BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chamier Gliszczyńska Bogusława (Politechnika Koszalińska), Czachorowska Natalia (Politechnika Koszalińska)
Title
Koncepcja funkcjonowania klastrów na przykładzie Białostockiego Klastra Seanergia - studium przypadku.
Concept of Cluster Functioning on The Example of Seanergia Cluster - Study Case.
Source
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2018, nr 22, s. 21-36, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Innowacyjność, Współpraca, Innowacyjność przedsiębiorstw
Innovative character, Cooperation, Enterprise innovation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem artykułu jest koncepcja klastrów, która stanowi ważny element regionalnych systemów innowacji. Klastry jako innowacyjność dla przedsiębiorstw to przede wszystkim współpraca oraz rozwój pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Klastry to stosunkowo nowy element, który odgrywa zasadniczą rolę w rozwijaniu możliwości regionalnego biznesu. Celem artykułu jest przedstawienie funkcjonowania klastrówna przykładzie bałtyckiego klastra sEaNERGIA obejmującego województwo zachodniopomorskie i pomorskie. W przeprowadzonych badaniach przyjęto hipotezę, iż klastry wpływają pozytywnie na przepływ wiedzy i wdrażane innowa-cje oraz na zrównoważony rozwój regionu. Zastosowana metoda badawcza opiera się na analizie literatury naukowej oraz przeglądzie materiałów opublikowanych on-line, poświęconych przedstawionej tematyce. Analizy dowiodły, iż klastry budują pozytywne warunki dla rozwoju nowych i innowacyjnych rozwiązań, wprowadzania na rynek nowych produktów i technologii. Zauważono bardzo dynamiczny rozwój klastrów regio-nalnych. (abstrakt oryginalny)

The subject of the article is a cluster concept that is an important element of regional innovation systems. Clusters as innovativenessfor business are most of all meant as cooperation and development between business entities. Clusters are a relatively new element that plays a fundamental role in developing possibilities of a regional business. The aim of this article is to introduce the cluster functioning, basing on the example of Baltic cluster sEaNERGIA that covers West Pomeranian and Pomeranian voivodeships. The conducted research assumes the hypothesis that clusters positively influence the flow of knowledge and implemented innovations as well as the sustainable development of the region.Adopted research method is based on the analysis of scientific literature and the overview of materials published online which relate to the topic. Analyses have proven that clusters create positive conditions for development of new and innovative solutions, introducing new products and technologies in the market. A very dynamic development of regional clusters has been observed. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Gorynia M., Jankowska B.,Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Diffin, Warszawa2008.
 2. Grzybowski M., Nogalski B., Klastery przemysłowo-usługowe metodyka projektowania i organizowania w regionach zagrożonych wysokim bezrobociem strukturalnym, Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Morskiego, Gdańsk2005.
 3. John C.H., Pouder R.W., Technology clusters versus industry clusters: resources, networks, and regional advantages, "Growth Change", z. 37, nr 2, 2006.
 4. Lis A.M, Lis A., Zarządzanie kapitałami w klastrach. Kapitał społeczny, kulturowy, ekonomiczny i symboliczny w strukturach klastrowych, Diffin, Warszawa2014.
 5. Michalski E., Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
 6. Morieux Y.,Nicole R.,Unleashing Winnig Behavior, Boston Consulting Group 2004.
 7. Porter M., On Competition, Harvard Business School Publishing, Boston 2009.
 8. Rosenfeld S.A. Creating Smart Systems. A Guide to Cluster Strategies in Less Favored Regions, A Report,European Union-Regional Innovation Strategies, Regional Technology Strategies, Carrboro, North Carolina 2002.
 9. Staszewska J, Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym, Diffin, Warszawa 2009.
 10. http://klastermorski.com.pl/?page_id=18 (10.04.2018).
 11. https://web.archive.org/web/20121011231710/http://libredocs.com/pl/PL/planmarketingowy.html# (12.04.2018).
 12. http://www.sea-development.pl/#!/klaser_seanergia(30.08.2018).
 13. https://powiat.kolobrzeg.pl/strona-114-baltycki_klaster_seanergia.html (12.04.2018).
Cited by
Show
ISSN
2300-1232
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu