BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lechowska Ewa (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Piesza dostępność wybranych przestrzeni miasta w dobie starzejącego się społeczeństwa na przykładzie Poznania
Spatial Accessibility of Cities in the Era of an Aging Population. The Case of Poznań
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2018, nr 43, s. 83-108, rys., tab., bibliogr. 38 poz.
Keyword
Miasto, Starzenie się społeczeństw
City, Ageing of the population
Note
Streszcz., summ.
Abstract
Zachodzący w wielu miastach w Polsce proces starzenia się społeczeństwa wymaga nowego spojrzenia na organizację przestrzeni w mieście i może być elementem polityki przestrzennej poszczególnych jednostek osadniczych. Właściwe dostosowanie zagospodarowania przestrzennego miast do potrzeb osób starszych może stanowić bowiem istotną przewagę ich konkurencyjności i osłabiać negatywne skutki ekonomiczne depopulacji oraz kurczenia się miast. Przykładem miasta, które zwróciło uwagę na problematykę starzenia się i konieczność realizacji odpowiedniej polityki przestrzennej uwzględniającej potrzeby osób starszych, jest Poznań. Niniejsza praca miała na celu ocenę poziomu oraz jakości pieszej dostępności transportowej do wybranych elementów zagospodarowania, istotnych z punktu widzenia zaspokajania potrzeb osób starszych. Dodatkowo w niniejszej pracy wyznaczono obszary problemowe, które w pierwszej kolejności wymagają dostosowania przestrzeni publicznych do potrzeb osób starszych. Spośród badanych elementów zagospodarowania przestrzennego najlepszy dostęp poznańscy seniorzy mieli do obiektów handlowo-usługowych oraz przystanków transportu publicznego, przeciętny do obiektów ochrony zdrowia. Badania wykazały, że w Poznaniu w największym stopniu brakuje terenów zieleni, sportowo-rekreacyjnych i obiektów kultury na osiedlach z wielkiej płyty, często zamieszkanych przez osoby starsze. (abstrakt oryginalny)

In many cities in Poland population aging requires a new look at the organization of urban space and can be an element of the spatial policy of individual cities. Proper adjustment of urban development for older people can enhance their competitive advantage and weaken the negative economic effects of depopulation and shrinking cities. An example of a city that has drawn attention to the problem of aging in the place and the need to implement a proper spatial policy that takes into account the needs of older people is Poznań. This work was aimed at assessing the level and quality of pedestrian transport accessibility to selected elements of development, important for meeting the needs of elderly people. Additionally, problem areas have been designated, which in the first place require adaptation of public spaces to the needs of older people. Among the studied spatial development elements, in Poznań the best access was provided to retail and service facilities as well as public transport stops, and the average to health care facilities. Studies have shown that in Poznań the greatest lack of green areas, sports and recreation facilities and cultural facilities is observed in large-panel housing estates, often inhabited by elderly people. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Długosz Z. 2002. Stan i tendencje procesu starzenia się ludności miast Polski w świetle wybranych mierników. [W:] J. Słodczyk (red.), Demografi czne i społeczne aspekty rozwoju miasta. Uniwersytet Opolski, Opole, s. 93-102.
 2. Edmonston B. 2014. Residential Mobility of Elderly Canadians: Trends and Determinants. Canadian Journal on Aging, 33(4): 378-399.
 3. Garrett G. 1990. Potrzeby zdrowotne ludzi starszych. PZWL, Warszawa.
 4. Gassmann O., Reepmeyer G. 2008. Universal Design - Innovations for All Ages. [W:] F. Kohlbacher, C. Herstatt (red.), The Silver Market Phenomenon: Business Opportunities in an Era of Demo graphic Change. Springer, Berlin, Heidelberg, s. 125-140.
 5. Gehl J. 2010. Cities for People. IslandPress,Washington.
 6. Gronostajska B. 2010. Zespoły mieszkaniowe z wielkiej płyty w XXI wieku - problemy i perspektywy. Architecturae et Atribus, 2(2): 19-26.
 7. GUS 2014. Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050.
 8. Hoff W. 2012. Planowanie przestrzenne a potrzeby seniorów. [W:] Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje. Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa, s. 141-149.
 9. Janiszewska A., Dmochowska-Dudek K. 2017. Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności w Łodzi. Space-Society-Economy, 20: 9-22.
 10. Jasiak A., Swereda D. 2009. Ergonomia osób niepełnosprawnych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 11. Jażdżewska I. 2011. Zmiany gęstości ludności miejskiej w centralnej Polsce. Estymacja rozkładu gęstości zaludnienia z wykorzystaniem nieparametrycznych estymatorów jądrowych (kernel function). Człowiek i Środowisko, 35(3-4): 5-17.
 12. Komar B. 2015. Wybrane osiedla Katowic w perspektywie efektu depopulacji. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 223: 140-151.
 13. Kurek S. 2008. Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym. Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków.
 14. Labus A., 2011. Planowanie przestrzenne i odnowa miast z perspektywy procesu starzenia się społeczeństwa. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Architektura, 50: 131-145.
 15. Lechowski Ł. 2013. Analiza zmian pokrycia terenu wokół autostrad za pomocą metod GIS. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 14: 59-76.
 16. Magdziak M. 2017. Miasto dostępne dla osób starszych. Studia KPZK, 176: 195-210.
 17. Mariotti I., Brouwer A.E., Gelormini M. 2018. Is Milan a City for Elderly? Mobility for Aging in Place. Journal of Land Use, Mobility and Environment, 0(0): 95-104.
 18. Moseley M.J. 1979. Accessibility: The Rural Chalenge. Methuen, London.
 19. Northcott H.C., Petruik C.R. 2011. The Geographic Mobility of Elderly Canadians. Canadian Journal on Aging, 30(3): 311-322.
 20. OECD 2003. Ageing, Housing and Urban Development. OECD, Paris.
 21. Paez A., Scott D., Potoglou D., Kanaroglou P., Newbold K.B. 2007. Elderly Mobility: Demographic and Spatial Analysis of Trip Making in the Hamilton CMA, Canada. Urban Studies, 44(1): 123-146.
 22. Pikuła N.G. 2016. Poczucie sensu życia osób starszych. Inspiracje do edukacji w starości. Impuls, Kraków.
 23. Rudzik M., Nawrat-Szołtysik A. 2016. Monitoring parametrów chodu osób w podeszłym wieku wsparciem dla ich opiekunów i fizjoterapeutów. Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Inżynieria Biomedyczna, 22(4): 273-280.
 24. Szafrańska E. 2010. Wielkie osiedla mieszkaniowe.
 25. Szafrańska E. 2016. Wielkie osiedla mieszkaniowe w mieście postsocjalistycznym: geneza, rozwój, przemiany, percepcja. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 26. Szołtysek J. 2013. Demograficzne zmiany w strukturze mieszkańców miast a koncepcja miasta przyjaznego seniorom: tło logistyczne. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 175: 135-159.
 27. Szołtysek J. 2015. Kształtowanie decyzji w logistyce miasta w perspektywie interdyscyplinarnej. Gospodarka Materiałów i Logistyka, 5: 2-9.
 28. Szołtysek J., Brdulak H., Kauf S. 2016. Miasta dla pieszych. Idea czy rzeczywistość. Texter, Warszawa.
 29. Szołtysek J., Twaróg S. 2012. Problematyka hałasu we współczesnych miastach. [W:] Studia miejskie. Smart logistics w mieście. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 30. Śleszyński P. 2014. Dostępność czasowa i jej zastosowania. Przegląd Geograficzny, 86(2): 171-215.
 31. Taylor Z. 1997. Dostępność miejsc pracy, nauki i usług w obszarach wiejskich jako przedmiot badań geografii społeczno-ekonomicznej - próba analizy krytycznej. Przegląd Geograficzny, 69(3/4): 261-283.
 32. Tomczyk Ł., Klimczuk A. 2016. Inteligentne miasta przyjazne starzeniu się - przykłady z krajów Grupy Wyszehradzkiej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 34: 79-97.
 33. Treffers B. 2006. Design for All: A History of Discrimination by Design, Future Cities for All, Build for All - Reference Manual. Luksemburg.
 34. Trzpiot G., Szołtysek J. 2015a. Analiza preferencji jakości życia seniorów w miastach. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 248: 257-274.
 35. Trzpiot G., Szołtysek J. 2015b. Przemiany demograficzne a mobilność mieszkańców miast. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 233: 121-139.
 36. UCLG 2000. The European Charter for the Safeguarding of Human Right in the City. UCLG Committee on Social Inclusion, Participatory Democracy and Human Rights. Saint-Denis.
 37. Walters W.H. 2002. Later-life migration in the United States: A review of recent research. Journal of Planning Literature, 17(1): 37-66.
 38. WHO 2007. Global Age-friendly Cities: A Guide. WHO, France.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu