BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Halesiak Andrzej, Pytlarczyk Ernest, Kawalec Stefan, Więckowski Mariusz
Title
Financing for the Polish economy: prospects and threats
Finansowanie polskiej gospodarki: perspektywy i zagrożenia
Source
Zeszyty mBank - CASE, 2019, nr 160, 52 s., rys., wykr., bibliogr. 7 poz.
mBank-CASE Seminar Proceedings
Keyword
Gospodarka, Finanse, Instytucje finansowe, Rynek kapitałowy, Finansowanie społecznościowe
Economy, Finance, Financial institutions, Capital market, Crowdfunding
Note
streszcz., summ.
Abstract
W dobrze funkcjonującej gospodarce finanse mają przede wszystkim charakter wspierający - umożliwiają rozwój produkcji, handlu, usług itd. Dlatego też warto na wstępie przypomnieć główne kanały, poprzez które oddziałują one na procesy zachodzące w sferze realnej (Wykres 1). Jednym z najbardziej istotnych - a często niedocenianych - jest dokonywanie przez instytucje finansowe selekcji projektów inwestycyjnych. To właśnie banki i pośrednicy finansowi w dużej mierze decydują o tym, które projekty są, a które nie są w gospodarce w danym momencie realizowane. Jeśli instytucje finansowe charakteryzuje nadmierny konserwatyzm (w dzisiejszych czasach często pochodna ograniczeń regulacyjnych), to będą preferować bezpieczne projekty o wysokim poziomie zabezpieczeń (np. kredyty hipoteczne). Tak ukierunkowany system finansowy nie będzie z reguły źródłem problemów, ale równocześnie nie będzie też skłonny finansować innowacyjnych projektów o dużym potencjale korzyści dla gospodarki. Dlatego też bardzo istotną kwestią z punktu widzenia danej gospodarki jest to, aby tworzone w niej ramy regulacyjne umiejętnie wyważały oba te aspekty: bezpieczeństwo i potrzebę ponoszenia ryzyka.(abstrakt oryginalny)

In a properly functioning economy, finance has important role to play in making main sectors of the economy - production, trade, services - to thrive. For this reason it is worth recalling the main channels by which finance affects the processes taking place in the real sector (Figure 1). One of the most important - and often unappreciated- is the selection of investment projects. It is banks and financial intermediaries that to a great degree decide which projects are carried out in the economy at a given moment, and which are not. If financial institutions are excessively conservative (which today is often an effect of the tight regulatory environment), they will prefer low-risk projects with high levels of collateral (e.g. mortgage loans). A financial system oriented this way will rarely be a source of problems, but at the same time not inclined to finance innovative projects with high potential to benefit the economy. Thus for any economy, a very important question is whether its regulatory framework smartly balances both of these aspects: financial system safety and the need to take on risk.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Berkes E.G., Panizza U., Arcand J-L. (2012), "Too Much Finance?", IMF Working Papers, No. 12/161.
  2. Bernanke B. S. (1983), "Nonmonetary Effects of the Financial Crisis in Propagation of the Great Depression," American Economic Review, vol. 73 (3), pp. 257-276, June.
  3. The Economist (1997), "The lesson of Credit Lyonnais" and "The other scandal of Credit Lyonnais," July 5.
  4. European Systemic Risk Board (2014), "Is Europe Overbanked?" (ed. Marco Pagano), Reports of the Advisory Scientific Committee, No. 4/June (Polish version Zeszyty mBank - CASE nr 132/2014).
  5. Friedman M., Schwartz A.J. (1963), A Monetary History of the United States, 1867-1960, Princeton University Press.
  6. King R.G, Levine R. (1993), "Finance and Growth: Schumpeter Might be Right," The Quarterly Journal of Economics, vol 108 (3), pp. 717-737.
  7. Sahay R. et al (2015), "Rethinking Financial Deepening: Stability and Growth in Emerging Markets," Staff Discussion Notes, No. 15/08, International Monetary Fund.
Cited by
Show
ISSN
1233-121X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu