BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bołoz Ewa (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Kmak Małgorzata (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Title
Dynamika konwergencji polskich województw.
Convergence Dynamics in Polish Voivodships.
Source
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2018, nr 22, s. 9-19, rys., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Konwergencja, Polityka regionalna, Województwo, Polityka spójności
Convergence, Regional policy, Voivodship, Cohesion policy
Note
streszcz., summ
Abstract
Głównym celem artykułu jest analiza polityki spójności, oraz jej wpływuna dostępne środki społeczne, ekonomiczne i przestrzenne przeciwdziałające nadmiernemu zróżnicowaniu regionalnemupolskich województw.Poddając ocenieproblem badawczy należy skupić uwagę na ogólnej polityce rozwoju regionalnegooraz stopień jej wpływuna proces konwergencji (niwelowanie dysproporcji).Dla celów badawczych przeprowadzono wywiad internetowy, a także sięgnięto po dane zebrane przez Główny Urząd Statystyczny aby wskazać gdzie tkwi problem wzakresie efektywności wdrażania polityki spójności. W ciągu dwóch tygodni 49 osób zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego, w przedziale wiekowym od 18do 55 lat odpowiedziało na pytania związane z tematyką polityki spójności, polityki regionalnej oraz jednostek samorządu terytorialnego. W połączeniu z danymi GUS wyniki badań wskazują, że problem tkwi w jednostkach terytorialnych zlokalizowanych w granicach województwa. Polityka konwergencji województw podjęta w ramach poli-tyki regionalnej czy też w zakresie polityki spójności często prowadzi do osłabienia wewnętrznych mechanizmów rozwojowych ze względu na zróżnicowanie przestrzennej działalności człowieka. Nie oznacza to jednak, że nie przynosi korzyści. Wyniki badań wskazują, że wpływ jej instrumentów jest widoczny na rynku pracy, w infrastrukturze społecznej, transportowej czy środowiskowej, także w zakresie badań i rozwoju. Dla niwelacji dysproporcji przy jednoczesnym rozwoju województw, należy skupiać uwagę na kompleksowym rozwoju zewnętrznym i wewnętrznym, biorąc pod uwagę zarówno wymiar lokalny jak i regionalny. (abstrakt oryginalny)

The main aim of this article is toanalyze cohesion policy and its impact on available social,economic and spatial resources that counteract excessive regional differentiation of Polish voivodships. When assessing the research problem, it is necessary to focus attention on the general policy of regional development and its impact on the convergence process (reducingdisparities).For research purposes, an internet interview was conducted, and the data collected bythe Główny Urząd Statystyczny (GUS)were used -to indicate where the problem isin the field of effective implementation of cohesion policy. Within two weeks, 49 people who live in the Małopolskie Voivodeship, in the age range 18 to 55, answered questions related to the policy of cohesion policy, regional policy and local government units. In combination with GUSinformation, research results indicate that the problem is in territorial units located within the province.The survey also reveals that the biggest setback in the effective implementation of the cohesive politics is the way local territo-rial autonomies function. In Poland, however, local governments have not yet estab-lished the two-fold purpose. This means the process of convergence cannot be seen as success, and very often it actually brings quite opposite effects. Although total conver-gence of voivodship is impossible due to the territorial differences, some positive influ-ence of the convergence can be seen in other areas of social life, e.g.: social, transport or environmental infrastructure or employment. In order to maintain the constant growth and development of all voivodships in Poland, bothlocal and regional governments need to focus on the implementation of 'growing together' through internal and external development. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babiak J., Polityka strukturalna jako czynnik wyrównywania dysproporcji rozwojowych krajów Unii Europejskiej, (w:), J. Babiak (red.), Fundusze Unii Europejskiej -doświadczenia i perspektywy, Wyd. Studio Emka,Warszawa 2006.
 2. Chądzyńska E., Powiązania funkcjonalne dużego miasta i aglomeracji zotoczeniem regionalnym w kontekście dostępności przestrzennej (przykład Szczecina), "Studia Miejskie",t. 14, 2014.
 3. Churski P., Obszary problemowe w Polsce z perspektywy celów polityki regionalnej Unii Europejskiej, Włocławek 2004.
 4. Dorożyński T., Ekonomiczne przesłanki realizacji unijnej polityki spójności, (w:), M. Bańka, F. Gołembski, Fundusze Unii Europejskiej arozwój społeczno-gospodarczy Polski, Warszawa 2010.
 5. Działek J., Skalska O., Raport z badania podaży w Małopolsce realizowanego w ramach projektu Wzmacnianie regionalnej strategii innowacji -RIS Małopolska, Kraków 2006.
 6. Gawlikowska-Heuckel K., Wzrost gospodarczy a procesy konwergencji i polaryzacji regionalnej,Sopot 2002.
 7. Gawlikowska-Hueckel K., Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej.Konwergencja czy polaryzacja?, Gdańsk 2003.
 8. GłównyUrząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-latach-1990-2018,4,1.html (01.08.2018).
 9. Główny Urząd Statystyczny, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/wykres(01.08.2018).
 10. Kisiel S., Nieprawidłowe wykorzystanie środków unijnych. Aspekty prawno-kryminologiczne, Olsztyn 2014.
 11. Klasik A., Strategia konkurencyjna regionu, (w:), A. Klasik, F. Kuźnik (red.), Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach,Katowice 2001.
 12. Ministerstwo Finansów, https://www.finanse.mf.gov.pl/zadluzenie-sektora-finansow-publicznych(01.08.2018).
 13. Piontek B.,Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, Warszawa 2002.
 14. Szlachta J. (red.), Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2000.
 15. Tomaszewski K.,Regiony w procesie integracji europejskiej, Kraków 2007.
 16. Tondl G., Convergence after divergence? Regional Growth in Europe, Wien-New York 2001.
Cited by
Show
ISSN
2300-1232
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu