BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czornik Małgorzata (University of Economics in Katowice, Poland)
Title
Miejskość dóbr wspólnych. Refleksje nad adaptowaniem koncepcji Common-Pool Resources
Urbanity of Common Goods. Reflection on Adaptativness Theory of Common-Pool Resources
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2018, nr 43, s. 71-82, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Miasto, Dobro wspólne
City, Common good
Note
JEL Classification: R11, H19, E69.
Streszcz., summ.
Abstract
Koncepcja dóbr wspólnych (Common-Pool Resources, CPR) jest przedmiotem zainteresowania wielu badaczy. Od lat zaobserwować można również próby jej zaadaptowania do różnych warunków, innych niż opisane przez E. Ostrom. Celem artykułu jest przedstawienie autorskich zastrzeżeń do jej wykorzystywania w realiach miejskich, które mogą być ekonomicznym wkładem w rozwój badań nad użytecznością i warunkami tworzenia dóbr wspólnych. Specyfika miast, w tym przyczyny ich powstania i ewoluowania funkcji, sprawia, że bezkrytyczne adaptowanie jednego z najważniejszych rezultatów pracy noblistki, jakimi są zasady projektowania instytucji pomagających w podtrzymywaniu istnienia i dobrego gospodarowania CPR, wydaje się mocno ograniczone. Ponowoczesne popularyzowanie postaw wspólnotowych skłania jednak do pogłębiania badań nad ekonomicznymi konsekwencjami ich powstawania i aktywności. (abstrakt oryginalny)

The theory of Common-Pool Resources (CPR) is subject of interest for many researchers. For years, we can also observed many efforts to adapt its conclusion to different conditions, another then had been written by E. Ostrom. The main objective of the paper is making of objections to use this theory in urban realities. Cities specific conditions, like causes of rising and evolving their functions, make very difficult and limited unconditional adaptation of Ostrom's eight "design principles" of stable local common pool resource management. Popularization of commoning, inspired by postmodernity, engages further researches on economic consequences of rising and activity urban communities. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czornik M. 2012. Konsumpcja miejska. Ekonomiczne refleksje nad ewoluowaniem funkcji miejskich. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 2. Czornik M., Twardzik M. 2014. Resilience in socio-cultural structures of Katowice and Bytom. [W:] A. Drobniak (red.), Urban resilience concept and post-industrial cities in Europe. HELION SA Published Group, Katowice.
 3. Etzioni A. 1996. The New Golden Rule. Community and Morality in Democratic Society. Basic Books, New York.
 4. Foster S.R., Iaione C. 2016. The city as a commons. Yale Law and Policy Review, 34.
 5. Foster S.R., Iaione C. 2017. Ostrom in the City: Design Principles and Practices for the Urban Commons. Forthcoming in the Routlegde Handbook of Study of the Commons (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3130087 oraz https://www.thenatureofcities.com/2017/08/ 20/ostrom-city-design-principles-urban-commons; dostęp: maj 2018).
 6. Gawkowska A. 2004. Komunitaryzm. [W:] B. Szlachta (red.), Słownik społeczny. Wydawnictwo WAM, Kraków.
 7. Harvey D. 2012. Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja. Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa.
 8. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 9. Iaione Ch. 2016. The CO-City: Sharing, Collaborating, Cooperating, and Commoning in the City. American Journal of Economics and Sociology, 75, 2.
 10. Lefebvre H. 1967. Le droit à la ville. L'Homme et la société, 6.
 11. Lefebvre H. 2012. Prawo do miasta. Przekład E. Majewska, Ł. Stanek. Praktyka Teoretyczna, 5.
 12. Maffesoli M. 2008. Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Marcuse P. 2009. From critical urban theory to the right to the city. City, 13, 2-3, June-September.
 14. Marcuse P. 2010. Rights in Cities and the Right to the City? [W:] A. Sugranyes, Ch. Mathivet (red.), Cities for All: Proposals and Experiences towards the Right to the City. Habitat International Coalition HIC, Santiago, Chile.
 15. Marton-Gadoś K. 2014. Dobra wspólne - metodologia badania zjawiska. Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 4(47).
 16. Millon-Delsol Ch. 1995. Zasada pomocniczości. Wydawnictwo Znak, Kraków.
 17. Ostrom E. 2013. Dysponowanie wspólnymi zasobami. Wolters Kluwer, Warszawa.
 18. Polko A. 2015. Strategie kolektywnego działania w miejskich przestrzeniach publicznych. [W:] T. Kudłacz, P. Lityński (red.), Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki. Studia KPZK PAN, 161.
 19. Polko A. 2018. Co dzisiaj grają w Teatrze Dóbr Wspólnych? Elinor Ostrom w wielkim mieście. Wystąpienie na II Kolokwium Noblowskim, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 10 maja 2018.
 20. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.).
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu