BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korzeniowska Anna Magdalena (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Heterogeneity of Households in the Euro Area, Hungary, and Poland in Terms of the Usage of Financial Assets and Debt on the Basis of the Household Finance and Consumption Survey
Zróżnicowanie gospodarstw domowych w strefie euro, na Węgrzech oraz w Polsce w zakresie wykorzystania aktywów finansowych i zadłużenia na podstawie Household Finance and Consumption Survey
Source
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 2019, no 1(20), s. 57-70, rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Dochody gospodarstw domowych, Zadłużenie gospodarstw domowych, Redystrybucja dochodów
Household income, Household debt, Redistribution of income
Note
JEL Classification: D14, D31, E21
summ., streszcz.
Country
Węgry, Polska
Hungary, Poland
Abstract
W artykule przedstawiono analizy koncentrujące się na obszarach, w których występują różnice w zachowaniach gospodarstw domowych w wybranych krajach pod względem posiadania aktywów finansowych i długu. Autorka stawia hipotezę, że chociaż kraje strefy euro mają wspólną politykę monetarną, która określa niektóre warunki rynku finansowego i działalność instytucji finansowych, zachowanie gospodarstw domowych na rynkach finansowych znacznie się różni. Przedmiotem analiz była struktura instrumentów finansowych posiadanych przez gospodarstwa domowe oraz aktywność gospodarstw domowych na wybranych rynkach finansowych z uwzględnieniem ich wieku i dochodów. Autorka przeprowadziła także analizę heterogeniczności gospodarstw domowych za pomocą hierarchicznej analizy skupień, która wykazała znaczną różnorodność odsetka gospodarstw domowych posiadających aktywa finansowe wraz z długiem oraz różnorodność wartości posiadanych przez nie produktów finansowych. (abstrakt oryginalny)

This article analyses areas where there are differences in household behaviour in selected countries in terms of financial assets and debt held. The author hypothesizes that although the Euro Area countries share a common monetary policy - which defines some of the financial market conditions and activity of financial institutions - the behaviour of households on financial markets differs considerably. The subject of analysis is the structure of financial instruments held by households and the activity of households on financial markets by age and income. The author also analyses the heterogeneity of households using hierarchical cluster analysis, which shows significant diversity in the percentage of households holding financial assets together with debt as well as diversity in the value of the financial products held by them. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Arrondel, L., Bartiloro, L., Fessler, P., Lindner, P., Mathä, T. Y., Rampazzi, C., Savignac, F., Schmidt, T., Schürz, M. and Vermeulen, P. (2016) "How Do Households Allocate Their Assets? Stylized Facts from the Eurosystem Household Finance and Consumption Survey". International Journal of Central Banking 2 (12).
  2. Arrondel, L., Roger, M. and Savignac, F. (2014) Wealth and Income in the Euro Area: Heterogeneity in Households' Behaviours. Direction Générale des Études et des Relations Internationales.
  3. Arrondel, L. and Savignac, F. (2016) "Households' Real Estate and Financial Asset Holdings: What Differences in Investment Behaviour within the Euro Area?". Rue de la Banque 19: 1-2.
  4. Bover, O., Schürz, M., Slacalek, J. and Teppa, F. (2016) "Eurosystem Household Finance and Consumption Survey: Main Results on Assets, Debt, and Saving". International Journal of Central Banking 12 (2): 1-13.
  5. Christelis, D., Ehrmann, M. and Georgarakos, D. (2015) "Exploring Differences in Household Debt Across Euro Area Countries and the United States". Working Papers, Bank of Canada (2015-16).
  6. Du Caju, P., Roelandt, T., Van Nieuwenhuyze, C. and Zachary, M. D. (2014) "Household Debt: Evolution and Distribution". Economic Review, September, 61-80.
  7. Georgarakos, D., Haliassos, M. and Pasini, G. (2014) "Household Debt and Social Interactions". Review of Financial Studies 27 (5): 1404-1433, https://doi.org/10.1093/ rfs/hhu014.
  8. Kukk, M. (2014). Distinguishing the Components of Household Financial Wealth: the Impact of Liabilities on Assets in Euro Area Countries. Eesti Pank. Working Paper Series No. 2.
Cited by
Show
ISSN
1642-168X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2019.2004
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu