BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rek Anna (Uniwersytet Łódzki), Kowalski Rafał (Pracownia Planowania Przestrzennego Teresa Brzozowska, Łódź)
Title
Wpływ lokalnej polityki przestrzennej na rozwój terenów mieszkaniowych - studium przypadku gminy Aleksandrów Łódzki
The Impact of Local Spatial Policy on Development on Residential Areas - Case Study of Aleksandrów Łódzki Commune
Source
Space - Society - Economy, 2018, nr 26, s. 65-84, rys., tab., wykr., bibliogr. 20 poz.
Przestrzeń - Społeczeństwo - Gospodarka
Issue title
Przestrzeń mieszkaniowa : Housing Space
Keyword
Polityka przestrzenna, Planowanie przestrzenne, Mieszkania, Zagospodarowanie przestrzenne
Spatial policy, Spatial planning, Dwellings, Spatial development
Note
streszcz., summ.
Country
Aleksandrów Łódzki
Aleksandrów Łódzki
Abstract
Nadpodaż terenów mieszkaniowych występuje niemal w każdej gminie w Polsce, a w gminach sąsiadujących z dużymi miastami zjawisko to jest szczególnie zauważalne. Gminy podmiejskie, często stają się sypialniami dużych miast, przez co ich rozwój przebiega monofunkcyjnie. Przyczynami tego zjawiska są lokalna polityka przestrzenna oraz mankamenty samego systemu planowania przestrzennego w Polsce. Celem artykułu jest sprawdzenie, jak prowadzona od 2000 roku polityka przestrzenna gminy Aleksandrów Łódzki, wpłynęła na rozwój terenów mieszkaniowych na jej obszarze. W pracy przeanalizowano stosowane przez gminę narzędzia planistyczne, omawiając ich pozytywne i negatywne aspekty.(abstrakt oryginalny)

Excess of residential areas is common in almost every commune in Poland, in municipalities adjacent to large cities, this situation is especially noticeable. Suburban municipalities often perform only residential function of large cities, their development proceeds monofunctionally. The reasons for this are the local spatial policy and shortcomings of the spatial planning system in Poland itself. The purpose of the article is to investigate how the spatial policy of the municipality of Aleksandrów Łódzki since 2000 has influenced the development of their residential areas. The work analyzed the planning solutions used by the Municipality of Aleksandrów Łódzki, discussing their positive and negative aspects.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Groeger L., 2016, Zagospodarowanie miejskiej przestrzeni mieszkaniowej w aspekcie potrzeb społeczności lokalnych, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica", 24, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 29-43.
 2. Kowalewski A., Mordasewicz J., Osiatyński J., Regulski J., Stępień J., Śleszyński P., 2014, Ekonomiczne straty i społeczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce - wybrane fragmenty raportu, Samorząd Terytorialny.
 3. Nowakowski M., 2013, Sto lat planowania przestrzeni polskich miast (1910-2010), Wydawnictwo Oficyna Naukowa, Warszawa.
 4. Rek A., 2018, Wpływ zmian ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na lokalną politykę przestrzenną - studium przypadku gminy Rzgów, "Space - Society - Economy", 23, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 55-73.
 5. Śleszyński P., Komornicki T., Solon J., Więckowski M., 2012, Planowanie przestrzenne w gminach, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa: 1-240.
 6. Śleszyński P., 2014, Procesy suburbanizacji w Polsce a polityka przestrzenna i regionalna, [w:] Wolaniuk A. (red.), Centra i peryferie w okresie transformacji ustrojowej, XXVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 7. Śleszyński P. (red.), 2013, Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego w gminach, "Biuletyn KPZK PAN", 252, Warszawa.
 8. Zborowski A., Raźniak P., 2013, Suburbanizacja rezydencjonalna w Polsce - ocena procesu, "Studia Miejskie", 9: 37-50.
 9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U., 1985, nr 14, poz. 60, z późn. zm.).
 10. Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 roku o działalności gospodarczej (Dz.U., 1988, nr 41, poz. 324).
 11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U., 1994, nr 89, poz. 415).
 12. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U., 2018, poz. 1945).
 13. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Aleksandrów Łódzki.
 14. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego oraz Plan Zagospodarowania Miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi przyjęty Uchwałą Sejsmiku Województwa Łódzkiego nr LV/679/18 z dnia 28.08.2018 roku.
 15. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Łódzki przyjęte Uchwałą nr XXVIII/281/01 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 18.04.2001 roku.
 16. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Łódzki przyjęte Uchwałą nr L/517/2013 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28.11.2013 roku.
 17. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Łódzki przyjęta Uchwałą nr XXVIII/283/16 z dnia 29.09.2016 roku.
 18. http://aleksandrowlodzki.bip.net.pl.
 19. http://www.aleksandrow.sipgminy.pl/
 20. https://bdl.stat.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1733-3180
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1733-3180.26.03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu