BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szklarska Marta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Economic Activity and Reproductive Behaviours in Poland
Aktywność zawodowa a zachowania prokreacyjne w Polsce
Source
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 2019, no 1(20), s. 39-55, tab., bibliogr. 33 poz.
Keyword
Płodność, Aktywność zawodowa ludności, Model logitowy
Fertility, Activity rate of population, Logit model
Note
JEL Classification: J10, J12, J13, C23
summ., streszcz.
Abstract
Polska jest krajem o jednej z najniższych dzietności w Europie. Wielu badaczy podjęło próbę wyjaśnienia przyczyn tej sytuacji. W literaturze przedmiotu za jedną z determinant niskiej płodności uznaje się sytuację panującą na rynku pracy - trudności w znalezieniu pracy, niepewność zatrudnienia, wysokie oczekiwania pracodawców wobec pracowników. W związku z tym młodzi ludzie mogą odkładać decyzje o rodzicielstwie na rzecz zdobycia lepszego wykształcenia, znalezienia zatrudnienia i ustabilizowania swojej pozycji na rynku pracy. Badania wpływu aktywności zawodowej na zachowania prokreacyjne dają niejednoznaczne rezultaty w zależności od kraju. Zróżnicowanie związane jest z sytuacją na rynku pracy (poziom zatrudnienia, wysokość płac), wsparciem instytucjonalnym oraz podziałem ról w rodzinie. W krajach o wysokich płacach bezrobocie jednego z rodziców nie musi ograniczać płodności (np. Dania). W krajach o relatywnie niskich płacach wpływ bezrobocia może przyczyniać do odraczania urodzeń (np. Hiszpania). Celem pracy jest zbadanie, jak w przypadku Polski aktywność zawodowa obojga partnerów wpływa na szanse posiadania pierwszego dziecka. W analizie uwzględniono cechy społeczno- -ekonomiczne par takie jak miejsce zamieszkania, rodzaj związku, rodzaj gospodarstwa domowego, wiek kobiety, poziom wykształcenia partnerów oraz ich religijność. Weryfikacji poddano następujące hipotezy: (1) Zatrudnienie obojga partnerów zwiększa szanse na posiadanie pierwszego dziecka; (2) Bezrobocie jednego z partnerów zmniejsza szanse urodzenia pierwszego dziecka. Do weryfikacji tych hipotez wykorzystano model logitowy z efektami losowymi. Dane dla populacji polskiej pochodzą z Diagnozy Społecznej 2003-2013. (abstrakt oryginalny)

Poland is a country with one of the lowest fertility rates in Europe. Many researchers have attempted to explain the reasons for this state of affairs. In the literature, the situation on the labour market is considered to be one of the determinants of low fertility - difficulty in finding work, job insecurity, and the high expectations of employers vis-a-vis employees. Young people often postpone their decision to become parents in order to receive a better education, find a job, and establish their position on the labour market. Studies on the impact of economic activity on reproductive behaviours have produced ambiguous results, depending on the country. Differentiation is related to the situation on the labour market (employment, wages), institutional support, and the division of roles within the family. In countries with high wages (e.g. Denmark), the unemployment of one parent does not have to limit fertility. In countries with relatively low-wages, the effects of unemployment may contribute to the postponement of parenthood (e.g. Spain). The aim of this paper is to examine the impact of the economic activity of both partners on the chance of having a first child in Poland. The analysis covers the socio-economic characteristics of both partners, such as place of residence, type of relationship, type of household, woman's age, partner's education level, and religiosity. The following hypotheses are tested: (1) the employment of both partners increases the chance of having a first child; and (2) the unemployment of one of the partners decreases the chance of having a first child. To verify these hypotheses, the random effect logit model was used. The data originate from the Social Diagnosis 2003-2013. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baizán, P. (2005) "Couples' Career and Fertility. An Event History Analysis of the ECHP Samples of Denmark, Italy, Spain and United Kingdom". Paper presented at the XXV International Population Conference, Tours, France, July 18-23, 2005, http:// iussp2005.princeton.edu/papers/51001.
 2. Baltagi, B. H. (2005) "Econometric Analysis of Panel Data". Third edition. Chichester: John Wiley & Sons.
 3. Becker, G. S. (1960) "An Economic Analysis of Fertility" in G. B. Roberts (ed.) Demographic and Economic Change in Developed Countries, Universities-National Bureau Committee for Economic Research Conference Series 11. Princeton: Princeton University Press, pp. 209-40.
 4. Becker, G. S. (1976) The Economic Approach to Human Behavior. Chicago: University of Chicago.
 5. Becker, G. S. (1981) A Treatise on the Family. Cambridge: Harvard University Press.
 6. Becker, G. S. (1990) Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich [The economic approach to human behaviour]. Warszawa: PWN.
 7. Frejka, T. (2008) "Overview Chapter 5: Determinants of Family Formation and Childbearing during the Societal Transition in Central and Eastern Europe". Demographic Research 19 (7): 139-70, https://www.demographic-research.org/ volumes/vol19/7/19-7.pdf.
 8. Kotowska, I., Jóźwiak, J., Matysiak, A. and Baranowska, A. (2008) "Poland: Fertility Decline as a Response to Profound Societal and Labour Market Changes?". Demographic Research 19 (22): 795-854, https://www.demographic-research.org/ volumes/vol19/22/19-22.pdf.
 9. Kurkiewicz, J. (1998) Modele przemian płodności w wybranych krajach europejskich w świetle drugiego przejścia demograficznego [Models of Fertility Changes in Selected European Countries in the Light of the Second Demographic Transition]. Zeszyty Naukowe. Seria specjalna: Monografie 131. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 10. Kurowska, A. and Słotwińska-Rosłanowska, E. (2013) "Zatrudnienie a pierwsze i drugie urodzenia wśród kobiet w Polsce" [The role of employment status for first and second childbirths of women in Poland]. Studia Demograficzne 1 (163): 37-51.
 11. Lesthaeghe, R. (1991) The Second Demographic Transition in Western Countries: An Interpretation. IPD Working Paper 12. Brussels: Interuniversity Programme in Demography, https://pl.scribd.com/document/251019867/The-Second-Demographic- Transition-in-Western-Countries-and-Interpretation-by-R-Lesthaeghe-1991-1992.
 12. Lesthaeghe, R. (2010) "The Unfolding Story of the Second Demographic Transition". Population and Development Review 36 (2): 211-51, https://deepblue.lib.umich.edu/ bitstream/handle/2027.42/79230/j.1728-4457.2010.00328.x.pdf?sequence=1.
 13. Lesthaeghe, R. and Surkyn, J. (2004) "When History Moves on: The Foundations and Diffusion of a Second Demographic Transition". Seminar on Ideational Perspectives on International Family Change. Ann Arbor: Population Studies Center, Institute for Social Research (ISR), University of Michigan, https://sdt.psc.isr.umich.edu/pubs/ online/WhenHistoryMovesOn_final.pdf.
 14. Lutz, W. and Skirbekk, V. (2005) "Policies Addressing the Tempo Effect in Low- -fertility Countries". Population and Development Review 31 (4): 669-720, https://doi. org/10.1111/j.1728-4457.2005.00094.x.
 15. Lutz, W., Skirbekk, V. and Testa, M. R. (2006) "The Low-fertility Trap Hypothesis: Forces that May Lead to Further Postponement and Fewer Births in Europe". Vienna Yearbook of Population Research 2006 (4): 167-92, http://www.austriaca. at/0xc1aa500d_0x00144e25.
 16. Maddala, G. S. (2006) Ekonometria. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 17. Matysiak, A. (2009) "Employment First, Then Childbearing: Women's Strategy in Post-socialist Poland". Population Studies 63 (3): 253-76, https://doi. org/10.1080/00324720903151100.
 18. Matysiak, A. (2011) Interdependencies between Fertility and Women's Labour Supply. Dordrecht: Springer, https://link.springer.com/content/pdf/bfm%3A978-94-007-1284- 3%2F1.pdf.
 19. Matysiak, A. and Vignoli, D. (2010) Employment around the First Birth in Two Adverse Institutional Settings: Evidence from Italy and Poland. SPaDE Working Paper 2010/3. Stockholm: Stockholm University, Linnaeus Center on Social Policy and Family Dynamics in Europe.
 20. Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych (2012) ed. M. Gruszczyński. Expanded second edition. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 21. Mynarska, M. (2011) "Kiedy mieć dziecko? Jakościowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie" [When to have a child? A qualitative study of postponement of childbearing]. Psychologia Społeczna 6 (3): 226-40, http://www.spoleczna. psychologia.pl/pliki/2011_3/Mynarska_PS_3_2011.pdf.
 22. Mynarska, M. and Styrc, M. (2014) "Preferencje i ograniczenia. Czynniki determinujące intencje posiadania pierwszego i drugiego dziecka" in A. Matysiak (ed.) Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce. Przyczyny oraz wpływ na zadowolenie z życia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 54-76.
 23. Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce. Przyczyny oraz wpływ na zadowolenie z życia (2014) ed. A. Matysiak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 24. Osiewalska, B. (2015) "Couples' Socioeconomic Resources and Completed Fertility in Poland". Studia Demograficzne 1 (167): 31-60.
 25. Santarelli, E. (2011) "Economic Resources and the First Child in Italy: A Focus on Income and Job Stability". Demographic Research 25 (9): 311-36, https://www. demographic-research.org/volumes/vol25/9/25-9.pdf.
 26. Sobotka, T. (2008) "Overview Chapter 6: The Diverse Faces of the Second Demographic Transition in Europe". Demographic Research 19 (8): 171-224, https://www. demographic-research.org/volumes/vol19/8/19-8.pdf.
 27. Soja, E. (2005) Hipoteza Easterlina w świetle zachowań prokreacyjnych generacji urodzonych w latach 1942-1966 w Polsce. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 28. Spéder, Z. and Kapitány, B. (2009) Ideational Actors and Parenthood. A Gender- and Parity Specific Analysis in a Post-communist Society. Working Papers on Population 9.
 29. Budapest: Family and Welfare, Demographic Institute Hungarian Statistical Office. Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce (2009) ed. I. Kotowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 30. Van de Kaa, D. J. (1987) "Europe's Second Demographic Transition". Population Bulletin 42 (1): 3-24.
 31. Van de Kaa, D. J. (1997) "Options and Sequences: Europe's Demographic Patterns". Journal of the Australian Population Association 14 (1): 1-30.
 32. Van de Kaa, D. J. (1999) "Europe and Its Population: The Long View" in D. J. Van de Kaa, H. Leridon, G. Gesano, M. Okólski (eds) European Populations: Unity in Diversity. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, pp. 1-49.
 33. Vignoli, D., Drefahl, S. and De Santis, G. (2012) "Whose Job Instability Affects the Likelihood of Becoming a Parent in Italy? A Tale of Two Partners". Demographic Research 26 (2): 41-62, https://www.demographic-research.org/volumes/vol26/2/26-2.pdf.
Cited by
Show
ISSN
1642-168X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2019.2003
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu