BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siemiątkowski Piotr
Title
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Federacji Rosyjskiej i ich determinanty
Foreign Direct Investment in Russian Federation And Its Determinants
Source
Toruńskie Studia Międzynarodowe, 2007, nr 1 (1), s. 145-162, tab., wykr., bibliogr. 22 poz.
Torun International Studies
Keyword
Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Gospodarka
Foreign investment, Direct investments, Economy
Note
streszcz., summ.
Country
Federacja Rosyjska
Russian Federation
Abstract
Artykuł przedstawia proces napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do Federacji Rosyjskiej w latach 1993-2005, czyli w okresie przemian gospodarczych, na tle inwestycji światowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich napływu do krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Podjęto także próbę wskazania przyczyn zwiększonego zainteresowania gospodarką rosyjską ze strony zagranicznych inwestorów. Tłem do omówienia obecnych warunków inwestowania w Rosji jest zarys przebiegu transformacji społeczno-gospodarczej. Na końcu artykułu przytoczono podnoszone w literaturze obawy co do dalszego klimatu inwestycyjnego. (abstrakt oryginalny)

The article presents the process of foreign direct investment (FDI) inflows to the Russian Federation in the years 1993-2005 that is, in the period of economic changes against a background of world's investment taking into particular consideration its inflow to the Central and Eastern Europe. An attempt to indicate a reason for the foreign investors' increased interest into the Russian economy has been also made. The background to the current conditions for investment in Russia is an outline course of the socio-economic transformation. At the end of the article the quoted in the literature anxiety about the further investment climate have been referred to. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006.
 2. CIA: World Facebook, http://www.cia.gov/cia/publications/facebook/geos/rs.html.
 3. Dunning J., Determinants of foreign direct investment: globalization induced changes and the role of FDI policies, Background Paper for the Annual Bank Conference on Development Economics held in Oslo, World Bank, Washington, D.C. 2002.
 4. EBRD, Transition Report 2005.
 5. FDI Confidence Index, Global Business Policy Council, Vol. 8, A.T. Kearney.
 6. Federacja Rosyjska. Przewodnik dla przedsiębiorców, UNIDO, Warszawa 2006.
 7. Fourier A., Rosyjska gospodarka 98 - pomiędzy socjalizmem a kapitalizmem, "Życie i Myśl" 1998, nr 2.
 8. Głuchowski J., Jasiński E., Opodatkowanie dochodu zagranicznych osób prawnych i fizycznych w Federacji Rosyjskiej, "Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu" 2001, nr 1(1).
 9. Górniewicz G., Siemiątkowski P., Wprowadzenie do międzynarodowych przepływów kapitału, TNOiK, Toruń 2006.
 10. Hellen J., Warżała R., Ocena wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na przekształcenia strukturalne w przemyśle polskim, [w:] W. Karaszewski (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki, Wydawnictwo UMK, Toruń 2005.
 11. Kozłowska M., Rosja, [w:] S. Swadźba (red.), Systemy gospodarcze krajów byłego ZSRR, AE Katowice, Katowice 2005.
 12. Olesiński Z., Uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, [w:] Z. Olesiński (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, Warszawa 1998.
 13. Russia: Political and Institutional Determinants of Economic Reforms, M. Dąbrowski (red.), CASE, Moskwa-Warszawa 2004.
 14. Siemiątkowski P., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Chinach. Skala, struktura i warunki podejmowania inwestycji, "Przegląd Organizacji" 2007, nr 2.
 15. Wilczyński W., Polski przełom ustrojony 1989-2005. Ekonomia epoki transformacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2005.
 16. Wiśniewska I., "Niewidzialna ręka... Kremla". Kapitalizm państwowy po rosyjsku, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa 2007.
 17. World Investment Report 1998. Trends and Determinants, United Nations, New York and Geneva 1998.
 18. World Investment Report 1999. Foreign Direct Investment and the Challenge of Development, New York and Geneva 1999.
 19. World Investment Report 2005. Transnational Corporations and the Internationalization of R&D, New York and Geneva 2005.
 20. World Investment Report 2006. FDI from Developing and Transition Economies: Implications for Development, New York and Geneva 2006.
 21. World Investment Report FDI Policies for Development: National and International Perspectives, New York and Geneva 2003.
 22. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Moskwie, http://www.polweh.ru/pl-sse/indexp.shtml.
Cited by
Show
ISSN
1689-8168
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/TIS.2007.010
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu