BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walaszek Marzena (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Typologia szkół gimnazjalnych w oparciu o graficzną analizę tendencji rozwojowych na przykładzie aglomeracji poznańskiej
Typology of Lower Secondary Schools Based on Graphical Analysis of Development Trends on the Example of Poznań Agglomeration
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2018, nr 44, s. 153-168, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Edukacja, Rozwój zrównoważony, Klasyfikacja, Typologia, Zarządzanie oświatą, Szkolnictwo ponadpodstawowe
Education, Sustainable development, Classification, Typology, Management in education, Post-primary education
Note
Streszcz., summ.
Country
Aglomeracja poznańska
Poznań agglomeration
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie klasyfikacji i typologii szkół gimnazjalnych w aglomeracji poznańskiej w oparciu o graficzną analizę tendencji rozwojowych, mogących posłużyć zarówno wewnętrznej, jak i dynamicznej diagnozie sektora edukacji. W pierwszej kolejności dokonano klasyfikacji szkół samorządowych i niesamorządowych w oparciu o graficzną analizę tendencji rozwojowych szkół, a następnie ukazano rozmieszczenie szkół sektora samorządowego według wyodrębnionych typów. Analiza linii trendu w zakresie zmian wyników edukacyjnych szkół może stanowić jeden z elementów procesu zarządzania oświatą na poziomie lokalnym i ponadlokalnym. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the classification and typology of lower secondary schools in the Poznań agglomeration based on a graphical analysis of development trends, which can serve both internal and dynamic diagnosis of the education sector. First, the classification of self-government and non-governmental schools was made based on a graphical analysis of school educational outcomes trends, and then the distribution of local government schools according to the separate types was shown. Trend analysis in the field of educational outcomes can be one of the elements of the local and supra-local education management process. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Averett S.L., McLennan M.C. 2004. Exploring the effect of class size on student achievement: what have we learned over the past two decades? G. Johnes, J. Johnes (red.), International Handbook of the Economics of Education. Edward Edgar Publishing Ltd., Cheltenham UK, Northampton MA, USA.
 2. Ciesiółka P. (red.) 2017. Uwarunkowania i kierunki działań rewitalizacyjnych w Poznaniu. Seria Ekspertyzy i Raporty Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 3. Czapiewski K., Śleszyński P. 2007. Geografia zróżnicowania wyników egzaminów zewnętrznych. Biuletyn Badawczy CKE, 11: 52-79.
 4. Dolata R. 2010. Cicha rewolucja w polskiej oświacie - proces różnicowania się gimnazjów w dużych miastach. Edukacja. Studia - Badania - Innowacje, 109: 51-60.
 5. Dolata R.. 2013. Międzyszkolne zróżnicowanie wyników nauczania na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum (http://2013.ewd.edu.pl/badania-roznicowanie/roznicowanie_2013.pdf; dostęp: 7.05.2015).
 6. Dorczak R. 2013. Wykorzystanie analiz wyników ewaluacji zewnętrznej dla rozwoju współpracy szkół z instytucjami w środowisku lokalnym - możliwości i ograniczenia. [W:] B. Niemierko, M.K. Szmigel (red.), Polska edukacja w świetle diagnoz prowadzonych z różnych perspektyw badawczych. Materiały XIX Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej, Gniezno 26-28.09.2013. Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, s. 293-304.
 7. Gminny program rewitalizacji dla miasta Poznania przyjęty Uchwałą nr LVIII/1091/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 5.12.2017.
 8. Herczyński J. 2012. Wskaźniki oświatowe jako narzędzie diagnozy lokalnych systemów oświatowych. [W:] B. Niemierko, M.K. Szmigiel (red.), Regionalne i lokalne diagnozy edukacyjne. XVIII Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Wrocław, s. 256-265.
 9. Khattab N. 2003. Explaining educational aspirations of minority students: the role of social capital and students' perceptions. Social Psychology of Education, 6(4): 283-302.
 10. McNeal R.B.J. 1999. Parental involvement as social capital: Differential effectiveness on science achievements, truancy, and dropping out. Social Forces, 78(1): 117-144.
 11. Niemiersko B. 2002. Ocenianie szkolne bez tajemnic. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 12. Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. poz. 59).
 13. Radoła M. 2013. Kapitał społeczny a osiągnięcia ucznia. Studia Edukacyjne, 27: 143-157.
 14. Rogošić S., Baranović B. 2016. Social Capital and Educational Achievements: Coleman vs. Bourdieu. Center for Educational Policy Studies Journal, 6, 2: 81-100.
 15. Saran J. 2014. Klasyfikacje i typologie jako sposoby uprawiania empirycznych badań pedagogicznych. Studia i Prace Pedagogiczne. Rozprawy i Materiały, 1: 13-30.
 16. Sasin M. 2010. Rzetelność komunikowania wyników egzaminów zewnętrznych w oparciu o metodę tendencji rozwojowej - próba oceny. [W:] B. Niemierko, M.K. Szmigiel (red.), Teraźniejszość i przyszłość oceniania szkolnego. Toruń, s. 289-297.
 17. Śleszyński P. 2003. Geografia edukacji. Geografia w Szkole, 3-4: 131-145.
 18. Śleszyński P. 2004. Ekonomiczne uwarunkowania wyników sprawdzianów szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonych w latach. Egzamin. Biuletyn Badawczy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, 2: 13-23.
 19. Śleszyński P. 2007. Środowisko społeczne ucznia a wyniki oceny zewnętrznej w szkołach podstawowych i gimnazjach (2002-2004). [W:] A. Hibszer, T. Michalski (red.), Geografia na egzaminach zewnętrznych 2002-2006 (wybrane zagadnienia). Wyd. Bernardinum, Pelplin, s. 80-108.
 20. Sobczyk M. 2008. Statystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 21. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r., poz. 1777).
 22. Walaszek M. 2016. Dostępność przestrzenna szkół oraz warunki i wyniki nauczania w aglomeracji poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 23. Walaszek M. 2017. Niski poziom edukacji w diagnozie społecznej programu rewitalizacji. Przypadek miasta Poznania. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 39: 115-127.
 24. Wojda E. 2001. Rodzaje i przyczyny niepowodzeń szkolnych. Edukacja i Dialog, 9-10: 71-76.
 25. Żółtak T. 2015. Statystyczne modelowanie wskaźników edukacyjnej wartości dodanej. Podsumowanie polskich doświadczeń 2005-2015. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu