BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cieślik Ewa
Title
Chińska droga - przemiany gospodarcze w Chińskiej Republice Ludowej
The Chinese Road - Economic Transition in the People's Republic of China
Source
Toruńskie Studia Międzynarodowe, 2007, nr 1 (1), s. 7-20, tab., wykr., bibliogr. 13 poz.
Torun International Studies
Keyword
Przekształcenia systemowe w gospodarce, Reformy gospodarcze, Procesy gospodarcze, Rozwój gospodarczy
Systemic transformations in the economy, Economic reforms, Economic process, Economic development
Note
streszcz., summ.
Country
Chińska Republika Ludowa
People's Republic of China
Abstract
Od momentu proklamowania Chińskiej Republiki Ludowej w 1949 roku, gospodarka kraju przeszła przez dwa długofalowe etapy - gospodarkę planowaną oraz transformację z systemu ekonomii centralnie planowanej w socjalistyczną gospodarkę rynkową. Ekonomia realnego socjalizmu nie stwarzała odpowiednich bodźców do wzrostu gospodarczego. System ten doprowadził chińską ekonomię do kryzysu gospodarczego. Od kiedy Chiny zaczęły wdrażać program Czterech Modernizacji, wzrost gospodarczy osiąga rocznie przeciętnie poziom 9,5%, a standard życia ludności się poprawia. Chińską ścieżkę transformacji określa się mianem nadzwyczajnego sukcesu. W poniższym artykule przeanalizowano proces oraz skutki przekształceń gospodarczych Chin, które ewoluowały w czterech stadiach reform. (abstrakt oryginalny)

Since the establishment of the Peoples Republic of China in 1949, its economy has passed through two long term stages - planned economy and transition from a planned to a socialist market system. The real socialism system implemented weak incentive tools for economic growth. This situation led the Chinese economy to the considerable economic depression. Since 1978, when China launched its "Four Modernizations" reform process, growth has averaged 9,5% annually and the standard of living has improved. So far the Chinese path of transition has been a remarkable success. This paper provides accounts and results of this process which evolved in the four stages of the reforms. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. Przemiany polityczne i społeczne, pod red. K. Gawlikowskiego, ISP PAN, TRIO, Warszawa 2004.
 2. China: Statistical System in Transition, World Bank, Washington D.C. 1992.
 3. Chiny w stosunkach międzynarodowych, pod red. K. Iwańczuka, A. Ziętek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003.
 4. Chiny. Przemiany państwa i społeczeństwa w okresie reform 1978-2000, pod red. K. Tomala, TRIO, Warszawa 2003.
 5. Dziak W.J., Chiny, wschodzące supermocarstwo, ISP PAN, Warszawa 1996.
 6. Go West Policy Has Mixed Result, "China Daily" 2006 (http://www.chinadaily.com.cn/chi- na/2006-1 l/24/content_74l714.htm).
 7. Hang W., Ideology andEconomic Reform under DengXiaoping 1978-1993, Graduate Institute of International Studies, Genewa 1996.
 8. Key Indicators of Developing Asian and, Pacific Countńes 1996, Asian Devełopment Bank, Oxford University Press, Oxford 1996.
 9. Key Indicators oj Developing Asian and Pacific Countries 2005, Asian Development Bank, Oxford University Press, Oxford 2006.
 10. Kofman J., Roszkowski W, Reformy systemowe w Chinach, "Studia Polityczne" 1994, nr 3.
 11. Nolan P., Ash R., Chinas Economic on the Eve of Reform, "The China Quarterly" 1995, No. 144.
 12. Qian Y., The Process of Chinas Market Transition (1978-98), "Journal of Institutional and Theoretical Economics", 9-11 June 1999, Wallerfangen/Saar, Germany.
 13. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarkach Azji Pacyfiku, pod red. K. Starzyka, Sem- per, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1689-8168
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/TIS.2007.001
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu