BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sikora-Fernandez Dorota (Uniwersytet Łódzki)
Title
Deprywacja mieszkaniowa w Polsce na podstawie wybranych czynników
Housing Deprivation in Poland Based on Selected Factors
Source
Space - Society - Economy, 2018, nr 26, s. 103-116, tab., wykr., bibliogr. 20 poz.
Przestrzeń - Społeczeństwo - Gospodarka
Issue title
Przestrzeń mieszkaniowa : Housing Space
Keyword
Mieszkania, Infrastruktura, Ubóstwo
Dwellings, Infrastructure, Poverty
Note
streszcz., summ.
Abstract
Deprywacja mieszkaniowa (ubóstwo mieszkaniowe) jest definiowana jako akumulacja niedostatków w podstawowych warunkach mieszkaniowych. Warunki mieszkaniowe w Polsce, mierzone m.in. za pomocą takich wskaźników, jak przeludnienie mieszkań, brak wyposażenia mieszkań w podstawową infrastrukturę techniczną czy ich walory funkcjonalne, są jednymi z najgorszych w Unii Europejskiej. Analiza zmian w poziomie ubóstwa mieszkaniowego w Polsce możliwa jest w oparciu o badanie warunków mieszkaniowych. Na potrzeby artykułu wybrano czynniki związane z brakiem podstawowej infrastruktury w mieszkaniach oraz czynniki ekonomiczne. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Jego celem jest analiza poziomu deprywacji mieszkaniowej w Polsce na podstawie wybranych czynników.(abstrakt oryginalny)

Housing deprivation (housing poverty) is defined as the accumulation of shortcomings in basic housing conditions. Housing conditions in Poland, measured inter alia by such indicators as overpopulation of flats, lack of housing equipment in the basic technical infrastructure or their functional qualities, are among the worst in the European Union. An analysis of changes in the level of housing poverty in Poland is possible based on the study of housing conditions. For the purposes of the articles, factors related to the lack of basic infrastructure in apartments and economic factors were selected. The article is of a theoretical and empirical nature. Its purpose is to analyze the level of housing deprivation in Poland based on selected factors.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andrzejewski A., 1987, Polityka mieszkaniowa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa: 1-319.
 2. Bogatsi obywają się bez własnego M, https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/bogatsi-obywaja-sie-bez-wlasnego-m/ (dostęp: wrzesień 2018).
 3. Gospodarka mieszkaniowa w 2016 r. Informacje i opracowania statystyczne, 2017, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 4. Dzieciuchowicz J., 2011, Środowisko mieszkaniowe wielkiego miasta. Przykład Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 5. Kozera A., Stanisławska J., Głowicka-Wołoszyn R., 2017, Zjawisko ubóstwa mieszkaniowego w krajach Unii Europejskiej, "Wiadomości Statystyczne", LXII 1 (668): 77-89.
 6. Lis P., 2015, Cykle mieszkaniowe. Rola rynku i państwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 7. Marszał T., 1999, Zróżnicowanie i kierunki rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce, [w:] Budownictwo mieszkaniowe w latach 90. - zróżnicowanie przestrzenne i kierunki rozwoju, "Biuletyn KPZK", 190, Warszawa: 21-22.
 8. Nowa Agenda Miejska, 2016, http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Polish.pdf (dostęp: wrzesień 2018).
 9. Prajsnar A., 2018, Równość sposobem na mieszkaniową biedę?, https://forsal.pl/artykuly/ 1235158, rownosc-sposobem-na-mieszkaniowa-biede.html (dostęp: październik 2018).
 10. Siedlecka A., Smarzewska A., 2013, Warunki mieszkaniowe jako miernik obiektywnej jakości życia osób niepełnosprawnych, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", 102: 155-166.
 11. Sytuacja gospodarstw domowych w 2017 roku w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, http://stat.gov.pl (dostęp: wrzesień 2018).
 12. Warunki mieszkaniowe w Polsce w 2017 r. Informacje sygnalne, 2018, Główny Urząd Statystyczny.
 13. Zaniewska H., Thiel M., 2009, Mieszkaniowe obszary problemowe w Polsce, "Architecturae et Artibus", 1: 99-107.
 14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Dz.U., nr 75, poz. 690).
 15. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianach Kodeksu Cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 roku (Dz.U., nr 71, poz. 733).
 16. Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku (Dz.U., nr 85, poz. 388).
 17. http://stat.gov.pl.
 18. https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/data/main-tables.
 19. https://www.feantsa.org.
 20. https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/bogatsi-obywaja-sie-bez-wlasnego-m/.
Cited by
Show
ISSN
1733-3180
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1733-3180.26.05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu