BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walaszek Marzena (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Dostępność przestrzenna szkół w badaniach usług edukacyjnych - przykład aglomeracji poznańskiej
Spatial Accessibility of Schools in Research of Educational Services - an Example of Poznań Agglomeration
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2018, nr 43, s. 109-122, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Usługi, Edukacja, Szkolnictwo państwowe, Planowanie przestrzenne miasta
Services, Education, State education, Town spatial planning
Note
Streszcz., summ.
Country
Aglomeracja poznańska
Poznań agglomeration
Abstract
Celem artykułu jest przybliżenie zagadnienia dostępności przestrzennej w badaniach usług edukacyjnych. W publikacji przedstawiono wyniki badań ankietowych w aglomeracji poznańskiej dotyczące motywacji wyboru szkoły z uwzględnieniem jej typu (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa) oraz odległości i sposobu dotarcia do szkoły z uwagi na jej lokalizację (miasto Poznań i strefa podmiejska - powiat poznański). W pracy zaprezentowano dane dotyczące spełniania obowiązku szkolnego w podstawowych szkołach obwodowych na przykładzie Poznania oraz wykonano badanie współzależności pomiędzy odległościami od szkół podstawowych obwodowych a odsetkiem dzieci uczęszczających do szkół obwodowych. Przy uwzględnieniu preferencji użytkowników opracowano również mapę dostępności czasowej szkół podstawowych obwodowych w Poznaniu. Artykuł kończy się podsumowaniem oraz sformułowaniem rekomendacji dla organów prowadzących szkoły. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the issue of spatial accessibility in research of educational services. The publication presents the results of surveys in the Poznań agglomeration concerning the motivation of choosing a school with regard to its type (primary school, gymnasium, secondary school) and the distance and method of reaching the school due to its location (Poznań city and suburban area - Poznań poviat). The paper presents data on compliance with compulsory schooling in basic peripheral schools based on the example of Poznań, and the study of correlation between the density of the school network and the percentage of children attending the peripheral schools. Taking into account the preferences of users, a map of temporal accessibility to peripheral primary schools in Poznań is also presented. The article ends with a summary and recommendations for the leading authorities. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Burgess S., Greaves E., Vignoles A., Wilson D. 2015. What parents want: school preferences and school choice. The Economic Journal, 125/2015: 1262-1289.
 2. Guzik R. 2003. Przestrzenna dostępność szkolnictwa ponadpodstawowego. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 3. Matykowski R. 1990. Struktura przestrzenna Gniezna i przemieszczenia jego mieszkańców. Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej PTPN, 22.
 4. Rosik P., Pomianowski W., Goliszek S., Stępniak M., Kowalczyk K., Guzik R., Kołoś A., Komornicki T. 2017. Multimodalna dostępność transportem publicznym gmin w Polsce (MULTIMODACC). Prace Geograficzne 258. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
 5. Rowe E. 2017. Middle-class school choice in urban spaces. The economics of public schooling and globalized education reform. Routledge research in education policy and politics.
 6. Śleszyński P. 2014. Dostępność czasowa i jej zastosowania. Przegląd Geograficzny, 86, 2: 171-215.
 7. Stępień N. 2015. Wyrównywanie szans edukacyjnych w warunkach polskiej szkoły po 1989 r. O potrzebie wyrównywania szans edukacyjnych. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 14: 122-134.
 8. Stępniak M., Wiśniewski M., Goliszek S., Marcińczak S. 2017. Dostępność przestrzenna do usług publicznych w Polsce. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, Prace Geograficzne, 261, Warszawa.
 9. Talen E. 2001. School, community, and spatial equity: an empirical investigation of access to elementary schools in West Virginia. Annals of the Association of American Geographers, 91, 3: 465-486.
 10. Taylor Z. 1999. Przestrzenna dostępność miejsc zatrudnienia, kształcenia i usług a codzienna ruchliwość ludności wiejskiej. Prace Geograficzne IGiPZ PAN.
 11. Uchwała nr XLVIII.588.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zielona Góra.
 12. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
 13. Walaszek M. 2016. Dostępność przestrzenna szkół oraz warunki i wyniki nauczania w aglomeracji poznańskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 14. Warakomska K. 1992. Zagadnienie dostępności w geografii transportu. Przegląd Geograficzny, 64, 1-2: 67-76.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu