wielkiego miasta: przykład Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 1-219.
 21. Dzieciuchowicz J., Groeger L., 2017, Nowa przestrzeń mieszkaniowa, lofty i rezydencje Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 22. Dziewoński K., 1988, Teoretyczne problemy gospodarki przestrzennej, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 138, Warszawa.
 23. Encyklopedia powszechna PWN, 1996, T. 1-6, Warszawa.
 24. Flis J., 1985, Szkolny słownik geograficzny, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 25. Folta M., 2004, Metodyka heurystyczna w projektowaniu organizacji przestrzeni środowiska mieszkalnego, Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, "Architektura Mieszkaniowa", 4 (4): 67-71.
 26. Gale N., Golledge R.G., 1989, O subiektywnym dzieleniu przestrzeni, [w:] Bartnicka M. (red.), Geografia percepcji, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, 2: 29-50.
 27. Georgantis N., Barreda-Tarrazona I., 2000, Spatial economics and ecosystems. The interaction between economics and the natural environment, Wit Press, Southampton, Boston.
 28. Golka M., 1992, Egalitarne i elitarne postawy wobec przestrzeni mieszkalnej, [w:] Jałowiecki B., Libura H. (red.), Percepcja i waloryzacja środowiska naturalnego i antropogenicznego, Warszawa.
 29. Golledge R.G., 1976, Reality, process and the dialectical relation between man and environment, [w:] Gale S., Olsson G. (red.), Philosophy in geography, Reidel, Dordecht.
 30. Gottdiener M., 1994, The Social Production of Urban Space, 1-340.
 31. Gregory K., 2000, The changing nature of physical geography, Arnold, London.
 32. Gregory K., Johnston D., Pratt R.J., Watts G., Whatmore M., 2009, The Dictionary of Human Geography, Blackuel, Oxford-Mald.
 33. Groeger L., 2004, Waloryzacja przestrzeni mieszkaniowej (w opiniach klientów łódzkich biur obrotu nieruchomościami), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 34. Groeger L., 2013, Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 35. Groeger L., 2016, Zagospodarowanie miejskiej przestrzeni mieszkaniowej w aspekcie potrzeb społeczności lokalnych, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica", 24: 29-43.
 36. Gronostajska B., 2007, Kreacja i modernizacja przestrzeni mieszkalnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 37. Haggett P., 1983, Geography: a modern synthesis, Harper Int. Edition, New York.
 38. Hamm B., 1990, Wprowadzenie do socjologii osadnictwa, tłum. A. Rosłan, Książka i Wiedza, Warszawa.
 39. Heidegger M., 1974, Budować, mieszkać, myśleć, "Teksty", 6.
 40. Huguet M., 1983, Środowisko zamieszkania, [w:] Reuchlin M. (red.), Psychologia życia codziennego: 148-231.
 41. Jałowiecki B., 1988, Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Książka i Wiedza, Warszawa.
 42. Jałowiecki B., Szczepański M.S., 2006, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 43. Jaszczuk-Skolimowska B., 2009, Jakość struktur przestrzennych terenów wiejskich i małych miast w systemie planowania gminnego i lokalnego, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin.
 44. Jędrzejczyk D., 2004, Geografia humanistyczna miasta, Wydawnictwo Akademickie "Dialog".
 45. Kaczmarek S., 1996, Struktura przestrzenna warunków zamieszkania w Łodzi, "Szlakami Nauki", 23, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 46. Klima E., 2011, Przestrzeń religijna miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 47. Kobylarczyk J., 2013, Ocena jakości środowiska zamieszkania w wybranych miastach województwa podkarpackiego po okresie "transformacji" w pierwszej dekadzie XXI wieku, Politechnika Krakowska, Kraków.
 48. Kostrowicki A.S., 1992, System "człowiek - środowisko" w świetle teorii ocen, "Prace Geograficzne", 156, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
 49. Kostrowicki A.S., 1997, Przestrzeń - jej istota i zróżnicowanie, [w:] Kułtuniak J. (red.), Rzeki. Kultura - cywilizacja - historia, VI, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
 50. Leszczycki S., 1972, Pojęcie czynnika przestrzeni i jego rola we współczesnej gospodarce, [w:] Secomski K. (red.), Elementy teorii planowania przestrzennego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa: 5-32.
 51. Libura H., 1990, Percepcja przestrzeni miejskiej, "Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny", 31, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 52. Lisowski A., 2003, Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 53. Lisowski A., 2007, "Przestrzeń" i "percepcja" w transdyscyplinarnych badaniach miast - spojrzenie geografa, [w:] Madurowicz M. (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 54. Liszewski S., 1995, Przestrzeń turystyczna, "Turyzm", 5 (2): 87-103.
 55. Lynch K., 1960, The image of the city, MIT Press, Cambridge MA.
 56. Łukasiuk M., Jewdokimow M., 2014, Socjologia zamieszkiwania, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa.
 57. Madurowicz M., 2004, Absolutny wymiar przestrzeni miejskiej, [w:] Jędrzejczyk D. (red.), Humanistyczne oblicze miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 58. Maik W., 2004, Główne płaszczyzny między geografią fizyczną a geografią społeczno- -ekonomiczną, [w:] Chojnicki Z. (red.), Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 59. Majer A., 2010, Socjologia i przestrzeń miejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 60. Markowski T., 1999, Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 61. Marszał T., 2012, Miasto innowacyjne - koncepcja i uwarunkowania rozwoju, [w:] Makieła Z., Szromnik A. (red.), Miasto innowacyjne. Wiedza. Przedsiębiorczość. Marketing, "Studia KPZK PAN", 141, Warszawa: 7-18.
 62. Matczak A., 2014, Problematyka mieszkalnictwa w badaniach Profesora Jerzego Dzieciuchowicza, "Space -Society -Economy", 13: 107-126.
 63. Mayhew S., 1997, A Dictionary of Geography, Oxford University Press, Oxford-New York.
 64. Misiak W., 1993, Jakość życia w osiedlach miejskich, (No. 1424), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 65. Moore W.G., 1989, The Pengu in dictionary of geography, Penguin Books, New York.
 66. Niezabitowska E., Bartoszek A., Kucharczyk-Brus B., Niezabitowski M., 2012, Środowisko zamieszkania polskich seniorów - rozpoznanie problematyki w badaniach interdyscyplinarnych. Studia przypadków na wybranych przykładach, Katowice.
 67. Norberg-Schulz Ch., 2000, Bycie, przestrzeń i architektura, tłum. B. Gadomska, Murator, Warszawa.
 68. Nowicki J., 2004, Środowisko mieszkaniowe, cz. 1: Podstawy teoretyczne i aksjologiczne projektowania, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania: 1-154.
 69. Nurek S., 1982, Waloryzacja przestrzeni osiedli mieszkaniowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, 387, Katowice.
 70. Paasi A., 1991, Deconstructing regions: notes on the scale of spatial life, "Environment and Planing A", 23: 239-256. 66 Przewoźniak M., 1999, O badaniach struktury przestrzennej środowiska przyrodniczego w polskiej geografii fizycznej, [w:] Domański B., Widacki W. (red.), Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 71. Relph E., 1976, Place and placeressness. Pion, Brondesbury Park, London.
 72. Rembarz G., 2010a, Rola przestrzeni publicznej w odnowie i kształtowaniu miejskiego środowiska mieszkaniowego, [w:] Lorens P., Martyniuk-Pęczek J. (red.), Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast, Wydawnictwo Urbanista, Politechnika Gdańska, Gdansk: 138-156.
 73. Rembarz G., 2010b, Niemiecki współczesny model kształtowania miejskich struktur mieszkaniowych, "Architecturae et Artibus", 2 (3): 43-51.
 74. Rembowska K., 2000, Tożsamość lokalna i regionalna. Region Łódzki, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica", 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 3-9.
 75. Rochmińska A., 2013, Atrakcyjność łódzkich centrów handlowych oraz zachowania nabywcze i przestrzenne ich klientów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 1-302.
 76. Runge J., 2017, Przestrzeń społeczna miasta - dylematy geograficzno-metodologiczne, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica", 27: 99-109.
 77. Rykiel Z., Pirveli M., 2005, Przestrzeń a środowisko w geografii. Ujęcie krytyczne, [w:] Maik W., Rembowska K., Suliborski A. (red.), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 78. Sagan I., 2000, Miasto. Scena konfliktów i współpracy. Rozwój miast w świetle koncepcji reżimu miejskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 79. Schmieder A.A. (red.), 1970, A dictionary of basic geography, Allyn and Bacon Inc., Boston.
 80. Schneider-Skalska G., 2000, Czym było, czym jest i będzie środowisko mieszkaniowe?, [w:] Mieszkanie, dom, środowisko mieszkaniowe na przełomie wieków, "Zeszyty Naukowe", 7/00, Instytut Projektowania Urbanistycznego, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Kraków.
 81. Schneider-Skalska G., 2012, Zrównoważone środowisko mieszkaniowe, społeczne - oszczędne - piękne, Kraków.
 82. Simmel G., 2008, Socjologia przestrzeni, [w:] Pisma socjologiczne, tłum. M. Łukasiewicz, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 83. Skibniewska H., 1994, Modele mieszkalnictwa dla osób starszych i niepełnosprawnych, [w:] Środowisko zamieszkania a niepełnosprawni, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa: 24-38.
 84. Słownik języka polskiego PWN, 1978-1981, T. 1-3, Warszawa.
 85. Stachura E., 2014, Zrównoważone środowisko mieszkaniowe i jego wpływ na wzorce konsumpcji, "Konsumpcja i Rozwój", 3 (8): 61-72.
 86. Suliborski A., Wójcik M., 2016, Środowisko mieszkaniowe miasta jako przedmiot badań geografii osadnictwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 87. Tuan Y.F., 1987, Przestrzeń i miejsce, Warszawa.
 88. Turowski J., 1979, Środowisko mieszkalne w świadomości ludności miejskiej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 89. Wallis A., 1990, Socjologia przestrzeni, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 90. Walmsley D.J., Lewis G.J., 1997, Geografia człowieka, podejścia behawioralne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 91. Wejchert K., 1993, Przestrzeń wokół nas, Fibak Noma Press, Katowice.
 92. Wilczyński W., 2005, Ewolucja poglądów geograficznych na środowisko, [w:] Maik W., Rembowska K., Suliborski A. (red.), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie. Podstawowe idee i koncepcje w geografii, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 93. Włodarczyk B., 2009, Przestrzeń turystyczna - istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 94. Wojtanowicz J., 1998, Geografia a ochrona środowiska, "Przegląd Geograficzny", 70 (1-2): 3-10.
 95. Wolaniuk A., 2010, Uniwersytety i ich rola w organizacji przestrzeni, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 1-198.
 96. Wódz J., 1989, Przestrzeń w teorii i badaniach psychologicznych, [w:] Wódz J. (red.), Przestrzeń znacząca, Śląski Instytut Naukowy, Katowice.
 97. Wódz K., 1991, Praca socjalna w środowisku zamieszkania, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 98. Zaniewska H., 2006, Środowisko mieszkaniowe w Polsce w latach 1991-2005, [w:] Zaniewska H., Tokajuk A. (red.), Tendencje w kształtowaniu zabudowy mieszkaniowej współczesnych miast, Politechnika Białostocka, Wydział Architektury, Białystok.
 99. Ziółkowski J., 1972, Środowisko mieszkalne a cywilizacja, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 100. Zrałek M., 2000, Mieszkalnictwo i środowisko zamieszkania: polityka społeczna w okresie transformacji, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 101. Zrałek M., 2002, Środowisko mieszkalne współczesnego miasta, [w:] Słodczyk J. (red.), Demograficzne i społeczne aspekty rozwoju miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 102. Źróbek-Różańska A., Źróbek-Sokolnik A., Dynowski P., 2017, Czy mieszkańcy miast preferują tereny cenne przyrodniczo pod budowę domu pod miastem? Studium strefy podmiejskiej Olsztyna, "Prace Geograficzne", 149: 123-139.
 103. www.arch.pk.edu.pl.
Cited by
Show
ISSN
1733-3180
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1733-3180.26.01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu