BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Motek Paweł (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Nierówności dochodowe gmin województwa wielkopolskiego w latach 2004-2017
Income Disparities Between Wielkopolskie Voivodeship Communes in the Years 2004-2017
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2018, nr 44, s. 9-18, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Dochody gminy, Nierówności dochodowe
Local revenues, Income inequalities
Note
Streszcz., summ.
Country
Województwo wielkopolskie
Greater Poland Voivodeship
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie nierówności dochodowych gmin województwa wielkopolskiego w latach 2004-2017, a więc po uchwaleniu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz przystąpieniu Polski do UE. Nierówności dochodowe gmin powodują, że samorządy bogatsze mogą świadczyć dobra oraz usługi publiczne dla mieszkańców w większej ilości i o lepszej jakości. W rezultacie wpływa to na poziom i warunki życia oraz dynamikę rozwoju gospodarczego. Do określenia nierówności dochodowych gmin województwa wielkopolskiego w latach 2004-2017 wykorzystano wskaźnik Giniego. Uzyskane wyniki wskazują, że nierówności dochodowe gmin województwa wielkopolskiego zmniejszają się. Poza gminami zlokalizowanymi w aglomeracji poznańskiej oraz we wschodniej części województwa, które osiągają znacznie wyższe dochody własne oraz z udziałów w podatkach PIT i CIT, poziom dochodów ogółem jest zbliżony. Redystrybucja dochodów z budżetu centralnego do budżetów samorządowych, przede wszystkim w postaci subwencji wyrównawczej, przyczynia się do konwergencji poziomu dochodów. (abstrakt oryginalny)

The goal of the article is to present inequalities in the incomes of the communes of Wielkopolskie Voivodeship in the years 2004-2017 i.e., after the passing of the local finances act and Poland's joining the EU. Income disparities between communes enable wealthier self-governments to provide their inhabitants with more public goods and services which are also of better quality. It consequently influences the level, life conditions and the dynamics of economic development. To establish the income disparities of Wielkopolskie Voivodeship communes in the years 2004-2017 use was made of the Gini index. The results achieved indicate that income disparities in question are not wide. Apart from the communes located in the Poznań agglomeration and in the eastern part of the voivodeship, whose own incomes and those received from the share in the PIT and CIT taxes are much higher, the income level is generally similar. The redistribution of income from the central budget to self-government budgets mainly in the form of countervailing subsidy contributes to the convergence of income levels. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barro R. 2000. Inequality and Growth in a Panel of Countries. Journal of Economic Growth, 5(1): 5-32.
 2. Borodo A. 2015. Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy. LexisNexis, Warszawa.
 3. Churski P. (red.) 2010. Rynek pracy i mobilność siły roboczej w aglomeracji poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, 5.
 4. Czempas J. 2017. Dysproporcje w dochodach gmin wiejskich w Polsce w latach 2002-2015. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 485: 59-68.
 5. Florida R., Mellander Ch. 2016. The Geography of Inequality: Difference and Determinants of Wage and Income Inequality across US Metros. Regional Studies, 50(1): 79-92.
 6. Gaczek W., Komorowski J., Romanowski R., Urbaniak M. 2011. Potencjał gospodarczy aglomeracji poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, 11.
 7. Kakwani N. 1980. Income inequality and Poverty. Methods of Estimation and Policy Applications. A World Bank Research Publication, Oxford University Press.
 8. Kańduła S. 2016. Międzygminne nierówności dochodowe i efekty ich wyrównywania (na przykładzie gmin województwa lubuskiego). Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 4: 117-133.
 9. Kulawik J. 2016. Federalizm fiskalny a rozwój wiejski. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3, 348: 41-66.
 10. Litvack J., Ahmad J., Bird R. 1998. Rethinking decentralization in developing countries. World Bank Sector Studies Series, 21491. Washington.
 11. Łodyga B. 2011. Procesy demograficzne w aglomeracji poznańskiej w latach 1999-2009. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, 13.
 12. Martinez-Vazquez J., Lago-Peñas S., Sacchi A. 2017. The impact of fiscal decentralization: A survey. Journal of Economic Surveys, 31: 1095-1129.
 13. Motek P. 2006. Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 14. OECD 2011. Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising. OECD Publishing.
 15. Podemski K. (red.) 2009. Spór o społeczne znaczenie społecznych nierówności. Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria Socjologia, 65, Poznań.
 16. Prud'homme R. 1995. The dangers of decentralization. World Bank Research Observer, 10(2): 201-220.
 17. Prud'homme R. 2003. Fiscal decentralisation in Africa: a framework for considering reform. Public Administration and Development, 23: 17-27.
 18. Rodriguez-Pose A., Gill N. 2005. On the economic dividend of devolution. Regional Studies, 39(4): 405-420.
 19. Rodriquez-Pose A., Sandall R. 2008. From identity to the economy: analysing the evolution of the decentralisation discourse. Environment and Planning C: Government and Policy, 26: 54-72.
 20. Rondinelli D. 1981. Government decentralization in comparative perspective: theory and practice in developing countries. International Review of Administrative Sciences, 47(2): 133-145.
 21. Rondinelli D., Nellis J., Cheema G. 1983. Decentralization in developing countries: a review of recent experience. Staff working papers, 581. The World Bank, Washington, D.C.
 22. Smoke P. 2003. Decentralisation in Africa: goals, dimensions, myths and challenges. Public Administration and Development, 23: 7-16.
 23. Swianiewicz P. 2011. Finanse samorządowe. Koncepcje, realizacja, polityki lokalne. Wydawnictwo Municipium SA.
 24. Tiebout Ch. 1956. A Pure Theory of Local Expenditures. The Journal of Political Economy, 64(5): 416-424.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu