BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lisowski Andrzej (Uniwersytet Warszawski)
Title
Zbyszko Chojnicki. Jak można być strażnikiem ładu intelektualnego w epoce kryzysu nauki
Zbyszko Chojnicki. How Can You be the Guardian of the Intellectual Order in the Age of Science Crisis
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2018, nr 43, s. 25-39, bibliogr. 48 poz.
Keyword
Metodologia badań, Geografia, Pracownicy naukowi, Przegląd dorobku naukowego
Research methodology, Geography, Academic staff, Overview of scientific achievements
Note
Streszcz., summ.
Chojnicki Zbyszek
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja roli prof. Zbyszka Chojnickiego w kształtowaniu programu metodologicznego polskiej geografii społeczno-ekonomicznej i próba oceny ewolucji jego autorytetu naukowego w okresie paradygmatycznym i postparadygmatycznym rozwoju dyscypliny. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the role of Professor Zbyszko Chojnicki in shaping the methodological program of Polish socio-economic geography and an attempt to evaluate the evolution of his scientific authority in the paradigmatic and post-paradigmatic period of the discipline's development. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bauman Z. 1991. Socjologiczna teoria postmoderny. [W:] A. Zeidler-Janiszewska (red.), Postmodernizm w perspektywie filozoficzno-kulturoznawczej. Instytut Kultury, Warszawa, s. 7-25.
 2. Benda J. 2014. Zdrada klerków. Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa.
 3. Bocheński J. 1993. Co to jest autorytet? [W:] Logika i filozofia. Wybór pism. WN PWN, Warszawa, s. 187-324.
 4. Burt 2005. General/particular. [W:] N. Castries, A. Rogers, D. Sherman (red.), Questioning geography. Fundamental Debates. Blackwell Publishing, Malden-Oxford, s. 117-130.
 5. Chojnicki Z. 1957. Ocena dorobku geografii transportu. Przegląd Geograficzny, 29: 317-321.
 6. Chojnicki Z. 1961. Metody matematyczno-statystyczne w geografii ekonomicznej. Przegląd Geograficzny, 33: 616-629.
 7. Chojnicki Z. 1970. Podstawowe tendencje metodologiczne współczesnej geografii ekonomicznej. Przegląd Geograficzny, 42(2): 199-212.
 8. Chojnicki Z. 1973. Założenia i perspektywy rozwoju geografii ekonomicznej. Przegląd Geograficzny, 45: 3-27.
 9. Chojnicki Z., Czyż T. 1978. Analiza systemowa w geografii. Czasopismo Geograficzne, 49: 265-286.
 10. Chojnicki Z. 1985. Orientacje filozoficzno-metodologiczne geografii - ich koncepcje i modele. Przegląd Geograficzny, 57: 255-281.
 11. Chojnicki Z. 2000. Filozofia nauki, orientacje, koncepcje, krytyki. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 12. Chojnicki Z. 2001. Dualizm metodologiczny w geografii społeczno-ekonomicznej. [W:] H. Rogacki (red.), Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, s. 17-25.
 13. Chojnicki Z. 2002. Wyjaśnienie geografii społeczno-ekonomicznej w ujęciu relacjonistycznym. [W:] H. Rogacki (red.), Możliwości i ograniczenia zastosowań metod badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 11-23.
 14. Chojnicki Z. 2004, Podstawy filozoficzne geografii - jakiej filozofii potrzebuje geografia. [W:] Z. Chojnicki (red.). Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 191-207.
 15. Chojnicki Z. 2009. Nauka jako system społeczno-poznawczy. [W:] R. Maciołek, W. Maik, K. Sikora (red.), Problemy nauki i szkolnictwa wyższego. WSG, Bydgoszcz, s. 17-39.
 16. Chojnicki Z. 2010. Model empiryczno-naukowy geografii. [W:] Koncepcje i studia metodologiczne i teoretyczne w geografii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 81-103.
 17. Chojnicki Z., Wróbel A. 1967. Rola i charakter badań teoretycznych w geografii ekonomicznej. Przegląd Geograficzny, 39: 103-113.
 18. Chojnicki Z., Wróbel A. 1977. Geografia jako nauka w dobie rewolucji naukowo-technicznej. Przegląd Geograficzny, 49: 239-246.
 19. Dembiński M. 2011. O "autorytecie wsobnym" kreowanym przez "strażnika braku": przemyślenia na marginesie książki L. Witkowskiego "Wyzwania autorytetu w praktyce i kulturze symbolicznej". Studia z Teorii Wychowania, 2/1: 36-52.
 20. Fayerabend P.K. 1996. Przeciw metodzie. Siedmioróg, Wrocław.
 21. Goćkowski J. 1984. Autorytety świata uczonych. PIW, Warszawa.
 22. Goćkowski J. 1996. Ethos nauki i role uczonych. Secesja, Kraków.
 23. Grzeszczak J. 2011. Osieczna i krajobraz po Osiecznej (w związku z konferencją w sprawie geografii ekonomicznej 28 XI-1 XII 1955 r.). Przegląd Geograficzny, 83: 557-564.
 24. Harvey D. 1969. Explanation in geography. Edward Arnold, London.
 25. Hołówka T. 1986. Myślenie potoczne. Heterogeniczność zdrowego rozsądku. PIW, Warszawa.
 26. Johnston R.J. 1997. Geography & Geographers. Anglo-American Human Geography since 1945. Arnold, London.
 27. Kleszcz R. 2013. Ajdukiewicz: nauki humanistyczne, antynaturalizm, metodologia rozumiejąca. Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, R. 22(4): 489-512.
 28. Kobylarek A. 2016. Uniwersytet wobec konieczności paradygmatycznej zmiany. AW ARGI SC, Wrocław.
 29. Kuczyński J. 1990. Różnorodność i jedność nauk jako podstawa uniwersalizmu. [W:] W. Krajewski, W. Strawiński (red.), O uniwersalności i jedności nauki. Centrum Uniwersalizmu UW, Warszawa, s. 271-315.
 30. Leszniewicz T. 2013. Autorytet w nauce a proces wytwarzania wiedzy. Przegląd Badań Edukacyjnych, 16: 53-64.
 31. Lisowski A. 2016. Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej. [W:] A. Suliborski (red.), Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa. WUŁ, Łódź, s. 49-68.
 32. Maik W. 2014. Refleksje dotyczące rozwoju polskiej geografii społeczno-ekonomicznej. Komentarz po trzydziestu latach od konferencji w Rydzynie. [W:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Dorobek polskiej geografii po konferencji w Rydzynie. Ocena krytyczna. WUŁ, Łódź, s. 219-242.
 33. Mikołejko A. 1991. Poza autorytetem? Polskie społeczeństwo w sytuacji anomii. KeyTex, Warszawa.
 34. Motycka A. 1998. Twórcze i odtwórcze czynności w nauce. [W:] A. Motycka (red.), Wiedza a podmiotowość. Wyd. IFiS PAN, Warszawa, s. 143-153.
 35. Perzanowski J. 1989. Logika a filozofia. [W:] J. Perzanowski (red.), Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii. PWN, Warszawa, s. 229-261.
 36. Planck M. 1970. Pozytywizm a realny świat zewnętrzny. [W:] Jedność fizycznego obrazu świata. Wybór pism filozoficznych. Książka i Wiedza, Warszawa, s. 143-162.
 37. Ratajczak W. 2018. Wypowiedź w panelu dyskusyjnym pt. "Dziedzictwo naukowe Profesora Zbyszka Chojnickiego i jego rola w rozwoju polskiej geografii", konferencja naukowa 11-12 czerwca 2018 r. dedykowana pamięci Profesora Zbyszka Chojnickiego, inspiratora i twórcy programu metodologicznego polskiej geografii. WNGiG UAM, Poznań.
 38. Rorty R. 1982. Consequences of pragmatism. Harvester, New York.
 39. Rykiel Z. 2010. Socjologia a teoria geografii. [W:] Z. Rykiel (red.), Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 199-203.
 40. Rykiel Z. 2012. Rydzyna: the anatomy and symbolism of a scientific counter-revolution. Social Space 4(2): 135-153.
 41. Sady W. 2000. Metodologia naukowych programów badawczych Imre Lakatosa. [W:] Spór o racjonalność naukową od Poincarégo do Laudana. Monografie FNP, Wrocław, s. 232-265.
 42. Saltelli A., Funtowicz S. 2017. What is science crisis really about? Futures, 91: 5-11.
 43. Sierotowicz T. 1997. Realizm w kontekście nauki. Filozofia Nauki, V(1): 27-38.
 44. Szacki J. 1981. O szkołach naukowych (zarys problematyki). [W:] J. Gockowski, A. Siemianowski (red.), Szkoły w nauce, KN PAN, ZN im. Ossolińskich, Wrocław, s. 11-32.
 45. Witkowski L. 2009. Wyzwania autorytetu w praktyce społecznej i kulturze symbolicznej (przechadzki krytyczne w poszukiwaniu dyskursu dla teorii). Impuls, Kraków.
 46. Woleński J. 1985. Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska. PWN, Warszawa.
 47. Woleński J. 2005. Lwowsko-warszawska szkoła. [W:] Powszechna encyklopedia filozofii. T. VI, s. 590-598.
 48. Znaniecki F. 1984. Społeczne role uczonych. Pisma wybrane. PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu