BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Masierek Edyta (Uniwersytet Łódzki)
Title
Lofty "U Scheiblera" w Łodzi z perspektywy mieszkańców najbliższego otoczenia
Lofts "u Scheiblera" in Lodz from the Perspective of the Inhabitants of the Immediate Surroundings
Source
Space - Society - Economy, 2018, nr 26, s. 85-102, fot., rys., tab., wykr., bibliogr. 22 poz.
Przestrzeń - Społeczeństwo - Gospodarka
Issue title
Przestrzeń mieszkaniowa : Housing Space
Keyword
Tereny poprzemysłowe, Rewitalizacja urbanistyczna, Rewitalizacja, Krajobraz miasta
Post-industrial areas, Urban revitalization, Revitalization, City landscape
Note
streszcz., summ.
Country
Łódź
Lodz
Abstract
Łódź ze względu na specyfikę i historię posiada w swej przestrzeni wiele obszarów i obiektów poprzemysłowych, które często znajdują się w bardzo atrakcyjnych lokalizacjach w mieście. Dzięki inwestycjom prywatnym i publicznym, część z nich otrzymuje "nowe życie" i znaczenie w tkance miejskiej. W Łodzi zrealizowano wiele projektów, przedmiotem których jest zagospodarowanie terenów pofabrycznych, nierozerwalnie związanych z tożsamością i krajobrazem miasta. Jednym z nich były lofty "U Scheiblera", czyli adaptacja zabytkowej XIX-wiecznej przędzalni na cele mieszkaniowe z uzupełniającą funkcją handlowo-usługową (2005-2010). Artykuł ma na celu zaprezentowanie opinii mieszkańców na temat ww. projektu i jego wpływu na najbliższe otoczenie. Przedstawia wyniki badań kwestionariuszowych przeprowadzonych w 2017 roku wśród osób zamieszkujących w odległości do 500 m od loftów..(abstrakt oryginalny)

Due to its unique character and industrial history, in Lodz, there are many post-industrial buildings and spaces within the urbanized area of the city, which are located most often in very attractive settings. Following the private and public sector investments many of those places are being restored and play a new role in urban landscape. Many of those "industrial-areas-revitalisation" projects ongoing in Lodz are associated with locations inextricably associated with the local identity and scenery of the city. One of those projects was the revitalization of the Scheibler factory area. Within this undertaking the buildings of the 19th century yarn factory were turned into housing estate (lofts "U Scheiblera") with additional commercial facilities (2005-2010). The paper summarises the results of the questionnaire research undertaken in 2017 amongst residents living in the area of 500 m away from the lofts "U Scheiblera" and presents their opinions and feedback about the influence of this revitalization project on the surrounding of the old factory.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Denis M., 2017, Tereny poprzemysłowe w dobie zrównoważonego rozwoju, "Studia Miejskie", 26, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego: 25-37.
 2. Groeger L., Dzieciuchowicz J., 2016, Nowa przestrzeń mieszkaniowa. Lofty i rezydencje w Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 3. Gruszczyński L.A., 2003, Kwestionariusze w socjologii. Budowa narzędzi do badań surveyowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 4. Gubański J., 2008, Obszar poprzemysłowy w strukturze miasta, "Czasopismo Techniczne Architektura", 105 (6-A), Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej: 332-337.
 5. Kaczmarek S., 2001, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 6. Kaczmarek S., 2010, Proces rewitalizacji terenów poprzemysłowych a organizacja przestrzeni miejskiej Łodzi, [w:] Markowski T., Kaczmarek S., Olenderek J. (red.), Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Łodzi, "Studia KPZK PAN", 132, Warszawa: 7-17.
 7. Kobojek G., 1997, Łódź. Promocja Miasta, Informator Miejski, "Marrow" S.A. Autorska Agencja Promocji, Łódź: 22-23.
 8. Kotlicka J., 2008, Atlas Miasta Łodzi, Plansza LXIII: Rozwój terenów poprzemysłowych Łodzi.
 9. Latosińska J., 2010, Rozmieszczenie obszarów poprzemysłowych na terenie Łodzi i ich wartość kulturowa, [w:] Markowski T., Kaczmarek S., Olenderek J. (red.), Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Łodzi, "Studia KPZK PAN", 132, Warszawa: 19-40.
 10. Maciejewska A., Turek A., 2012, Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych i poprzemysłowych jako kierunek zrównoważonego rozwoju miast, [w:] Maciejewska A. (red.), Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju, "Studia KPZK PAN", 142, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN: 465-476.
 11. Palicki S., Rącka I., 2016, Influence of Urban Renewal on the Assessment of Housing Market in the Context of Sustainable Socioeconomic City Development, [w:] Garcia L. i in. (red.), Smart City 360°, Part of the Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering Book Series LNICST, 166, Springer, Cham: 851-860.
 12. Piech M., 2004, Przemiany funkcjonalne terenów przemysłowych w latach 1988-1996 (w granicach kolei obwodowej), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 13. Popławska I., 1973, Architektura przemysłowa Łodzi w XIX wieku, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa: 21-39.
 14. Sieracka-Nowakowska B., 1999, Rozwój przestrzenny Łodzi przemysłowej u progu XXI wieku w oparciu o dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe, Monografie Politechnika Łódzka, Łódź.
 15. Szafrańska E., 2010, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych Łodzi w opinii mieszkańców miasta, [w:] Markowski T., Kaczmarek S., Olenderek J. (red.), Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Łodzi, "Studia KPZK PAN", 132, Warszawa: 41-67.
 16. Szewczyk M., Ciesielska M., 2010, Podstawy statystyczne badań marketingowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole: 99-102.
 17. Turek A., 2013, Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych na cele mieszkaniowe, Kwartalnik Problemy Rozwoju Miast, 1/2013, Instytut Rozwoju Miast: 71-86.
 18. Zbiegieni A., 2009, Wyzwanie czasu - od adaptacji i rewitalizacji do tworzenia centrów interpretacji dziedzictwa przemysłowego, [w:] Januszewski S. (red.), Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola, cz. I, Materiały z konferencji, Warszawa, 4-5.06.2009 r., Fundacja Hereditas, Warszawa.
 19. Uchwała Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi.
 20. Uchwała Nr XLV/843/12 rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie przyjęcia "Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Księżego Młyna".
 21. Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U., 2015, poz. 1777).
 22. https://loftaparts.pl/historia_pl/.
Cited by
Show
ISSN
1733-3180
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1733-3180.26.04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu